Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tin học 11 by Mind Map: Tin học 11
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Tin học 11

Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

Khái niệm

Chương trình dịch

Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Thành phần cơ bản

Một số khái niệm

Cấu trúc chương trình

Phần khai báo

Phần thân

Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Kiểu nguyên

Kiểu thực

Kiểu kí tự

Kiểu logic

Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

Nhập dữ liệu từ bàn phím

Đưa dữ liệu ra màn hình

Cấu trúc rẽ nhánh

Khái niệm

Câu lệnh ghép

Câu lệnh If – Then

Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Phép toán

Biểu thức số học

Hàm số học chuẩn

Biểu thức quan hệ

Biểu thức logic

Câu lệnh gán

Khai báo biến

Var <danh sách biến> : <kiểu số liệu>

Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh CT

-Xuống dòng: Enter

-Ghi file vào đĩa: F2

-Mở file đã có: F3

-Biên dịch chương trình: Alt + F9

-Soát lỗi chương trình: F9

-Chạy chương trình: Ctrl + F9

-Đóng cửa sổ chương trình: Alt + F3

-Chuyển qua lại giữa các cửa sổ: F6

-Xem lại màn hình kết qủa: Alt + F5

-Thoát khỏi Turbo Pascal: Alt + X