IKT-LYFT - bibliotek och folkbildning i samverkan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT-LYFT - bibliotek och folkbildning i samverkan by Mind Map: IKT-LYFT - bibliotek och folkbildning i samverkan

1. Lokala projekt

1.1. Regionbibliotek Skåne

1.2. Regionbibliotek Stockholm

1.2.1. KISTA: Mobilt arbetssätt och kollaborativt lärande

1.2.1.1. Kista Idea Lab

1.2.1.1.1. Språkcaféer

1.2.2. 23 saker för allmänheten

1.3. Jönköpings län

1.3.1. Idea Stores på Småländska

1.3.2. Vi träffas på bibblan

1.4. Kalmar län

1.4.1. Att marknadsföra bibliotekens digitala resurser mot cirkelledare.

1.4.2. Att inleda ett samarbete mellan bibliotek, studieförbund och folkhögskolor för att fler ska få tillgång till samhällsinformation.

1.5. Värmlands län

1.5.1. Tillgänglighet till digitalt stöd

1.5.2. Folkbildningen som samverkanspartner

1.6. Östergötlands län

1.6.1. Biblioteken som lärmiljöer : Samverkan kring digital delaktighet

1.6.2. Biblioteken som lärmiljöer : Marknadsföring

2. Nationellt projekt

2.1. Förväntade effekter

2.1.1. Målgruppen är de nästan två miljoner svenskar, ungefär en tredjedel av befolkningen, som i dag inte använder internet som vardagsredskap, enligt den senaste studien från World Internet Institute (nov 2008). I rapporten nämns tre faktorer som ligger bakom de digitala klyftorna vad gäller tillgång och användning. Det är generationsskillnader, skillnader i inkomst och utbildning och olika slags funktionshinder. (World Internet Institute, Svenskarna och Internet 2008). Vi vill öka möjligheten att nå dessa grupper genom att samverka med folkbildningen, handikapporganisationer, flyktingsamordnare och andra aktörer och genom att erbjuda biblioteken som ”neutrala” arenor för internetverkstäder, studiecirklar med olika former av målgruppsanpassad och kostnadsfri undervisning. Den förväntade effekten är att den andel av befolkningen som inte använder internet som vardagsredskap ska sjunka kraftigt vid mätning från och med 2012

2.2. Idé

2.2.1. En tredjedel av befolkningen i Sverige använder inte internet som vardagsredskap vilket orsakar utanförskap. Satsningar som genomförts har enligt nationella rapporter inte varit tillräckliga för att minska den digitala klyftan. IKT-lyft är en start. I nära samverkan på nationell och regional nivå ska folkbibliotek och folkbildning skapa nödvändiga förutsättningar för en långsiktig IKT-satsning kostnadsfri för målgruppen genom att 1. finna långsiktiga samverkansformer och gemensamma mål för arbetet 2. skapa och koordinera ekonomiska resurser och kompetenser så att 3. start och nationell spridning av IKT-lyftet kan genomföras från år 2011 Målet är att Internet och digital information är vardagsredskap för alla.

2.3. Målgrupper

2.3.1. Målgruppen är de nästan två miljoner svenskar, ungefär en tredjedel av befolkningen, som i dag inte använder internet som vardagsredskap, enligt den senaste studien från World Internet Institute (nov 2008). Målgrupp är också personal vid folkbibliotek och inom folkbildningen samt andra organisationer.

2.4. Uppföljning och utvärdering

2.4.1. Uppföljning och utvärdering för respektive delprojekt åligger ansvariga aktörer. Uppföljning och utvärdering för huvudprojektet IKT-lyft - bibliotek och folkbildning i samverkan görs från den nationella samverkansgruppen våren 2011

2.5. Hur?

2.5.1. 1.Projektplan IKT-lyft är det gemensamma huvudprojektet. Deltagande länsbibliotek har planerade eller pågående projekt som kopplas till huvudprojektet för att pröva metoder och bidra med exempel och erfarenheter. Fler projekt och aktörer kan med fördel ansluta sig under projektperioden. Nordiska kontakter och en kartläggning planeras. 2009/2010-Projektkoordinator anställs, -En nationella samverkansgruppen bildas och startar, -De regionala arbetsgrupperna bildas och startar, -Digitala och fysiska plattformar för erfarenhetsutbyte förbereds, -En nationell konferens förbereds. -Nordiska kontakter tas 2010/2011-En nationell konferens arrangeras under våren 2010. -Samverkan fördjupas och ger nationella förutsättningar och resurser för ett gemensamt långsiktigt och genomgripande utbildningsprogram som är kostnadsfritt för målgruppen. -Projektet avslutas och utvärderas våren 2011.-Utbildningsprogrammet – IKT-lyftet (basic internet skills) startar 2011 på bred front front

2.6. Möjligheter till delaktighet och eget skapande för målgruppen

2.6.1. I den satsning projekt, IKT-lyft - bibliotek och folkbildning i samverkan, syftar till att få till stånd och i det arbete som redan bedrivs eller planeras från deltagande läns-/regionbibliotek, vill vi utveckla biblioteken som sociala fysiska och digitala mötesplatser. I samverkan med folkbildning och övriga aktörer vill vi betona det gemensamma, kollaborativa lärandet med metoder som är alternativ till den traditionella användarundervisningen där handledaren uteslutande har en undervisande roll. De metoder vi strävar efter bygger på delaktighet och eget skapande för målgruppen.

2.7. Potentiella hinder

2.7.1. (bil. 1.Projektplan).Nationell nivå;Nationell samverkansgrupp skapar nationella förutsättnin-gar och resurser för ett gemensamt långsiktigt utbildningsprogram, kostnadsfritt för målgrupp-en, som kan genomföras i varje kommun.Tänkbara samverkansaktörer: Länsbibliotek/ regionbibliotek, Folkbildningsrådet, Statens kulturråd, Länsbildningsförbunden,Svensk Biblioteksförening, Handisam, Sveriges Kommuner och Landsting, Föreningen för folkbildningsforskning, Internationella kontakter. Regional nivå; Regionala arbetsgrupper planerar och genomför erfarenhetsutbyte, kompetenshöjande insatser, stöd och handledning för kommunernas genomförande av undervisningen. Flera län/regioner/projekt kan ansluta. Regionbibliotek Stockholm,Länsbiblioteken för Östergötland, Jönköping, Kalmar, Värmland, Respektive länsbildningsförbund m.fl..Lokal nivå – genomförande Utifrån förutsättningar i kommunerna planeras och genomförs. IKT-lyftet i samverkan folkbibliotek och folkbildning,

2.7.2. Det största hindret för att projektet ska nå målet är att dialog och samverkan mellan bibliotek, folkbildning och andra aktörer inte startar eller inte fungerar på nationell och regional nivå. Ett annat hinder är om man på den nationella nivån inte kan enas om att få till stånd gemensamma resurser. Därför är projekt IKT-lyft planerat som en start, där aktörerna har möjlighet att få till stånd dialog och samverkan. Ingen har det färdiga svaret – arbetet förutsätter gemensam diskussion, gemensamt lärande och gemensamma lösningar.

2.8. Samarbetspartners

2.9. Hur integrera projektet i den löpande verksamheten?

2.9.1. En viktig del i projektet och i samtliga delprojekt är att biblioteken utvecklas som sociala fysiska och digitala mötesplatser. En sådan utvecklad roll för biblioteken är inte knutet till enbart projekt, IKT-lyft - bibliotek och folkbildning i samverkan, utan syftar till en långsiktig förändring, en del av vardagen för biblioteken

2.10. Hur ska andra kunna ta del av projektets resultat?

2.10.1. En nationell konferens planeras till våren 2010. Den community som byggts för projekt Bildanätverk (www.bildanatverk.se).planeras särskilt lyfta fram arbetet i projektet med delprojekt. Communityn kan också öppnas för deltagare från folkbildningen. En tänkbar möjlighet är att folkbildningens nät, folkbildning.net gör likadant. Då skapas två digitala plattformar för idé- och erfarenhetsutbyte, material och kompetenshöjande verksamhet i dialog folkbibliotek – folkbildning. Projektkoordinatorn ska ta kontakter för kartläggning av samverkan folkbildning och folkbibliotek i övriga nordiska länder.

2.11. Allmän info (Bildanätverk)

2.11.1. Region- och länsbiblioteken i Jönköpings, Kalmar, Stockholms, Värmlands och Östergötlands län har beviljats 400 000 kronor av Kulturrådet, i ett första skede, till ett folkbildningsprojekt för att minska den digitala klyftan. Projektet “IKT-lyft” som startar i höst, är ett 2-årigt nationellt projekt och har alltså beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet. Syftet är att på sikt göra Internet och digital information till ett verktyg i vardagen för alla. Idag använder nästan en tredjedel av Sveriges befolkning inte Internet som ett vardagsredskap. De främsta anledningarna är generationsskillnader, skillnader i inkomst och utbildning och olika slags funktionshinder. Projektet kan ses som en fortsättning på Bildanätverk och tanken är att denna mötesplats ska fungera även under denna projektperiod. Förutom ovan nämnda region- och länsbibliotek så är Regionbibliotek Skåne intresserade att delta. De delprojekt som berörs är: Jönköpings län: Idea Stores på Småländska Vi träffas på bibblan Kalmar län: Att marknadsföra bibliotekens digitala resurser mot cirkelledare. Att inleda ett samarbete mellan bibliotek, studieförbund och folkhögskolor för att fler ska få tillgång till samhällsinformation. Värmlands län: Tillgänglighet till digitalt stöd Folkbildningen som samverkanspartner Stockholms län: Mobilt arbetssätt och kollaborativt lärande 23saker för allmänheten Östergötlands län: Biblioteken som lärmiljöer : Samverkan kring digital delaktighet Biblioteken som lärmiljöe : Maraknadsföring