แบบแผนสุขภาพของ Gordon's

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แบบแผนสุขภาพของ Gordon's by Mind Map: แบบแผนสุขภาพของ Gordon's

1. แบบแผนที่ 7 การรับรู้ตนเองและอัตมโนทัศน์

1.1. 1.การซักประวัติ จะซักถามเกี่ยวกับ -ความรู้สึกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากความเจ็บป่วยของตนเอง -ความรู้สึกผิด ความดีและการมีคุณค่าของตนเอง -สิ่งที่ผู้ป่วยนึกคิดเกี่ยวกับตนเองทั้งด้านบวก (ด้านดี) และด้านลบ (ด้านไม่ดี)

1.2. 2.การสังเกต จะดูความสนใจของผู้ป่วยต่อหน้าตา หรืออวัยวะที่ผิดปกติ เช่น การลูบคลำดูบริเวณนั้นบ่อยผิดปกติ การปิดบังส่วนที่ไม่พึงพอใจ

2. แบบแผนที่ 2อาหาร และการเผาผลาญอาหาร

2.1. 1.การซักประวัติ จะซักถามเกี่ยวกับ ชนิดอาหารและปริมาณอาหารที่ชอบ/อาหารที่รับประทานเป็นประจำ อาหารที่ไม่รับประทาน ทั้งภาวะปกติและเจ็บป่วยเพื่อดูการปรับเปลี่ยนและปัญหาในการรับประทานอาหาร การย่อย การดูดซึมเกี่ยวกับคลื่นไส้ อาเจียน

2.2. 2.การสังเกตและตรวจร่างกาย จะสังเกตพฤติกรรม -การรับประทานอาหารและน้ำดื่มเป็นอย่างไร รับประทานอาหารได้มากน้อยเพียงใด -ตรวจร่างกายจะตรวจสุขภาพของร่างกายจากผิวหนัง ผม เล็บ ปาก ตา -สังเกตภาวะท้องอืด ท้องเฟ้อ ฟังเสียงลำไส้ คลำต่อมน้ำเหลือง ไทรอยด์ รวมทั้งการตรวจคลำว่าตับโต ม้าม

3. แบบแผนที่ 6 สติปัญญาและการรับรู้

3.1. 1.การซักประวัติเกี่ยวกับประสาทสัมผัส เช่น การได้ยิน การมองเห็น อาการชา ปัญหาและการแก้ไขที่ได้ทำแล้ว การรับรู้บุคคล สถานที่ เวลา ความรู้ ความจำ การโต้ตอบ

3.2. 2.การสังเกตและการตรวจร่างกาย -จะตรวจการได้ยิน การมองเห็น ระดับความรู้สึกตัว ปฏิกิริยาสะท้อน (reflex) สังเกต การโต้ตอบ การแก้ไขปัญหา

4. แบบแผนที่ 8 บทบาทและสัมพันธภาพ

4.1. 1.การซักประวัติ จะซักถามเกี่ยวกับ -บทบาทของผู้ป่วย ทั้งในบทบาทของครอบครัว (การเป็นพ่อ แม่ ลูก) บทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในครอบครัว และสัมพันธภาพในครอบครัว บทบาทหน้าที่การงาน การเปลี่ยนแปลงเมื่อเจ็บป่วยหรือหลังเจ็บป่วย

4.2. การสังเกต สังเกตคนที่มาเยี่ยม ความบ่อย ความสนใจ ความต้องการ ความคิดถึงของผู้ป่วย สัมพันธภาพกับคนที่มาเยือน การแสดงออกถึงความสนใจและเอาใจใส่ของผู้ดูแลและการเข้ากลุ่มเพื่อน

5. แบบแผนที่ 1 การรับรู้สุขภาพ และการดูแลสุขภาพ

5.1. เป็นแบบแผนที่จะซักถามผู้รับบริการเกี่ยวกับการรับรู้สุขภาพของตนเองว่าสุขภาพแข็งแรงหรือไม่ หรือเจ็บป่วยเพียงใด เจ็บป่วยรุนแรงมากน้อยเพียงใด

5.2. 1.การซักประวัติ จะถามเกี่ยวกับความรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงหรือไม่ เคยตรวจร่างกายประจำปีหรือไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างในการทำให้สุขภาพเสื่อม ข้อมูลที่เขียนจะเป็นคำบอกเล่าของผู้ป่วย

5.3. 2.การสังเกตและตรวจร่างกาย จะพิจารณาจาก -ลักษณะร่างกาย ความสะอาด -รูปร่าง หน้าตา ความพิการ -ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล ความสะอาดเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อม

6. แบบแผนที่ 3 การขับถ่าย

6.1. 1.การซักประวัติ จะซักถามการขับถ่ายทั้งอุจจาระและปัสสาวะ ทั้งจำนวนปริมาณ ลักษณะทั้งกลางวันและกลางคืน มีความผิดปกติอะไรบ้างและได้แก้ไขอย่างไร มีการฝึกขับถ่ายอย่างไร

6.2. 2.การสังเกตและตรวจร่างกาย จะสังเกตอาการ -ขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะทั้งลักษณะ ปริมาณ กลิ่น สี จำนวนครั้งในแต่ละวัน -การตรวจริดสีดวงทวาร สายสวนปัสสาวะและถุงรองรับปัสสาวะ

7. แบบแผนที่ 4กิจกรรมและออกกำลังกาย

7.1. 1.การซักประวัติ จะซักถาม -ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น ความสามารถในการอาบน้ำ แต่งตัว เคลื่อนไหว ทรงตัว การดูแลบ้าน กิจกรรมการงานอาชีพ งานอดิเรก นันทนาการ การออกกำลังกาย

7.2. 2.การสังเกตและตรวจร่างกาย -ดูการเคลื่อนไหว การตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ การอักเสบ บวม -ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก -ตรวจดูประสิทธิภาพการทำงานของปอด ฟังเสียงปอดและเสียงหายใจ อัตราการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจ

8. แบบแผนที่ 5การพักผ่อนนอนหลับ

8.1. 1.การสังเกต และตรวจร่งกาย -สังเกตดูสีหน้าผู้ป่วยว่าสดชื่นหรือไม่ สีหน้า ดวงตา พฤติกรรมการนอนเป็นอย่างไร

8.2. 2.การซักประวัติ จะซักถามเกี่ยวกับ -การนอน เวลาตื่น เวลาหลับ ระยะเวลาที่นอนหลับ ความเพียงพอ ความยากง่ายในการหลับ ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการนอน และรวมถึงวิธีผ่อนคลายความตึงเครียด

9. แบบแผนที่ 9 เพศและการเจริญพันธุ์

9.1. 1.การซักประวัติ ในผู้รับบริการเพศหญิงควรถามเกี่ยวกับประวัติประจำเดือน เริ่มมีเมื่อใด แต่ละครั้งมีกี่วัน อาการร่วมขณะมีประจำเดือน จำนวนบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ปัญหาเพศสัมพันธุ์ และการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธุ์

9.2. 2.การสังเกต และตรวจร่างกาย ดูพฤติกรรมและการแต่งกายว่าเหมาะสมกับเพศหรือไม่ สีหน้าท่าทาง คำพูด การตรวจร่างกาย จะดูอวัยวะเพศ และเต้าเนาว่ามีความผิดปกติหรือไม่

10. แบบแผนที่ 10 การปรับตัวและความทนทานต่อความเครียด

10.1. 1.ซักประวัติเกี่ยวกับอารมณ์ จิตใจ ทั่วไปขณะปกติและขณะป่วย สิ่งที่ทำให้กังวล/กลัว/หรือไม่สบายใจ วิธีการจัดการเมื่อมีปัญหาทำให้กังวล/กลัว/ไม่สบายใจ

10.2. 2.การสังเกต ดูลักษณะทั่วไป สีหน้าท่าทาง อารมณ์ คำพูดของผู้รับบริการ

11. แบบแผนที่ 11 คุณค่าและความเชื่อ

11.1. 1ซักประวัติ -สิ่งที่รัก ห่วงใยมากที่สุดและสิ่งที่มีค่าในชีวิตของผู้รับบริการคืออะไร -การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ความต้องการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

11.2. 2.การสังเกต ดูสิ่งยึดเหนี่ยว เช่น พระห้อยคอ รอยสัก ของขลัง การปฏิบัติของศาสนา เช่น การสวดมนต์ การทำละหมาด การพูดถึงศาสนา หรือความเชื่อเป็นอย่างไร พูดถึงในแง่ใด

12. กมลวรรณ สังข์เนตร เลขที่ 4 6080200040