การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

1. การพัฒนาเว็บสำหรับอบรมของสถาบันฝึกอบรม

1.1. http://www.nectec.or.th/index.php

2. ด้านการศึกษา

2.1. - ด้านการศึกษานั้นได้นำเอามัลติมีเดียไปพัฒนาใช้และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องมือช่วยสอนต่างๆ มากมาย และเกิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนในรูปแบบต่างๆ

2.1.1. https://sites.google.com/site/supoldee/supoldee/maltimideiy-pheux-kar-suksa

2.2. - สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยเป็นเครื่องมือช่วยรวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง จัดการ ใช้งานและประเมินผล

2.2.1. http://www.chiangmaiarea2.go.th/th/sub.php

2.3. - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลักษณะมัลติมีเดีย

2.3.1. http://www.learners.in.th/blogs/posts/428123

2.3.2. http://www.learners.in.th/blogs/posts/428123

2.4. - เผยแพร่การเรียนบนเว็บ เช่น e-Learning เป็นต้น

2.4.1. http://e-learning.aidsthai.org/ewl.html

3. ด้านธุรกิจ

3.1. - นำเสนองาน นำเสนอสินค้า

3.1.1. http://www.slideshare.net/05122855/ss-7088116

3.2. ประชุมทางไกล ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.2.1. http://www.thairath.co.th/content/tech/353591

4. ด้านการฝึกอบรม

4.1. e-Training

4.1.1. http://utqonline.in.th/

5. ด้านโมบายเทคโนโลยี ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

5.1. - เทคโนโลยีมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบการใช้โมบายเทคโนโลยี M-Billing M-Commerce M-Banking M-Entertainment M-Messaging

5.1.1. http://www.slideshare.net/eiyashow/7-14079519