Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ by Mind Map: การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ

ด้านการศึกษา

ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

การลงทะเบียน

การตรวจข้อสอบปรนัย

การตัดเกรด

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aided Instruction : CAI)

การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ด้านการแพทย์

การใช้คอมพิวเตอร์ในการรักษาพยาบาลทั่วไป

งานทะเบียนและประวัติคนไข้

งานปลูกฝีและฉีดวัคซีน

งานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน

การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องทดลองด้านการแพทย์

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจวินิจฉัยรักษาโรค

การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์

ด้านราชการ

ช่วยในการทำทะเบียนราษฎร์

การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานราชการ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขั้น

ช่วยในการนับคะแนนเลือกตั้ง คิดภาษี อากร การบริหารทั่วไป

ช่วยในการรวบรวมข้อมูลและสถิติ

ด้านบันเทิง

ฟังเพลง (Music)

รงภาพยนตร์และฟิล์ม (Theater and Film)

เล่นเกมส์

ด้านค้าปลีก

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คิดเงินแทนเครื่องคิดเลข

การอ่านรหัสด้วยเครื่องอ่าน (Barcode)

ด้านวิทยาศาสตร์

ช่วยในการเปรียบเทียบ คัดเลือกข้อมูล

ช่วยในการทดลองที่เป็นอันตราย

ช่วยในการเดินทางของยานอวกาศ การถ่ายภาพระยะไกล และการสื่อสารผ่านดาวเทียม

งานวิศวกรรม

ช่วยในการเขียนแบบ

ช่วยในการควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงาน

ช่วยในการคำนวณโครงสร้าง วางแผน ควบคุมการก่อสร้าง

ด้านธุรกิจ

ช่วยในการวางแผนธุรกิจ

ช่วยในการประเมินสถานการณ์ทาาง เศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

ช่วยงานธุรการ เช่น งานพัสดุ งานภาษี การทำจดหมายโต้ตอบ