Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ by Mind Map: การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ

ด้านการศึกษา

ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

การลงทะเบียน

การตรวจข้อสอบปรนัย

การตัดเกรด

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aided Instruction : CAI)

การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ด้านการแพทย์

การใช้คอมพิวเตอร์ในการรักษาพยาบาลทั่วไป

งานทะเบียนและประวัติคนไข้

งานปลูกฝีและฉีดวัคซีน

งานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน

การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องทดลองด้านการแพทย์

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจวินิจฉัยรักษาโรค

การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์

ด้านราชการ

ช่วยในการทำทะเบียนราษฎร์

การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานราชการ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขั้น

ช่วยในการนับคะแนนเลือกตั้ง คิดภาษี อากร การบริหารทั่วไป

ช่วยในการรวบรวมข้อมูลและสถิติ

ด้านบันเทิง

ฟังเพลง (Music)

http://www.youtube.com/watch?v=fAeQ2xXrEIE

รงภาพยนตร์และฟิล์ม (Theater and Film)

เล่นเกมส์

ด้านค้าปลีก

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คิดเงินแทนเครื่องคิดเลข

การอ่านรหัสด้วยเครื่องอ่าน (Barcode)

ด้านวิทยาศาสตร์

ช่วยในการเปรียบเทียบ คัดเลือกข้อมูล

ช่วยในการทดลองที่เป็นอันตราย

ช่วยในการเดินทางของยานอวกาศ การถ่ายภาพระยะไกล และการสื่อสารผ่านดาวเทียม

งานวิศวกรรม

ช่วยในการเขียนแบบ

ช่วยในการควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงาน

ช่วยในการคำนวณโครงสร้าง วางแผน ควบคุมการก่อสร้าง

ด้านธุรกิจ

ช่วยในการวางแผนธุรกิจ

ช่วยในการประเมินสถานการณ์ทาาง เศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

ช่วยงานธุรการ เช่น งานพัสดุ งานภาษี การทำจดหมายโต้ตอบ