ἐξέβαινεν. 3ª sg. Indicativo de aoristo activo.

Anañizamos morfológicamente y sintácticamente una oración.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ἐξέβαινεν. 3ª sg. Indicativo de aoristo activo. by Mind Map: ἐξέβαινεν. 3ª sg. Indicativo de aoristo activo.

1. εἰς τὸ πεδίον. Completento Circunstancial. Ac.sg.nt.

2. ἡ ὕδρα. Sujeto. N.f.sg.

2.1. διαφθείρουσα. Sujeto. N.sg.f. Participio de Presente Activo.

2.1.1. τὰ βοσκήματα. Complemento Directo. Ac. pl. nt.

2.1.2. καὶ. Nexo. Conjunción.

2.1.3. τὴν χώραν.Complento Directo.Ac.sg.f.

3. ἐκ τοῦ ἕλους. Complenteto Circunstancial. G.sg. nt.