Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi by Mind Map: Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi

1. Nettside

2. Pensum

2.1. Fellesdel 2/3

2.1.1. 1. Filosofi- og vitenskapshistorie

2.1.1.1. 1. Naturfilosofene

2.1.1.2. 2. Sofistene og Sokrates

2.1.1.3. 3. Platon

2.1.1.4. 4. Aristoteles

2.1.1.5. 5. Den vitenskapelige revolusjonen

2.1.1.6. 6. Descartes

2.1.1.7. 7. Den nye samfunnstenkningen

2.1.1.8. 8. Hume

2.1.1.9. 9. Kant

2.1.1.10. 10. Utilitarismen

2.1.2. 2. Vitenskapsteori og argumetnasjonslære

2.1.2.1. 11. Logikk og argumentasjonslære

2.1.2.2. 12. Lover og hypoteser

2.1.2.3. 13. Logisk positivisme

2.1.2.4. 14. Popper og Kuhn

2.1.2.5. 15. Forklaring vs. forståelse

2.2. Variantdel 1/3

2.2.1. 3. Normativ etikk

2.2.1.1. Teleologi

2.2.1.2. Deontologi

2.2.1.3. Dydsetikk

2.2.1.4. Moralsk relativisme

2.2.1.5. Moralsk objektivisme

2.2.2. 4. Metaetikk

2.2.2.1. Moralens grunnlag i fornuft og/eller følelser.

2.2.2.1.1. Moralsk rasjonalisme

2.2.2.1.2. Moralsk empirisme

2.2.3. 5. Etikkens rolle i det moderne samfunn

2.2.4. 6. Vitenskapelig verdigrunnlag

2.2.4.1. vitenskapens ethos

2.2.4.2. verdifrihetstese

2.2.4.3. forskningsetikk

2.2.5. 7. Vitenskap og teknologi i samfunnet

2.2.5.1. Er all teknologisk utvikling bra?

2.2.5.2. Har vi kontroll på teknologisk utvikling?

2.2.5.3. Ulike syn på menneske og natur i fohold til det teknologiske samfunnet

3. General Philosophy Peter Millican (Oxford University)

4. Philosophy for Beginners, presented by Marianne Talbot (Oxford University)

5. Øvingsoppgaver

5.1. 1. Kan vi ha sikker viten om verden og om rett og galt? Diskutér ut fra sofistene, Sokrates, Platon og Aristoteles.

5.2. 2. Karl Popper og Thomas Kuhn har forskjellige syn på vitenskapens vekst, og på verdier og normer innen forskning. Presentér deres syn. Ta deretter utgangspunkt i boken Ethics and Science, og gjør kort rede for noen normative konflikter som utspiller seg i samtidens forskningsmiljø. Velg så ett eksempel som du diskuterer nærmere.

6. Ordforklaringer