Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Troonrede 2014 mindmap 16 september by Mind Map: Troonrede 2014 mindmap 16
september
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

Troonrede 2014 mindmap 16 september

jong talent

stimuleren en benutten

cruciaal voor toekomstige economische groei

kwaliteit onderwijs en onderwijspersoneel verhogen

aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren

1 miljard euro vrij voor beter hoger onderwijs

hervorming studiefinanciering

introductie studievoorschot

ingezet voor, meer contacturen, intensievere begeleiding studenten, bevorderen van excellentie

ov-kaart

blijft bestaan

nu ook voor alle mbo'ers

investering in

primair, voortgezet en beroepsonderwijs

werken aan vakmanschap

veel aandacht voor de leraar zelf

eigentijds meester-gezelsysteem in het mbo te ontwikkelen

innovatiekracht

versterken

'toekomstfonds', kredietverlening aan innovatieve mkb'ers, rendementen fonds beschikbaar voor, fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek

Deltatechnologie, innovatieve sector, NL internationaal koploper, Deltaplan, maakt NL veiliger, watersector een stevige impuls

regels

korte termijn, aanpak van onnodige regels voor ondernemers & particuliere, besluit over de Omgevingswet, procedures vereenvoudigen en versnelling, woningen, kantoren en infrastructuur

lange termijn, herziening van het belastingstelsel, doelstelling is tweeledig, forse vereenvoudiging & stimuleren werkgelegenheid, lasten op arbeid te verlagen, baankans onderkant arbeidsmarkt groeit, iedereen die werk vindt gaat erop vooruit, kleine ondernemers: aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen

Europa

exportland

veel buitenlandse bedrijven hier gevestigd

Binnenlandse groei en banen, ontstaan in buitenland

beleid richten op, aantrekkelijk investeringsklimaat, ondersteuning exporterende bedrijfsleven versterken

ambitieuze agenda met handelsmissies doorgezet, Exportkredieten, opkomende economieën, bedrijven gemakkelijker toegang tot kredieten

Europese samenwerking

gezamenlijk optreden echt waarde toevoegt

kern strategische agenda (5 jr)

belangrijke grensoverschrijdende thema's, interne markt, energie- en klimaatbeleid, uitgangspunt werkprogramma nieuwe Europese Commissie, aanpak van de georganiseerde misdaad, inclusief cybercrime

gelijk loon voor gelijk werk binnen iedere lidstaat

regering, strijd tegen schijnconstructies opvoeren

basisvoorwaarden voor een sterke Europese economie

versterking, structuurversterkende maatregelen binnen de lidstaten, begrotingsdiscipline, de interne markt

Kansen economische groei, digitale markt, energiemarkt, nieuwe onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden, Verenigde Staten, andere landen

Leden van de Staten-Generaal

tweehonderd jaar Prinsjesdag

twee eeuwen

NL veerkrachtig en saamhorig getoond, ook deze zomer weer

regering werkt aan

vitale en weerbare samenleving

economisch herstel

groei van de werkgelegenheid

ingezette hervormingen

fundament onder toekomst land

turbulente & onzekere internationale omgeving

vrijheid, veiligheid & welvaart nauw met elkaar verbonden zijn

werk in nieuwe parlementaire jaar

gesteund, wijsheid toewensen, kracht, Gods zegen voor u bidden

hoge werkloosheid

grootste zorgpunt van de regering

treft

mensen en hun families

allerhoogste prioriteit

middelen aanreiken voor mensen:

scholing en begeleiding van werk naar werk

samen met overheid, onderwijssector, vakbeweging, bedrijven

brug-WW

verruiming mogelijkheden om tijdelijk te werken

kansrijke technische opleiding volgen met behoud WW-uitkering

verkleint de risico's voor werkgevers

verhoogt kans op werk voor hen die al langere tijd thuiszitten

recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag

drie maanden verlengd tot een half jaar

richten op het vinden van een nieuwe baan

lage btw-tarief bouw verlengd tot 1 juli 2015

impuls werkgelegenheid bouw

Nederlandse economie

veerkrachtig

voorzichtig weer de weg omhoog vindt

overheidstekort

daalt tot 2,2% vh BBP, geen nieuwe bezuinigingen nodig, 1 mld euro aan lastenverzwaringen voor burgers gaan niet door

loonbijstelling publieke sector

volledig uitgekeerd

inkomens stijgen mee met loonontwikkeling, leraren, politieagenten, militairen, ander overheidspersoneel

economische uitgangspositie NL sterk

mondiaal toonaangevende topsectoren, landbouw en voedsel, logistiek, creatieve industrie, water

economisch herstel is broos

afhankelijk van economische ontwikkelingen, rest van de wereld, partnerlanden in de Europese Unie

thuiszorg & jeugdzorg

Per 1 januari 2015 taken naar gemeenten

Door dit dicht bij mensen te organiseren

wordt bureaucratie aangepakt

rekening worden gehouden met, specifieke behoeftes, voorkeuren

doel

flexibel stelsel van goede en toegankelijke voorzieningen

aansluit bij de behoeftes en keuzevrijheid van het individu

versterken veerkracht van Nederland

Voorzieningen

Overheden en bedrijven spannen zich in, mensen met arbeidsbeperking in reguliere baan te krijgen

Voorzieningen in thuiszorg & jeugdzorg blijven beschikbaar, andere voorwaarden & aanpassingen in dienstverlening

verstrekken toelage huishoudelijke hulp, medewerkers houden hun baan, blijven het vertrouwde gezicht voor hun cliënten

invoeringsproblemen tot een minimum te beperken, 400 miljoen euro extra beschikbaar

economie & werkgelegenheid

structureel herstel en groei

nodig

gezonde overheidsfinanciën

evenwichtige inkomensverdeling

houdbaar stelsel, sociale en oudedagsvoorzieningen

goed functionerende, arbeidsmarkt, woningmarkt

toekomstgericht onderwijsstelsel

betaalbare en toegankelijke zorg

gericht op samenwerking met Caribische delen

bevorderen duurzame ontwikkeling samenleving

goede zorg

Toegang

bewijs kwaliteit van samenleving

1 van de beste & meest toegankelijke zorgstelsels ter wereld

moet zij blijven

Goede zorg is een onmisbare basisvoorziening

kosten van onze zorg

groeien harder dan economie

afspraken gemaakt over

vergroting van het kostenbewustzijn

tegengaan van verspilling

aanpak van fraude

besparingen bereikt met behoud van kwaliteit

kostenontwikkeling vallen dit jaar mee

ingezette beleid zal de stijging per saldo uitkomen op 6 miljard euro

toenemende spanningen

verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien

verhoging defensie-uitgaven, budget groeit structureel met 100 miljoen extra per jaar, trendbreuk met het verleden

eenmalig extra geld beschikbaar voor, internationale noodhulp, opvang van vluchtelingen in de regio, Nederland steun aan de grote groep ontheemden

Nieuwe dreigingen - uitbraak ebolavirus

vragen, internationale aanpak, ter plaatse

verdere verspreiding tegengaan

zomer van 2014

vrijheid en veiligheid kwetsbaar zijn

17 juli

verschrikkelijk lot, 298 inzittenden, MH17, 196 landgenoten

feestelijke traditie van Prinsjesdag, omgeven door een rouwrand, verdriet

vliegramp, velen direct geraakt, ook in uw verenigde vergadering, allen diep geschokt

heel het land, mensen zichtbaar één, in stilte, rouw, betrokkenheid en saamhorigheid, bieden troost aan iedereen die een groot persoonlijk verlies moet verwerken

ramp met MH17 en de situatie in Oekraïne en het Midden-Oosten

wereld van vandaag alles met alles samenhangt

leven in een open en internationaal georiënteerd land, persoonlijke, economische, politieke en culturele banden, actief deel uitmaakt van de wereldgemeenschap, brengt ons veel goeds, gaat ook gepaard met reële risico's en kwetsbaarheden, Conflicten, roepen in ons land, emoties en reacties, maatschappelijke impact groter en sneller merkbaar, wereld via de smartphone in zijn hand heeft

situatie in Noord-Irak, Syrië en Gaza

spanningen en tot gevoelens van onmacht en onveiligheid

haat die elders in de wereld mensen in het verderf stort, mag niet overslaan naar onze straten

economisch opzicht, geopolitieke ontwikkelingen, direct hun weerslag op onze samenleving, recent voorbeeld, negatieve gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven, wederzijdse economische sancties van de Europese Unie en Rusland, veerkracht van de samenleving en de economie, alles op de proef gesteld, tegenwicht aan te bieden, een vaste koers en duidelijke keuzes nodig, regering is dankbaar, politiek en maatschappelijk draagvlak bestaat, zij blijft daaraan werken

info

volg hier de troonrede live op 16 september 2014 v.a. +/- 13.00 uur

wanneer de troonrede begint, zal de mindmap groeien

achtergrond info

200 jaar Prinsjesdag

grondrechten en vrijheden van mensen

regering staat hier pal voor

grijpt in als grenzen worden overschreden

geen tolerantie voor, Haat zaaien, dreigen met geweld, discriminatie van bevolkingsgroepen

Iedere inwoner van ons land, veilig en beschermd, voelen om uit te komen voor zijn of haar, geloof, geaardheid, levensovertuiging

kerntaak overheid, extremisme, intolerantie

Veel kracht komt uit de samenleving zelf

Ouders

scholen

sportclubs

andere partijen

om radicalisering te voorkomen

Nederland is

weerbaar

op een lange traditie van vrijheid en saamhorigheid

Bescherming van de Nederlandse rechtsstaat

niet alleen een binnenlandse aangelegenheid

actief buitenlands beleid

gericht op vrede en veiligheid, landen en regio's waar deze in het gedrang zijn

verantwoordelijkheid, waarmaken in nauwe samenwerking met onze internationale partners, Europese Unie, NAVO, Verenigde Naties

Nederland is zich bewust van die opdracht, bevordering van de internationale rechtsorde staat in de Grondwet, vorm en inhoud gegeven, mensen en middelen beschikbaar te stellen, missies zoals die in Mali, antipiraterijmissie voor de Afrikaanse kust, Alle uitgezonden NL militairen verdienen groot respect