stilfigurer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
stilfigurer by Mind Map: stilfigurer

1. pleonasm

1.1. ord som kan avvaras utan att innebörden i det uttryck där det ingår förändras, t.ex. "gammal gubbe" = "gubbe".

2. anafor

2.1. stilistisk term för flera på varandra följande parallella led som börjar på samma sätt: Skön att sitta i, skön att se på, skön att köra.

3. allusion

3.1. hänsyftning, anspelning. I skönlitteraturen är skilda former av allusion på andra texter eller författare ett vanligt grepp.

4. alliteration

4.1. bokstavsrim, stavrim, uddrim, att ett par betonade ord i en fras börjar antingen på samma konsonant (barn och blomma, hus och hem) eller på vokal, som då oftast är densamma (allt i allo, utan och innan). Allitteration är vanlig i fornnordisk poesi, ordspråk och stående talesätt.

5. anakolut

5.1. pråkvetenskaplig term för sats eller satsfogning där två syntaktiska mönster sammanblandas, så att slutet inte passar ihop med början:

6. kontrast

6.1. påstående eller åsikt som gör gällande motsatsen till vad en annan åsikt eller ett annat påstående, tesen, gör.

7. asyndes

7.1. samordning utan konjunktion, t.ex. Hon är hård, han mjuk.

8. besjälning

8.1. New node

9. apostrofering

9.1. ett direkt tilltal till någon

10. eufemism

10.1. förskönande omskrivning av ett anstötligt eller oangenämt ord. Exempel: "den onde" för djävulen, "gå bort" för dö, "lokalvårdare" för städare.

11. allegori

11.1. berättelse eller avbildning som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställ

12. ironi

12.1. man säger saker ironiskt ex i bastun är det kallt

13. liknelse

13.1. begrepp som åskådliggörs genom att det sammanställs med ett annat, t.ex. "Våran prost är rund som en ost"

14. metafor

14.1. ord eller uttryck som används i överförd betydelse (bildligt) om något som liknar det ursprungliga. Exempel: öknens skepp (kamel).

15. paradox

15.1. påstående som förefaller orimligt eller motsägelsefullt men som ändå kan innehålla en djupare sanning

16. pastisch

16.1. New node

17. personifiering

17.1. New node

18. parodi

18.1. överdriven imitation

19. oxymoron

19.1. retorisk figur bestående av två till synes oförenliga element, t.ex. "bitterljuv", "lysa med sin frånvaro

20. tatulogi

20.1. upprepning av i huvudsak samma tankeinnehåll med olika ord; "att säga samma sak två gånger", "tårta på tårta

21. retorisk fråga

21.1. påstående i frågeform

22. satir

22.1. framställning som är ironisk eller hånfull på ett elegant och (ofta) träffande sätt