Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy by Mind Map: ISTQB Certyfikowany Tester
Poziom Podstawowy
5.0 stars - 4 reviews range from 0 to 5

ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Podstawy testowania

Dlaczego testowanie jest niezbędne?

Pojęcia, pluskwa, defekt, błąd, awaria, usterka, pomyłka, jakość, ryzyko

Kontekst, Oprogramowania jest coraz więcej, Często można spotkać oprogramowanie, które nie działa

Przyczyny, pomyłka, usterka, awaria

Rola testów, zmniejszenie ryzyka, podniesienie jakości, usterki muszą być poprawione, testowanie może być wymagane przez kontrakt

Testowanie a jakość, mierzy jakosć, znajduje usterki, wymagania funkcjonalne, wymagania niefunkcjonalne, buduje zaufanie do jakości, pozwala na doskonalenie procesów

Jak dużo testów?, poziom ryzyka, ryzyko techniczne, ryzyko biznesowe, dostateczna ilość informacji do podjęcia decyzji o wdrożeniu

Co to jest testowanie?

Pojęcia, debagowanie, wymaganie, przegląd, przypadek testowy, testowanie, cel testu

czynności testowania, planowanie i nadzór, wybór warunków testowych, projektowanie przypadków testowych, wykonanie testów, sprawdzenie wyników, ocena spełnienia kryteriów zakończenia, zamykanie testów

cele testowania, testy dynamiczne i statyczne pomagają w osiągnięciu tych samych celów, znajdowanie usterek, nabieranie zaufania, zapobieganie defektom

różne punkty widzenia, testy wytwórcze, wywoływanie awarii, testy akceptacyjne, uzyskanie podpisu

debagowanie, testerzy nie debagują, programiści debagują, identyfikacja przyczyny usterki, naprawa kodu, sprawdzenie, retesty, tester

Ogólne zasady testowania

Pojęcia, testowanie gruntowne

Testowanie ujawnia błędy

Testowanie gruntowne jest niewykonalne

Wczesne testowanie, Testowanie powinno się rozpoczynać tak wcześnie jak to tylko możliwe

Kumulowanie się błędów, Większość błędów można znaleźć w kilku modułach, Zasada Pareto 20/80

Paradoks pestycydów, Testy trzeba przeglądać i uaktualniać

Testowanie zależy od kontekstu

Mylne przekonanie o bezbłędności, Znajdowanie i naprawa usterek nie pomoże jeżeli produkowany system jest nieużywalny lub nie spełnia wymagań i oczekiwań użytkownika.

Podstawowy proces testowy

Pojęcia, testowanie potwierdzające, retesty, kryteria zakończenia, incydent, testowanie regresywne, podstawa testów, warunek testowy, pokrycie testowe, dane testowe, wykonanie testów, log testowy, plan testów, procedura testowa, polityka testów, strategia testów, zestaw testów, raport podsumowujący testy, testalia

planowanie i nadzór

analiza i projektowanie

implementacja i wykonanie

ocena spełnienia kryteriów zakończenia i raportowanie

czynności zamykające testy

Psychologia testowania

Pojęcia, zgadywanie błędów, niezależność testowania

niezależnosć, testy projektowane przez twórcę oprogramowania, dobra znajomość tematu i komunikacja, mała obiektywość, testy projektowane przez inną osobę z zespołu, testy projektowane przez osobę z innego zespołu z organizacji, testy projektowane przez osobę z innej organizacji, obiektywne podejście, słaba komunikacja

błędy należy komunikować w sposób profesjonalny i konstruktywny, testerzy mogą być postrzegani jako osoby przynoszące tylko złe wiadomości

Testowanie w cyklu życia oprogramowania

Modele wytwarzania oprogramowania

Pojęcia, komercyjne oprogramowanie z półki (COTS), iteracyjny-przyrostowy model wytrwarzania, walidacja, weryfikacja, model V

model sekwencyjny, model wodospadowy, testy modułowe, testy integracyjne, testy systemowe, testy akceptacyjne

model iteracyjny/inkrementalny, prototypowanie, RAD, RUP, metodyki zwinne, testy regresywne

testowanie w cyklu życia oprogeamowania

Poziomy testowania

Pojęcia, testowanie alfa, testowanie beta, testy modułowe, sterownik testowy, testowanie polowe, wymaganie funkcjonalne, integracja, testy integracyjne, wymaganie niefunkcjonalne, testowanie odporności, zaślepka, testy systemowe, poziom testów, test-driven development, środowisko testowe, testowanie akceptacyjne przez użytkownika

testy modułowe, testy wydzielonych modułów, zwykle wykonywane przez programistów, zwykle wykorzystują zaślepki, serowniki i biblioteki typu JUnit, test-driven development, metoda rozwoju oprogramowania

testy integracyjne, typy, integracja modułów, integracja systemów, strategie integracji, ad-hoc, wstępująca, wielkiego wybuchu, zestępująca, wątkowa, krytycznej funkcjonalności, narzędzia, zaślepka, sterownik testowy

testy systemowe

testy akceptacyjne

Typy testów

Pojęcia, testowanie czarnoskrzynkowe, pokrycie kodu, testowanie funkcjonalne, testowanie międzyoperacyjności, testowanie obciążeniowe, testowanie pielęgnowalności, testowanie wydajnościowe, testowanie przenaszalności, testowanie niezawodności, testowanie zabezpieczeń, testowanie oparte na specyfikacji, testowanie przeciążające, testowanie strukturalne, testowanie użyteczności, testowanie białoskrzynkowe

testowanie funkcjonalne, testowanie tego CO system robi, do projektowania można użyć technik opartych na dokumentacji, przykłady, testowanie zabezpieczeń, testowanie współdziałania

testowanie niefunkcjonalne, testowanie tego JAK system robi to co robi, testowanie atrybutów jakościowych, ISO 9126

testowanie strukturalne, badanie stopnia w jakim wybrany element struktury został pokryty, przykłady, elementy menu, moduły, linie kodu, do badania pokrycia mogą zostać użyte narzędzia, inaczej nazywane białoskrzynkowymi

testowanie związane ze zmianami, retesty, inna nazwa: testy potwierdzające, testy potwierdzające dobre wykonanie naprawy defektu, testy regresywne, powtórzenie testów po wykonaniu zmian, sprawdzenie, czy nie zostały wprowadzone nowe defekty, rozmiar testów regresywnych określa ANALIZA WPŁYWU, dobry kandydat do automatyzacji

Testowanie pielęgnacyjne

Pojęcia, analiza wpływu, testy pielęgnacyjne

zmiany, zmiany, zmiany, modyfikacje, migracje, złomowane

analiza wpływu, określenie jak na istniejący system będą wpływały planowane lub wykonane zmiany

czasami brak dokumentacji

Statyczne techniki testowania

Techniki statyczne a proces testowania

Pojęcia, testowanie dynamiczne, testowanie statyczne, technika statyczna

typy, przeglądy, można wykonywać wcześnie, można przeglądać wszystkie produkty, analiza statyczna

korzyści, wczesne wykrycie i naprawa usterek, zwiększenie produktywności, skrócenie czasu produkcji, zmniejszenie kosztów i czasu testowania, zmniejszenie kosztu oprogramowania, zmniejszenie liczby usterek, usprawnienie komunikacji

cel, znajdowanie usterek, ten sam co w testach dynamicznycj

typowe usterki, odchylenia od standardów, usterki w wymaganiach, usterki w projekcie, niedostateczna pielęgnowalność, nieprawidłowe specyfikacje interfejsów

Proces przeglądu

Pojęcia, kryteria wejścia, przegląd formalny, przegląd nieformalny, inspekcja, metryka, moderator / prowadzący inspekcję, przegląd koleżeński, przeglądający, protokólant, przegląd techniczny, przejrzenie

Fazy przeglądu formalnego, planowanie, rozpoczęcie, przygotowanie indywidualne, spotkanie przeglądowe, poprawki, sprawdzenie

Role i odpowiedzialność, kierownik, moderator, autor, przeglądający, protokólant

Typy przeglądów, przegląd nieformalny, przejrzenie, walkthrough, przegląd techniczny, inspekcja

Czynniki wpływające na powodzenie przeglądów, każdy przegląd ma jasno zdefiniowany cel, w przegląd zaangażowani są ludzie odpowiedni do jego celu, znalezione usterki są przyjmowane pozytywnie i wyrażane w sposób obiektywny, inne ... (patrz do sylabusa)

Analiza statyczna przy pomocy narzędzi

Pojęcia, kompilator, złożoność, przepływ sterowania, przepływ danych, analiza statyczna

cechy, wczesne wykrywanie usterek, wczesne wykrywanie podejrzanych aspektów kodu, identyfikacja defektów trudnych do znalezienia w testach dynamicznych, wykrywanie niespójności w modelach, zwiększenie pielęgnowalności, zapobieganie defektom

typy usterek, odwołania do niezainicjowanej zmiennej, niespójne interfejsy, niewykorzystywane zmienne, martwy kod, naruszenie standardów kodowania, słabe punkty zabezpieczeń, naruszenie reguł składni

Techniki projektowania testów

Proces rozwoju testów

Kategorie technik projektowania testów

Techniki oparte na specyfikacji (czarnoskrzynkowe)

Techniki oparte na strukturze (białoskrzynkowe)

Techniki oparte na doświadczeniu

Wybór technik testowania

Zarządzanie testowaniem

Organizacja testów

Planowanie i szacowanie testów

Monitorowanie postępu testów i nadzór

Zarządzanie konfiguracją

Ryzyko a testowanie

Zarządzanie incydentami

Testowanie wspierane narzędziami

Typy narzędzi testowy

Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko

Wdrażanie narzędzi w organizacji