chung ta pai lam j để tiến hành pát triển bền vững o vn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
chung ta pai lam j để tiến hành pát triển bền vững o vn by Mind Map: chung ta pai lam j để tiến hành pát triển bền vững o vn

1. Phát triển bền vững

1.1. Ngành nghề

1.2. New node

2. Mô hình tương tự

3. Tiến hành