พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 by Mind Map: พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550

1. คำนิยาม

1.1. ระบบคอมพิวเตอร์

1.1.1. อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน (Hardware) โดยมีการกำหนดคำสั่งหรือชุดคำสั่ง (Software) และแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลข้อมูล (Process) โดยอัตโนมัติ

1.2. ข้อมูลคอมพิวเตอร์

1.2.1. ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจประมวลผลได้

1.2.2. ให้หมายความรวมถึงข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ตามกฏหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

1.3. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

1.3.1. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิดต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารนั้น

2. Server

2.1. ผู้ให้บริการ

2.2. ผู้ใช้บริการ

2.3. พนักงานเจ้าหน้าที่

2.4. รัฐมนตรี