นิยามและรูปแบบโจทย์ฟิสิกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นิยามและรูปแบบโจทย์ฟิสิกส์ by Mind Map: นิยามและรูปแบบโจทย์ฟิสิกส์

1. แสงและทัศนอุปกรณ์

1.1. นิยาม

1.1.1. คลื่นชนิดหนึ่งและมีพลังงานการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นที่สายตามนุษย์มองเห็น

1.1.2. ถ้ามีวัตถุมากั้นทางเดินแสงจะเกิดเงาหลังวัตถุ

1.2. ตัวอย่างโจทย์

1.2.1. การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา

1.2.1.1. โจทย์ให้ข้อมูลมาแก้ด้วยสามเหลี่ยมคล้าย

1.2.2. สมบัติของแสง

1.2.2.1. การสะท้อน

1.2.2.1.1. การสะท้อนของกระจกราบ

1.2.2.1.2. การสะท้อนของกระจกโค้ง(นูนและเว้า)

1.2.2.2. การหักเห(เน้นเลนส์)

1.2.2.2.1. ถามนิยาม

1.2.2.2.2. คำนวณ

1.2.2.2.3. การคำนวณเลนส์ซ้อนเลนส์

1.2.3. การหักเหของแสง

1.2.3.1. แทนสูตรดัชนีหักเหกับความสัมพันธ์อื่นเป็นส่วนใหญ่

1.2.3.2. หาความสัมพันธ์ของดัชนีหักเหระหว่างสองตัวกลาง

1.2.4. มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมด

1.2.4.1. แทนสูตรคำนวณออกมาได้เลย

1.2.4.2. หาความสัมพันธ์ของดัชนีหักเหระหว่างสองตัวกลาง

1.2.4.3. โจทย์ไม่บอกว่าแสดงเดินทางจากตัวกลางไหนไปตัวกลางไหน

1.2.4.3.1. สังเกตแสงเดินทางจาก n มาก ไป n น้อย

1.2.5. การหาลึกจริง ลึกปรากฏ

1.2.5.1. แทนค่าในสูตรได้เลย

1.2.6. ทัศนอุปกรณ์

1.2.6.1. แว่นขยาย

1.2.6.1.1. แทน s' =25

1.2.6.2. กล้องถ่ายรูป

1.2.6.2.1. โจทย์มักเปรียบเทียบส่วนประกอบของกล้องกับตา

1.2.6.3. เครื่องฉายภาพนิ่ง

1.2.6.3.1. ได้ภาพจริงหัวกลับขนาดขยาย

1.2.7. ความผิดปกติของตา

1.2.7.1. สายตาสั้น

1.2.7.1.1. s=อินฟินิตี้

1.2.7.2. สายตายาว

1.2.7.2.1. s=25cm

1.2.7.3. สายตาเอียงแก้ปัญหายังไง

1.2.7.3.1. ใช้เลนส์กาบกล้วย

1.2.8. ปริมาณแสงเชิงฟิสิกส์

1.2.8.1. กำหนดข้อมูลมาให้หาระยะห่างช่องว่างของเกรตติ้ง

1.2.8.2. หาความกว้างของ A0

1.2.8.3. หาระยะห่างแถบสองแถบที่อยู่ติดกัน

1.2.8.4. หาความสัมพันธืของสูตร

2. เสียง

2.1. นิยาม

2.1.1. เสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่ง เกิดจากการสั่่นของวัตถุและมีการถ่ายโอนพลังงานผ่านตัวกลางส่งต่อไปยังตำแหน่งต่างๆ

2.1.2. เสียงเป็นคลื่นตามยาว

2.1.3. เสียงเป็นคลื่นกล เพราะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่

2.2. รูปแบบโจทย์เสียง

2.2.1. ความเข้มเสียง

2.2.1.1. ให้ R จากสูตร

2.2.1.2. ได้ R มาเข้าสูตร s=vt

2.2.1.3. หาความสัมพันธ์ของสูตร

2.2.1.3.1. ความเข้ม I ห่างลำโพง 10 เมตร ความเข้มสองเท่าต้องห่างลำโพงเท่าไหร่

2.2.1.3.2. ให้กราฟมา

2.2.1.4. ลำโพง 2 ตัว มีผู้ฟังอยู่ตรงกลาง

2.2.2. ระดับความเข้มเสียง

2.2.2.1. แทนค่า=จบ

2.2.2.2. ลดความเข้มเสียงเป็น %

2.2.2.3. หาระดับความเข้มเสียงได้หาความเข้มเสียงได้

2.2.2.4. เปรียบเทียบระดับความเข้มเสียงของเครื่องจักรสองตัวขึ้นไป

2.2.3. ผลต่างระดับความเข้มเสียง

2.2.3.1. แทนค่าสูตรได้เลย

2.2.3.2. หาความเข้มเสียงลดกี่เปอร์เซ็นต์

2.2.4. ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับอุณหภูมิ

2.2.4.1. ใช้สูตรการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเข้ามาช่วย

2.2.4.2. แทนค่าสูตรได้เลย

2.2.4.3. ถามความสัมพันธ์อุณหภูมิสองช่วง

2.2.4.3.1. ถ้า T เพิ่ม 15 K อัตราเร็วเสียงจะเพิ่มจาก 340 m/s อย่างไร

2.2.4.4. โจทย์จะกำหนดหน่วยอุณหภูมิมาไม่ตรงให้เราเปลี่ยน

2.2.5. สมบัติของคลื่น

2.2.5.1. การสะท้อน

2.2.5.1.1. ต้องคำนวณจากสูตร v= s/t ก่อนจึงเอา v มาแทน v=fλ

2.2.5.1.2. หา v จาก v=331+0.6t ก่อนจึงมาแทนในสูตร v=s/t

2.2.5.1.3. ใช้ v=s/t

2.2.5.1.4. โจทย์เรือแล่นเข้าหาภูผา เสียงสะท้อนมา ถาม

2.2.5.2. การหักเห

2.2.5.2.1. ใช้สูตรการหักเหเทียบกับสูตรความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับอุณหภูมิ

2.2.5.3. การเลี้ยวเบน

2.2.5.3.1. ถามความกว้างของช่องว่าต้องกว้างเท่าไหร่ ถึงจะเลี้ยวเบนดี

2.2.5.4. การแทรกสอด

2.2.5.4.1. หาโดยใช้สูตร

2.2.6. บีสต์

2.2.6.1. แทนค่าสูตรได้เลย

2.2.6.2. ให้กราฟเคลื่อนมาดูให้เป็นว่า 1 loop หรือ 1 λ คืออ

2.2.6.3. ส้มเสียงต่อกันถามส้มเสียงที่อยู่ติดกันเกืดกี่บีสต์

2.2.7. การสั่นพ้อง,การกำทอน

2.2.7.1. โจทย์ถามนิยาม

2.2.7.2. ให้ดูเป็นว่า 1 loop หรือ 1 λ แล้วแทนสูตร

2.2.7.3. ดูรูปแล้วถามว่าตำแหน่งการสั้นพ้องครั้งแรกห่างจากครั้งที่ 2 เท่าไร

2.2.7.4. ถามเสียงที่ดังที่สุดห่างจากปากหลอดเท่าใด

2.2.8. คลื่นกระแทกและกรวยเสียง

2.2.8.1. โจทย์กำหนดข้อมูลในสูตรมาให้ ใช้ปีทากอรัสและตรีโกณหา s=vt

2.2.8.2. ถามแนวการเคลื่อนที่ของหน้าคลื่นกระแทกทำกับเส้นทางบิน

2.2.8.3. ถามมุมที่หน้าคลื่นทำกับเส้นทางการบิน

2.2.8.4. มุมระหว่างหน้าที่กระแทก

2.2.8.5. มุมหน้าคลื่นกระแทกทำกับพื้น

2.2.9. ปรากฎการณ์ดรอปเปลอร์

2.2.9.1. โจทย์ให้รายละเอียดมา

2.2.9.1.1. ให้หา λหน้ารถ

2.2.9.1.2. ให้หา λ หลังรถ

2.2.9.2. โจทย์ให้หา f ปรากฎ

2.2.9.2.1. แทนสูตรได้เลย

2.2.9.2.2. หา f บีสต์ต่อ

2.2.9.2.3. รถวิ่งหากำแพง เสียงสะท้อนกลับมี f กี่ Hz

2.2.9.2.4. รถวิ่งผ่านเด็ก กำหนดข้อมูลสูตรมา ให้หา อัตราเร็ว

3. คลื่นกล

3.1. นิยาม

3.1.1. เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดจากการรวกวนแหล่งกำเนิด แล้วทำให้พลังงานที่เกิดจากการรบกวนนี้แผ่กระจายออกไป

3.2. รูปแบบโจทย์คลื่นกล

3.2.1. การศึกษาคลื่นน้ำด้วยถาดคลื่น

3.2.1.1. จากสูตร v=fλ โจทย์กำหนดให้2ตัวให้หาอีกตัว

3.2.1.1.1. บอกใบ้ λ โดยบอกระยะห่างระหว่าง

3.2.1.1.2. ไม่บอก f โดยตรง ให้คาบมา

3.2.1.1.3. ระวังหน่วย

3.2.1.2. ถามความสัมพันธ์ของสูตร

3.2.1.2.1. เช่น ถ้า f เพิ่มเป็น 2 เท่า λ เพิ่มเท่าไร?

3.2.1.3. ให้กราฟความสัมพันธ์ s กับ t มา หา v ได้

3.2.1.4. โจทย์ให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของคลื่นเมื่อเวลาผ่านไป

3.2.2. เฟสของคลื่น

3.2.2.1. ให้ตำแหน่งเฟสของคลื่นมา

3.2.2.1.1. ถามว่ามีเฟสตรงกันหรือตรงข้ามกัน

3.2.2.1.2. ถามว่ามีเฟสกี่องศา

3.2.2.2. ถามการเปลี่ยนแปลงของเฟส

3.2.2.2.1. คลื่นจะต่ำหรือสูงกว่าเดิม

3.2.2.2.2. ถามแอมปริจูด

3.2.2.2.3. ใบ้ λ มาให้หา v หรือ f

3.2.2.3. ให้คลื่น 2 อันซ้อนกัน

3.2.2.3.1. ถามความต่างเฟส

3.2.2.3.2. ถามความยาวคลื่น

3.2.3. สมบัติของคลื่น

3.2.3.1. สะท้อน

3.2.3.1.1. ถามการสะท้อนของคลื่นปลายปิดและปลายเปิด

3.2.3.1.2. ให้การเปลี่ยนแปลงการสะท้อนของคลื่นมา

3.2.3.2. การหักเห

3.2.3.2.1. คลื่นเคลื่อนผ่านรอยต่อตัวกลางอะไรเปลี่ยน

3.2.3.2.2. ให้รูปการหักเหของแสง ให้หามุมตกกระทบ และหักเห หาจาก

3.2.3.2.3. ให้รายละเอียดในสูตรมาถามตัวใดตัวหนึ่ง

3.2.3.2.4. ให้ตอบการสะท้อนของคลื่นว่าสะท้อนแล้วจะเป็นลักษณะใด

3.2.3.3. การแทรกสอด

3.2.3.3.1. ให้ตอบว่าแทรกสอดกันแล้วจะเป็นอย่างไร

3.2.3.3.2. ให้รูปการแทรกสอดมา

3.2.3.3.3. แหล่งกำเนิดอาพันธ์

3.2.3.4. การเลี้ยวเบน

3.2.3.4.1. ถามความแตกต่างระหว่างหักเห และเลี้ยวเบน

3.2.3.4.2. ถามระยะ d ที่ทำให้การเลี้ยวเบนดีสุด

3.2.4. คลื่นนิ่ง

3.2.4.1. ถามจุดไหนสั่นด้วย V สุงสุด

3.2.4.2. ถามหาจำนวน loop

3.2.4.3. ให้รูปการเปลี่ยนแปลงของคลื่นนิ่งมา ถามความเร็ว

3.2.5. คลื่นนิ่งของน้ำ

3.2.5.1. ถามรายละเอียดจาก

3.2.5.1.1. การที่แหล่งกำเนิดอาพันธ์ 2 แหล่งเคลื่อนที่สวนกัน

3.2.5.1.2. แหล่งกำเนิดคลื่อนตัวเดียว ส่งเคลื่อนไปสะท้อนกับตัวสะท้อน

4. New Topic