มลพิษทางอากาศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มลพิษทางอากาศ by Mind Map: มลพิษทางอากาศ

1. มลพิษทางอากาศคืออะไร ?

2. แหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ

2.1. แหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

2.1.1. การเผาไหม้

2.1.2. โรงงานอุตสาหกรรม

2.1.3. ยานพาหนะ

2.2. แหล่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

2.2.1. ภูเขาไฟ

2.2.2. ไฟป่า

2.2.3. การเน่าเปื่อยและการหมักสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์

2.2.4. จุลินทรีย์ต่าง ๆ

3. ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

3.1. กระทบต่อมนุษย์

3.1.1. เกิดการเจ็บป่วยหรือการตายที่เป็นแบบเฉียบพลัน

3.1.2. เกิดการเจ็บป่วยที่เป็นแบบเรื้อรัง

3.1.3. เกิดการเปลี่ยนแปลงของหน้าที่ทางสรีระต่าง ๆ ของร่างกายที่สำคัญ

3.1.4. เกิดอาการซึ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ

3.1.5. เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

3.2. กระทบต่อพืช

3.3. กระทบต่อสัตว์

3.4. ผลต่อวัตถุและทรัพย์สิน

4. การควบคุมมลพิษทางอากาศ

4.1. การออกกฎหมายควบคุม

4.1.1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ . ศ . 2535

4.1.2. พระราชบัญญัติโรงงาน พ . ศ . 2535

4.1.3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

4.1.4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ . ศ . 2535

4.1.5. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

4.1.6. กฎกระทรวงต่าง ๆ

4.2. การกำหนดมาตรฐาน

4.2.1. มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

4.2.2. มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

4.3. การควบคุมที่แหล่งกำเนิด

5. ชนิดของสารมลพิษทางอากาศ

5.1. อนุภาคที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ

5.1.1. ฝุ่น

5.1.2. ขี้เถ้า

5.1.3. เขม่า

5.1.4. ฟูม

5.1.5. ละออง

5.2. ก๊าซและไอต่างๆ

5.2.1. คาร์บอนไดออกไซด์

5.2.2. คาร์บอนมอนอกไซด์

5.2.3. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

5.2.4. ไฮโดรเจนซัลไฟด์

5.2.5. ไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ

6. มลพิษทางอากาศ