Marine Ecology and ecotourism

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Marine Ecology and ecotourism by Mind Map: Marine Ecology and ecotourism

1. 1.นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น

2. 2.คุณสมบัติของน้า ทะเลที่นกัท่องเที่ยวควรรู้

3. • เกลือแร่ต่างๆ • ก๊าซที่ละลายน ้า • สารอินทรีย์ที่ละลายน ้า • สารแขวนลอยต่างๆ

4. ความรู้ทั่วไปที่นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลควรรู้ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทร และคุณสมบัติของน้้าทะเล ปรากฏการณ์ทางทะเลที่ส้าคัญ สิ่งมีชีวิต ในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง นิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจาก อาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

5. 4

6. 3.ปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ

7. 4.สิ่งมีชีวิตที่ควรรู้จักในทะเล

8. -น้ำหมุน

9. -สึนามิ

10. -เเอลนิโย ลานิญ่า

11. การป้องกันเเมงกะพรุน