Kommunikasjon i en mediemettet verden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kommunikasjon i en mediemettet verden by Mind Map: Kommunikasjon i en mediemettet verden

1. 1. Begrepene mellom

1.1. Kommunikasjon: å "meddele"  eller det å "være i forbindelse"

1.1.1. Personlige kommunikasjon: ganglag, kroppsholdning, klær, merkevarer, språkbruk etc.

1.1.2. Taleevne, lyder, gester, mimikk og kroppsplassering - "ur-kommunikasjonssituasjon"

1.2. Medier: "middel som noe blir spredt igjennom"

1.2.1. Skrift (aviser, ukeblad, reklameskilt etc.), bilder, radio, fjernsyn, mobiltelefoner, høreapparat o.l

1.2.2. Komponent for kommunikasjon --> en del av omgivelsen for kommunikasjon.

1.2.2.1. Beskrivelse av en egenopplevelse: "Det var som å se på TV." eller "Det var som å våre i en film."

1.2.3. Ikke-teknologiske redskaper: , vardebrenning, røyksignaler og tegnspråk.

1.2.4. Utivdet defenisjon: "Enhver sosial eller teknologisk prosedyre eller redskap som brukes for å velge ut, overføre og motta informasjon." (Robert Snow/Dabid Altheide)

1.3. Mediering: forholdet mellom kommunikasjon og medieformidling

1.4. Dagsordenfunksjon: mediene legger føringer for hvilke saker vi skal mene noe om, mer enn hva vi skal mene (Maxwell McCombs/Donald Shaw). Påvirker ALLE som er eksponert for media.

1.4.1. Dagsordenfunksjon

2. 2. Fire grunnbegreper

2.1. Forvandling

2.1.1. Mediene forvandler kommunikative prosesser, har evne til å skape en "fiktiv" virkelighet.

2.2. Påvirkning

2.2.1. Moderne medier gir ALLE mulighet for å nå MANGE med sitt budskap og dermed påvirke folk flest.

2.3. Samvær

2.3.1. Mediene gir opphav for menneskelig samhandling uavhengig av sted og tid.

2.3.1.1. Personer som er alene kan få et visst sosialt liv gjennom mediene, og oppleve samvær.

2.4. Tegn

2.4.1. Objektiv og subjektiv tolkning av medienes måte å kommunisere på.

3. 3. Mediemettet samfunn

3.1. Store forandringer (industrielle revolusjonen, kapitalismen) i verden gjennom 17-, 18- og 1900-tallet gav nye medium og kommunikasjonsmåter innpass i samfunnet.

3.1.1. Verden ble mindre - folk ble opplyst, fikk mer innsikt og økt kunnskap over både lokale og globale aktualiteter.

3.1.2. Økt kommunikasjon ut over landegrensene. For å unngå kommunikasjonsproblemer blir forståelse et grunnleggende element.

3.2. Walter Benjamin - Kunstverket i reproduksjonsalderen (essay)

3.2.1. Drøftet risikoer og muligheter ved massemediets påvirkning.

3.2.2. Særlig interessert i hvordan filmmediet forvandler vår oppfatning av virkeligheiten, og hvordan den in.

3.2.2.1. Slow motion - finnes ikke i virkeligheten, men kan fortelle OM virkeligheten.

3.2.2.2. Kutte og klippe sammen scener.

3.2.2.3. Gav en særstilt maktfaktor til få personer som produserte filmene.

3.2.2.4. Skapte et massepublikum som også kunne bli påvirket av propaganda fra Hitler og Mussolini.

3.2.2.4.1. Benjamin foretrakk et krtisk og respektløst publikum fremfor et nesegrust et.

3.2.3. Moderne medier kunne bringe verden til oss - "å bringe tingene romlig og menneskelig nærmere."

3.2.3.1. Enveiskommunikasjon gjennom aviser, blader, grammofon, foto, radio og film dominerte samfunnet, og både teoretikernes og det bredere publikums bevissthet.