Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matematika by Mind Map: Matematika

1. Struktura

1.1. Kombinatorika

1.1.1. Kombinatorika numerike

1.1.2. Kombinatorika analitike

1.2. Teoria e numrave

1.2.1. Teoria algjebrike e numrave

1.2.2. Teoria gjeometrike e numrave

1.2.3. Teoria njehsuese e numrave

1.3. Teoria e grupeve

1.3.1. Koncepte ne teorinë e grupeve

1.3.2. Rendi i grupit

1.4. Teoria e grafeve

1.4.1. Grafi

1.4.2. Nëngrafet e grafit

1.4.2.1. Grafiket

1.4.3. Grafet ciklike dhe grafet komplementare

1.4.4. Lidhshmëria

1.4.5. Grafi I Eulerit

1.4.6. Grafi I Hamiltonit

1.5. Teoria e rregullit

2. Hapsira

2.1. Gjeometria

2.2. Trigonometria

2.2.1. Identitetet themelore trigonometrike

2.2.1.1. Sinusi

2.2.1.2. Kosinusi

2.2.1.3. Tangjenti

2.2.1.4. Kosekanti

2.2.1.5. Sekanti

2.2.1.6. Kotangjent

2.2.2. Funksionet trigonometrike për këndin e gjerë

2.2.3. Funksionet inverse trigonometrike

2.3. Funksionet trigonometrike me seri të pafundme

2.4. Gjeometria diferenciale

2.5. Topologjia

2.6. Gjeomatria e fraktaleve

2.7. Teoria e mases

3. Ndryshimi i madhësive në kohë

3.1. Analiza

3.2. Analiza vektoriale

3.3. Ekuacionet diferenciale

3.4. Sistemet dinamike

3.5. Teoria e kaosit

3.6. Analiza komplekse

3.6.1. Funksionet e numrave komplekse

3.6.2. Funksionet analitike

3.6.3. Funksionet holomorfike

3.6.4. Funksionet meromorfike

3.6.5. Funksionet reale

3.6.6. Funksionet imagjinare

4. Sasite

4.1. Numrat natyral

4.1.1. Aksiomat e Peanos

4.1.2. Aksioma e induksionit

4.2. Numrat e plote

4.2.1. Aksiomat e zgjerimit te bashkesive

4.3. Numrat  racional

4.3.1. m/n

4.4. Numrat real

4.4.1. -e,√2,3

4.5. Numrat kompleks

4.5.1. Vlera absolute ose moduli i numrit kompleks

4.5.2. Konjugacioni

4.5.3. Forma polare e numrit kompleks

4.5.4. Operacionet në formën polare

4.5.4.1. Shumëzimi

4.5.4.2. Pjestimi

4.5.4.3. Fuqizimi

4.5.4.4. Rrënjëzimi

5. Themelet e matematikës dhe filozofia e saj

5.1. Logjika matematikore

5.1.1. Gjykimet

5.1.2. Operacione themelore logjike

5.1.2.1. Konjuksioni

5.1.2.2. Disjunksioni

5.1.2.3. Implikacioni

5.1.2.4. Ekuivalenca

5.1.3. Ligjet e logjikes matematikore

5.1.3.1. ligji i kontrapozicionit

5.1.3.2. ligji i përjashtimit të së tretës

5.1.3.3. silogjizmi hipotetik

5.1.3.4. ligjet e De Morganit

5.1.4. Kuantifikatorët

5.2. Teoria e bashkësive

5.3. Teoria e kategorisë

6. Informatika teorike

6.1. Teoria e llogaritjes

6.2. Kriptografia

6.2.1. Historia e kriptografsë

6.2.2. Mënyrat e kriptografisë

7. Matematika e aplikuar

7.1. Fizika matematike

7.2. Dinamika e fluideve

7.3. Analiza numerike

7.4. Optimizimi

7.5. Teoria e Probabilitetit

7.6. Statistika

7.6.1. Degët e statistikës

7.6.1.1. Statistika deskriptive

7.6.1.2. Statistika induktive

7.6.1.3. Statistika eksplorative

7.6.1.4. Statistika llogaritëse

7.7. Matematika e financave

7.8. Teoria e lojrave

7.9. Biologjia matematike

7.10. Kimia matematike

7.11. Matematika ekonomike

7.12. Teoria e kontrollit