CHAPTER 11 Computer Security and Safety,Ethics and Privacy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHAPTER 11 Computer Security and Safety,Ethics and Privacy by Mind Map: CHAPTER 11 Computer Security and Safety,Ethics and Privacy

1. Firewall

1.1. ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมการเข้าออกของโปรแกรมต่างๆ

1.2. จะทำการอ่านข่าวสารต่างๆที่ไหลผ่านเข้ามาในเครื่องทั้งขาเข้าและขาออกโดยจะนำข่าวสารต่างๆ(packet) ไปเปรียบเทียบกับกฎที่เราได้ตั้งเอาไว้ (rule) และจำทำการตัดสินใจว่าจะทำการ ปฏิเสธ (deny)

2. Proxy server

2.1. เป็นผู้ให้บริการในการรับคำขอร้องของเครื่องclient

2.2. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเครื่องclient(user)กับจุดหมายปลายทางในinternetในการทำงานเป็นตัวกลางของproxy server

2.3. จะเป็นนายหน้าในการออกไปรับส่งข้อมูลแทนเครื่องclientทำให้ IPที่server ก็บไปนั้นจะเป็นของproxyทำให้เราได้รับความปลอดภัยในการท่อง internet

3. IPS (Intrusion Prevention System)

3.1. แบ่งประเภทของ IPS

3.1.1. สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

3.1.1.1. 1Network Based Intrusion Prevention System (NIPS)                                                   2Host Based Intrusion Prevention System (HIPS)

3.1.1.1.1. IPSคือที่ได้รับการติดตั้งไว้ที่ส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการบุกรุก

3.1.2. เพื่อให้ตรวจสอบการบุกรุกโดยจะทำงานคล้ายๆกับ Ips

4. โปรแกรมฆ่าไวรัส

4.1. โปรแกรมป้องกันไวรัสมี 2 แบบหลักๆ คือ

4.1.1. 1 แอนติไวรัส (Anti-Virus) เป็นโปรแกรมโปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วๆไป

4.1.2. 2แอนติสปายแวร์ (Anti-Spyware) เป็นโปรแกรมป้องกันการโจรกรรมข้อมูล จากไวรัสสปายแวร์

4.2. โปรแกรมฆ่า ไวรัสที่ดีนั้นนั้นต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ

4.2.1. ไม่กินทรัพยากรของเครื่องที่ใช้มากจนเกิดไป

4.2.2. มีรายชื่อของไวรัสหรือฐานข้อมูลของไวรัสคลอบคลุมหลากหลายสายพันธุ์

4.2.3. สามารถกำจัดไวรัสได้อย่างรวดเร็วและสามารถซ่อมแซม registry ที่ไวรัสได้สร้างความเสียหากไว้ให้ได้

4.3. สร้างขึ้นมาใช้ในการป้องกันหรือกำจัดโปรแกรมที่เป็นอันตราย

5. Intrusion detection system (IDS)

5.1. software หรือ hardwareที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ไม่พึงประสงค์

5.2. นั้นก็คือไม่สามารถที่จะตรวจสอบ

5.3. Packet ที่เข้ารหัสได้