พระสงฆ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พระสงฆ์ by Mind Map: พระสงฆ์

1. พุทธสาวก

1.1. พระมหากัสสปะ

1.1.1. ผลงาน

1.1.1.1. พระมหากัสสปะได้ชักชวนพระสงฆ์ที่สำเร็จพระอรหันต์ จำนวน 500 รูป กระทำสังคายนา คือ ร้อยกรองพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง และ ทรงบัญญัติไว้ให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงจนกระทั่งปัจจุบันนี้

1.1.2. คุณธรรม

1.1.2.1. 1.)เคารพเชื่อฟังต่อบิดามารดา 2.)มักน้อยสันโดษ 3.)เคร่งครัดในข้อปฏิบัติ 4.)ไม่ทอดทิ้งหน้าที่

1.2. พระอุบาลี

1.2.1. ผลงาน

1.2.1.1. ในไม่ช้าก็บรรลุอรหันตผล ท่านได้ศึกษาและทรงจำพระวินัยอย่างแม่นยำชำนิชำนาญ จนกระทั่งได้รับพุทธานุญาตให้วินิจฉัยอธิกรณ์ 3 เรื่อง คือ ภารตัจฉกวัตถุ อัชชุกวัตถุ และกุมารกัสสปวัตถุ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทรงพระวินัย

1.2.2. คุณธรรม

1.2.2.1. 1.)ผู้ทรงภูมิความรู้ 2.)ผู้ที่วางตนเหมาะสม 3.)ผู้ไม่ประมาท

1.3. อนาถบิณฑิกเศรษฐี

1.3.1. ผลงาน

1.3.1.1. 1.) สร้างที่พักค้างคืนระหว่างทางจากเมืองราชคฤห์ ถึงเมืองสาวัตถีไว้เป็นระยะ ๆ พร้อมกับเตรียมอาหารไว้ถวายทุกแห่งด้วย 2.) เตรียมสร้างที่ประทับถาวรไว้ที่เมืองสาวัตถี โดยการขอซื้อสวนของเจ้าชายองค์หนึ่งที่เมืองสาวัตถี นามว่า เจ้าเชต ซึ่งมีบริเวณกว้างใหญ่ ซึ่งเจ้าเชตได้ตกลงขายสวนป่าแห่งนี้แก่อนาถบิณฑิกเศรษฐี เมื่อซื้อได้แล้ว ท่านได้สร้างเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยสำหรับพระพุทธเจ้าและ พระสงฆ์ อาคารที่พักทั้งหมดเรียกว่า วิหาร แปลว่า วัด และตั้งชื่อวัดนี้ว่า “เชตวัน”

1.3.2. คุณธรรม

1.3.2.1. 1.)เป็นผู้ที่มั่นคงในการทำบุญ 2.)เป็นทายกตัวอย่าง 3.)เป็นพ่อที่ดีของลูก 4.)เป็นผู้มีความตั้งใจแน่วแน่

2. พุทธสาวิกา

2.1. นางวิสาขามหาอุบาสิกา

2.1.1. ผลงาน

2.1.1.1. นางวิสาขาเป็นผู้ริเริ่มการถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุผู้เข้าพรรษา เพราะนางทราบว่าภิกษุเปลือยกายอาบน้ำฝนไม่เหมาะสม ดูประหนึ่งชีเปลือย จึงขออนุญาตพระพุทธเจ้าถวายผ้าอาบน้ำฝน ต่อมาจึงเป็นประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนมาถึงทุกวันนี้

2.1.2. คุณธรรม

2.1.2.1. 1.)เป็นผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า 2.)เป็นผู้มีความเชื่อฟังบิดา มารดา และมีความซื่อสัตย์มั่นคงต่อสามี 3.)เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ใช้หลักธรรมแก้ปัญหาในครอบครัวได้ 4.) เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนความเชื่อถือของบิดาสามี ให้หันมานับถือพระพุทธศาสนา

3. ชาวพุทธตัวอย่าง

3.1. พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ

3.1.1. คุณธรรม

3.1.1.1. 1.)มีความใฝ่เรียนรู้ 2.)มีความตั้งใจจริง 3.)มีความกล้าหาณ อดทน 4.มีสติปัญญา กลวิธี

3.1.2. ผลงาน

3.1.2.1. พระโสณะและพระอุตตระ เป็นสมณทูตที่พระเจ้าอโศกมหาราชและพระโมคคัลลสีบุตรได้คัดเลือกให้พระเถระ ผู้ทรงภูมิธรรมที่สามารถออกไปประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ พระโสณะและพระอุตตระถูกคัดเลือกให้เป็นพระสมณะทูตคณะที่ 8 และ 9 ดังรายละเอียดปรากฏในพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ

3.2. พระเจ้าอโศกมหาราช

3.2.1. ผลงาน

3.2.1.1. ส่งสมณะทูตไปเผยแพร่ศาสนา โดยแบ่งเป็น 9 สาย สายที่ 8 มาเผยแพร่ที่ สุวรรณภูมิ โดยพระโสณะและพระอุตระเป็นสมณะทูต และพระองค์เป็นผู้จัดการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่3 ณ วัดอโศการาม เมืองปาฏลีบุตร

3.2.2. คุณธรรม

3.2.3. 1.)ทรงหนักแน่นในเหตุผล 2.)ทรงมีน้ำพระทัยเด็ดเดี่ยว 3.)ทรงมีธรรมเป็นหลักปกครองแผ่นดิน 4.)ทรงมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยและเป็นอุบาสกที่ดี