Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LA HISTÒRIA by Mind Map: LA HISTÒRIA

1. Definició

1.1. La història s'ocupa de l'estudi dels fets importants ocorreguts en el passat. Per obtenir dades sobre el passat i estudiar-s'usen diferents fonts d'informació

2. Les edats de la història

2.1. Els historiadors han dividit la història en períodes: la prehistò-ria, l’edat antiga, l’edat mitjana, l’edat moderna i l’edat con- temporània. L’inici de cada període el marca un esdeveniment important que va significar un canvi en la manera de viure.

3. Les fonts

3.1. Per estudiar el passat, cal llegir i inter- pretar les restes que han deixat els nos- tres avantpassats. Aquestes restes són les fonts que estudien els historiadors per reconstruir la història.

4. La feina de l’historiador

4.1. La història és la ciència que investiga com vivien les persones d’altres èpoques i quins són els fets més destacats del pas- sat. No només els països, les societats i els grans personatges formen part de la història. Tots vivim en una època i for- mem part de la història.

5. Important! No perdre’s en el temps

5.1. Els historiadors han de datar tan exactament com poden els aspectes que estudien. Si és possible, n’esbrinen l’any exacte: per exemple, sabem que l’últim emperador romà va ser derrocat l’any 476. Però molt sovint no tenim prou dades per establir una data exacta i per això es fan servir períodes més amplis: la dècada, el segle o el mil·lenni en què va passar un fet concret.