Massive Open Online Courseware (MOOC)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Massive Open Online Courseware (MOOC) by Mind Map: Massive Open Online Courseware  (MOOC)

1. ลักษณะของ MOOCs ลักษณะที่สำคัญของ MOOCs 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ cMOOC และ xMOOC -cMOOC ซึ่งเกิดขึ้นก่อนมีโครงสร้างของการสอนที่ใช้วิธีการที่เป็นเครือข่ายกระจายสังคมและให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนที่เป็นadult lifelong learnersซึ่งสนใจในการพัฒนาตัวเองและอาชีพรูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนทางสังคม -xMOOC ใช้วิธีการสอนแบบมีครูแนะนำตามแบบดั้งเดิมและเป็นการเรียนออนไลน์หลังขั้นมัธยมศึกษา 2. ลักษณะแบบเปิด ได้มีการให้คำจำกัดความของแบบเปิดไว้หลายแบบ เช่น Kop et al. (2011) พูดถึงแบบเปิดเป็นการติดต่อสื่อสารแบบเปิดและการมีส่วนร่วมออนไลน์ แบบเปิดในสภาพแวดล้อมที่เป็นเครือข่ายแบบเปิด นอกจากนี้แบบเปิดยังรวมถึงคอร์สแบบเปิด เนื้อหาแบบเปิด และการเข้าถึงแบบเปิด (Koutropoulos et al., 2012) สุดท้าย Rodriguez (2012) อธิบายแบบเปิดว่าเกี่ยวข้องกับหลายๆ แนวคิด ได้แก่ ซอฟแวร์แบบ open-source การลงทะเบียนที่เปิดสำหรับใครก็ได้ หลักสูตรที่เปิดหรือ มีโครงสร้างที่ไม่เคร่งครัด แหล่งของข้อมูลเปิด กระบวนการประเมินเปิด และผู้เรียนเปิดสำหรับสภาพแวดล้อมของการเรียนที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองรูปแบบของ MOOC แนวคิดแบบเปิดมีความหมายที่แตกต่างกัน คือ xMOOCมีความเคร่งครัดมากกว่า(more structured) ดังนั้นจึงเปิดน้อยกว่าต่อความเป็นอิสระของผู้เรียน 3. อุปสรรคต่อการคงอยู่ ทั้งสองรูปแบบของ MOOCมีอัตราการออกกลางคันสูง อัตราการออกกลางคันสูงแสดงว่าอุปสรรคต่อการเรียน พบว่า ทักษะทางเทคโนโลยี เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ทักษะทางภาษาสามารถเป็นอุปสรรคเมื่อมีการประชุมผ่านเว็บโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท้องถิ่น และปัญหาในการติดต่อภายในสังคม ถูกบ่งชี้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของอัตราการออกกลางคันสูง

2. เว็บหลักที่จัดเป็น MOOC -เว็บ Coursera -เว็บ Udacity -เว็บ edX

3. จุดเด่นของ MOOC -การเข้าถึง (Accessiblility)การเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัดของ MOOCไม่จำกัดคุณลักษณะของผู้เรียน ไม่มีการกำหนดอายุของผู้เรียนไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เรียน -การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) นอกจากการไม่จำกัดจำนวนผู้เรียนที่กล่าวถึงแล้วการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในชั้นเรียน MOOCก็ไม่ได้ถูกจำกัดเช่นกันผู้เรียนสามารถใช้MOOCให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ -Flipped Classroom คือการผสมผสานระหว่างห้องเรียนออนไลน์ (Online Classes) กับการเรียนแบบ face-to-face Learning เพื่อการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนตลอดการบรรยาย -เสรีภาพในการเลือกเรียนรู้ (Freedom) การเรียนผ่านคอร์สแบบ MOOC ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายทำให้ใครก็ตามที่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถมีเสรีภาพในการเลือกเข้าศึกษาในวิชาที่ตัวเองสนใจได้ เลือกวิธีการเรียน เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมได้

4. MOOC คือหลักสูตร (Course) ที่เรียนออนไลน์ (Online) จากระบบที่เปิดให้ใช้งานฟรี (Open) และรองรับผู้เรียนจำนวนมาก (Massive) ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่นๆ ได้ MOOC จะเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการสร้างระบบที่ส่งเสริม ให้ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น มีการออกแบบที่ช่วยให้ครูสามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนของนักเรียน ได้ง่ายขึ้น เช่น คุณครูสามารถเข้ามาดูสถิติได้ว่านักเรียนเข้าดูบทเรียนใดบ้าง