LA FUNCIÓ PRODUCTIVA I ELS COSTOS DE L'EMPRESA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LA FUNCIÓ PRODUCTIVA I ELS COSTOS DE L'EMPRESA by Mind Map: LA FUNCIÓ PRODUCTIVA I ELS COSTOS DE L'EMPRESA

1. La producció

1.1. Punt de vista econòmic: elaboració de productes a partir de recursos productius bàsics, amb la finalitat que siguin adquirits o consumits. Perspectiva tècnica: combinació d'una sèrie d'elements, basada en l'observació i el seguiment d'uns procediments definits prèviament, amb la finalitat d'obtenir uns béns o serveis. Òptica funcional-utilitària: procés amb el qual s'afegeix valor a les coses. Valor afegit(darrere de qualsevol activitat productiva existeix un procés de creació de valor.

1.2. Factors productius: Recursos naturals(matèries primeres, l'energia) Treball(mà d'obra, temps que dediquen els treballadors) Capital(instal·lacions, maquinària, local)

1.3. Tecnologia: manera específica o concret de combinar uns factors productius amb la finalitat de produir béns serveis. La inversió en R+D+I suposa que l'empresa pot millorar el seu nivell de beneficis o l'increment de les vendes respecte a la resta d'empreses del sector.

1.4. Procés de producció: sistema global que caracteritza una activitat productiva. Segons l'horitzó temporal: Producció continua(transformació de factors de producció en producte és un flux continu) Producció intermitent(No requereix continuïtat). Segons el procediment productiu: Producció manual, producció mecanitzada, producció automatitzada. Segons el tipus de producte obtingut: Producció en sèrie, producció individual.

2. La funció de producció

2.1. Productivitat d'un factor productiu: mesura el rendiment dels factors de producció en relació a la producció obtinguda. Productivitat de treball= producció/un.treball. Productivitat de capital=producció/un.capital. Productivitat total= Valor de la producció/cost de la producció. Economies d'escala: s'augmenten les unitats utilitzades dels factors productius en la mateixa proporció, es pot deduir que amb això farà que hi hagi un augment de la producció: Rendiments decreixents a escala, rendiments constants a escala, rendiments creixents a escala. Eficiència econòmica:seleccionar tecnologia que permeti produir amb el mínim cost.

3. Departament de producció

3.1. Funció productiva: conjunt d'activitats que permeten fabricar un bé o prestar un servei. Producció: produir un producte final amb la utilització d'unes matèries primeres, de maquinària i d'instal·lacions i mà d'obra especialitzada.

3.2. Funcions: Aprovisionament(proporcionar els materials necessaris per a la producció). Fabricació(gestiona el procés de producció). Emmagatzemament(organitza tots els materials). Control de qualitat(verifica el producte fabricat).

3.3. Relació amb altres: Departament comercial(han d'informar de quines son les característiques del producte). Departament financer(les inversions en maquinària i instal·lacions han de ser aprovades. Han de controlar els costos de producció). Departament de recursos humans(contractar el personal qualificat que necessiti el departament de producció)

4. Costos de l'empresa

4.1. Costos fixos: costos que no varien si canvia la quantitat produïda. Costos variables: costos que canvien amb la producció. Costos totals: suma dels CF i el CT. Costos mitjans: CT/Q Costos mitjans variables: CV/Q Costos marginals: augment CT/ augment Q

4.2. Costos directes: costos associats directament a la producció. Costos indirectes: afectan al procés productiu en general, no es poden assignar directament a un producte.

4.3. Sistema full-costing: costos complets. Sistema direct-costing: costos directes.

5. Decisió de produir o comprar

5.1. Llindar de producció: Q*= CF/P-CV. A partir del resultat obtingut es millor produir, si es inferior es millor comprar.

5.2. Llindar de rendibilitat o punt mort: quantitat de producció venuda a partir de la qual es comença a obtenir beneficis. Q*= CF/P-CV.