Computerb Graphic

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Computerb Graphic by Mind Map: Computerb Graphic

1. คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การเขียนภาพด้วยสีและลักษณะขาวดำ และรวมกับคำว่า “Graphien” หมายถึง การเขียนตัวหนังสือและการสื่อความหมาย โดยการใช้เส้น

1.1. ความหมาย

1.2. กราฟิก หมายถึง การสื่อความคิดโดยการใช้ภาพ สัญลักษณ์ และข้อความกราฟิก

1.3. คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสื่อความคิดโดยการใช้คอมพิวเตอร์

1.4. งานกราฟิก หมายถึง งานการวางแผนทางศิลปะและการทำหัวเรื่อง

1.5. กราฟิก หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย

2. ภาพใน CG

2.1. ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

2.1.1. พิกเซล(Pixel) องค์ประกอบที่รวมกันเกิดเป็นภาพ

2.1.2. ความละเอียดของจอภาพเป็นหน่วยที่ใช้วัดจำนวนพิกเซลสูงสุด

3. รูปแบบ

3.1. การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก

3.1.1. การประมวลผลแบบRaster

3.1.2. การประมวลผลแบบVector

4. โมเดลสี

4.1. โมเดลแบบ HBA

4.2. โมเดลแบบRGB

4.3. โมเดลแบบ CMYK

4.4. โมเดลแบบ Lab ตามมารฐานของ CIE