ประเทศในอาเซียน Association of South East Asian Nations : ASEAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเทศในอาเซียน Association of South East Asian Nations : ASEAN by Mind Map: ประเทศในอาเซียน   Association of South East Asian Nations : ASEAN

1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

1.1. เมืองหลวง

1.1.1. บันดาร์ เสรี เบกาวัน

1.2. ภาษา

1.2.1. มาเลย์

1.2.2. อังกฤษ

1.2.3. จีน

1.3. ศาสนา

1.3.1. อิสลาม

1.3.2. พุทธ

1.3.3. คริสต์

2. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

2.1. เมืองหลวง

2.1.1. กรุงพนมเปญ

2.2. ภาษา

2.2.1. เขมร

2.2.2. อังกฤษ

2.2.3. ฝรั่งเศส

2.2.4. เวียดนาม

2.2.5. จีน

2.3. ศาสนา

2.3.1. พุทธ(เถรวาท)

3. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

3.1. เมืองหลวง

3.1.1. จาการ์ตา

3.2. ภาษา

3.2.1. อินโดนีเซีย

3.3. ศาสนา

3.3.1. อิสลาม

3.3.2. คริสต์

4. ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar)

4.1. เมืองหลวง

4.1.1. เนปีดอ (Naypyidaw)

4.2. ภาษา

4.2.1. พม่า

4.3. ศาสนา

4.3.1. พุทธ

4.3.2. คริสต์

4.3.3. อิสลาม

5. ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

5.1. เมืองหลวง

5.1.1. กรุงฮานอย

5.2. ภาษา

5.2.1. เวียดนาม

5.3. ศาสนา

5.3.1. พุทธนิกายมหายาน

5.3.2. คริสต์

6. ประเทศลาว (Laos)

6.1. เมืองหลวง

6.1.1. นครหลวงเวียงจันทร์

6.2. ภาษา

6.2.1. ลาว

6.3. ศาสนา

6.3.1. พุุทธ

6.3.2. ผี

7. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

7.1. เมืองหลวง

7.1.1. กรุงกัวลาลัมเปอร์

7.2. ภาษา

7.2.1. มาเลย์

7.2.2. จีน

7.2.3. อินเดีย

7.2.4. ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว

7.3. ศาสนา

7.3.1. อิสลาม

7.3.2. พุทธ

7.3.3. คริสต์

8. ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

8.1. เมืองหลวง

8.1.1. กรุงมะนิลา

8.2. ภาษา

8.2.1. ฟิลิปิโน

8.2.2. อังกฤษ

8.2.3. สเปน

8.2.4. จีน

8.3. ศาสนา

8.3.1. คริสต์โรมันคาทอลิก

8.3.2. คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์

8.3.3. อิสลาม

9. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

9.1. เมืองหลวง

9.1.1. สิงคโปร์

9.2. ภาษา

9.2.1. มาเลย์

9.2.2. จีนกลาง

9.2.3. อังกฤษ

9.3. ศาสนา

9.3.1. พุทธ

9.3.2. อิสลาม

9.3.3. คริสต์

9.3.4. ฮินดู

9.3.5. ไม่นับถือศาสนา

10. ประเทศไทย (Thailand)

10.1. เมืองหลวง

10.1.1. กรุงเทพมหานคร

10.2. ภาษา

10.2.1. ภาษาไทย

10.3. ศาสนา

10.3.1. พุทธนิกายเถรวาท

10.3.2. อิสลาม