ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ Robobuilder

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ Robobuilder by Mind Map: ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ Robobuilder

1. ใบความรู้

1.1. บทที่ 1 ความรู้เพื่อฐานเกี่ยวกับ RoboBuilder (1) ประวัติความเป็นมาของหุนยนต์ (2) ความหมายของหุ่นยนต์ (3) ส่วนประกอบและคุณสมบัติของหุ่นยนต์ RoboBuilder -ส่วนประกอบของ RoboBuilder -คุณสมบัติของ RoboBuilder (4) การใช้งานเบื้องต้นของ RoboBuilder

1.2. บทที่ 2 การทำงาน ของ RoboBuilder (1) การติดตั้ง Software (2) องค์ประกอบของ Software ต่างๆ - MotionBuilder - RBC Firmware Upgrade Tool (3) การเชื่อมต่อ RoboBuilder เข้ากับ PC -การตรวจสอบ PC serial Port -การเชื่อมต่อ Serial Cable -การ Set รูปแบบของ Robot (4) การทำงานของ Control Box (5) การใช้งาน Remote Control

1.3. บทที่ 3 การใช้งานโปรแกรม (1) การโปรแกรม -การสร้าง Robot File ตัวใหม่ (ตัวอย่าง, HUNO) -การดัดแปลงแก่ไข Robot File ( ตัวอย่าง, HUNO) -วิธีการ Motion-Teaching Programming ที่ง่าย &รวดเร็ว -การดัดแปลง File Robot ที่ ดาวน์โหลดมา -การถ่ายโอน Robot File ไปยัง Control Box (2) การเล่นหุ่นยนต์ (3) การชาร์จแบตเตอร์รี่ใหม่ -วิธีการเริ่มต้นการชาร์จแบตร์รี่ (4) การเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ (5) การเซ็ตค่า Home Posture -การใช้งานPackage Tray -การปรับเปลี่ยนท่า Home ด้วยมือ -การเปลี่ยนแปลง Home Posture File ให้เหมาะสม (6) การอัพเกรด Firmware

1.4. บทที่ 4 การแก้ไขปัญหา (1) เมื่อแกนการหมุนของ wCK module เคลื่อนไหวไม่ราบลื่น (2) เมื่อหุ่นยนต์ไม่แสดงท่า Basic ที่ถูกต้อง (3) เมื่อการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ผิดปกติ แต่ทำท่า Basic ได้ถูกต้อง (4) เมื่อหุ่นยนต์แสดงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอย่างกะทันหัน หรือไม่อยู่ในการควบคุม

2. ใบงาน

2.1. ใบงานการทดลอง

2.1.1. ก)ใบงานการทดลองที่ 1 การใช้งาน Remote Control

2.1.2. ข)ใบงานการทดลองที่ 2 การสร้าง Robot File ตัวใหม่

2.1.3. ฃ)ใบงานการทดลองที่ 3 การดัดแปลงแก่ไข Robot File

2.1.4. ค)ใบงานการทดลองที่ 4 การดัดแปลง File Robot ที่ ดาวน์โหลดมา

2.1.5. ฅ)ใบงานการทดลองที่ 5 การถ่ายโอน Robot File ไปยัง Control Box

2.1.6. ฆ)ใบงานการทดลองที่ 6 การเปลี่ยนแบตเตอร์รี่

2.1.7. ง)ใบงานการทดลองที่ 7 การเซ็ตค่า Home Posture ได้

2.1.8. จ)ใบงานการทดลองที่ 8 การอัพเกรด Firmware ได้

2.2. ใบงาน

2.2.1. ก)ใบงานที่ 1 ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต์ด้วย Remote Control

2.2.2. ข)ใบงานที่ 2 การสร้าง Robot File ตัวใหม่

2.2.3. ค)ใบงานที่ 3 เซ็ตค่า Home ตามความต้องการด้วยมือ

3. คู่มือ

3.1. คู่มือผู้สอน

3.1.1. (1) ส่วนประกอบของชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ RoboBuilder (2) ใบเนื้อหา (3) ใบเฉลยใบงาน (4) ใบเฉลยแบบทดสอบ

3.2. คู่มือผู้เรียน

3.2.1. (1) ส่วนประกอบของชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ RoboBuilder (2) ใบเนื้อหา (3) ใบงาน (4) แบบทดสอบหลังเรียน