ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ Robobuilder

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ Robobuilder by Mind Map: ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ Robobuilder

1. ใบงาน

1.1. ใบงานการทดลอง

1.1.1. ก)ใบงานการทดลองที่ 1 การใช้งาน Remote Control

1.1.2. ข)ใบงานการทดลองที่ 2 การสร้าง Robot File ตัวใหม่

1.1.3. ฃ)ใบงานการทดลองที่ 3 การดัดแปลงแก่ไข Robot File

1.1.4. ค)ใบงานการทดลองที่ 4 การดัดแปลง File Robot ที่ ดาวน์โหลดมา

1.1.5. ฅ)ใบงานการทดลองที่ 5 การถ่ายโอน Robot File ไปยัง Control Box

1.1.6. ฆ)ใบงานการทดลองที่ 6 การเปลี่ยนแบตเตอร์รี่

1.1.7. ง)ใบงานการทดลองที่ 7 การเซ็ตค่า Home Posture ได้

1.1.8. จ)ใบงานการทดลองที่ 8 การอัพเกรด Firmware ได้

1.2. ใบงาน

1.2.1. ก)ใบงานที่ 1 ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต์ด้วย Remote Control

1.2.2. ข)ใบงานที่ 2 การสร้าง Robot File ตัวใหม่

1.2.3. ค)ใบงานที่ 3 เซ็ตค่า Home ตามความต้องการด้วยมือ

2. คู่มือ

2.1. คู่มือผู้สอน

2.1.1. (1) ส่วนประกอบของชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ RoboBuilder (2) ใบเนื้อหา (3) ใบเฉลยใบงาน (4) ใบเฉลยแบบทดสอบ

2.2. คู่มือผู้เรียน

2.2.1. (1) ส่วนประกอบของชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ RoboBuilder (2) ใบเนื้อหา (3) ใบงาน (4) แบบทดสอบหลังเรียน

3. ใบความรู้

3.1. บทที่ 1 ความรู้เพื่อฐานเกี่ยวกับ RoboBuilder (1) ประวัติความเป็นมาของหุนยนต์ (2) ความหมายของหุ่นยนต์ (3) ส่วนประกอบและคุณสมบัติของหุ่นยนต์ RoboBuilder -ส่วนประกอบของ RoboBuilder -คุณสมบัติของ RoboBuilder (4) การใช้งานเบื้องต้นของ RoboBuilder

3.2. บทที่ 2 การทำงาน ของ RoboBuilder (1) การติดตั้ง Software (2) องค์ประกอบของ Software ต่างๆ - MotionBuilder - RBC Firmware Upgrade Tool (3) การเชื่อมต่อ RoboBuilder เข้ากับ PC -การตรวจสอบ PC serial Port -การเชื่อมต่อ Serial Cable -การ Set รูปแบบของ Robot (4) การทำงานของ Control Box (5) การใช้งาน Remote Control

3.3. บทที่ 3 การใช้งานโปรแกรม (1) การโปรแกรม -การสร้าง Robot File ตัวใหม่ (ตัวอย่าง, HUNO) -การดัดแปลงแก่ไข Robot File ( ตัวอย่าง, HUNO) -วิธีการ Motion-Teaching Programming ที่ง่าย &รวดเร็ว -การดัดแปลง File Robot ที่ ดาวน์โหลดมา -การถ่ายโอน Robot File ไปยัง Control Box (2) การเล่นหุ่นยนต์ (3) การชาร์จแบตเตอร์รี่ใหม่ -วิธีการเริ่มต้นการชาร์จแบตร์รี่ (4) การเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ (5) การเซ็ตค่า Home Posture -การใช้งานPackage Tray -การปรับเปลี่ยนท่า Home ด้วยมือ -การเปลี่ยนแปลง Home Posture File ให้เหมาะสม (6) การอัพเกรด Firmware

3.4. บทที่ 4 การแก้ไขปัญหา (1) เมื่อแกนการหมุนของ wCK module เคลื่อนไหวไม่ราบลื่น (2) เมื่อหุ่นยนต์ไม่แสดงท่า Basic ที่ถูกต้อง (3) เมื่อการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ผิดปกติ แต่ทำท่า Basic ได้ถูกต้อง (4) เมื่อหุ่นยนต์แสดงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอย่างกะทันหัน หรือไม่อยู่ในการควบคุม