Nhiệt Động Hóa Học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nhiệt Động Hóa Học by Mind Map: Nhiệt Động Hóa Học

1. I. Nhiệt động học

1.1. 1. Khái niệm - định nghĩa

1.1.1. Hệ nhiệt động học

1.1.2. Hàm số trạng thái

1.1.3. Quá trình nhiệt động

1.1.4. Năng lượng

1.2. 2. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học

1.2.1. Nội dung

1.2.2. Nội năng và enthalpy

1.3. 3. Nhiệt động hóa học

1.3.1. Hiệu ứng nhiệt - nhiệt phản ứng

1.3.2. Định luật Hes

1.3.3. Nhiệt sinh chuẩn

1.3.4. Nhiệt cháy

1.3.5. Năng lượng liên kết

1.4. 4. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học

1.4.1. Nội dung và các phát biểu

1.4.2. Entropy

1.4.3. ..........

1.4.4. năng lượng tự do và tiêu chuẩn diễn biến của một quá trình

1.4.5. các phương pháp tính biến thiên năng lượng tự do của phản ứng

1.4.6. biến thiên năng lượng tự do ở điều kiện không tiêu chuẩn

1.4.7. Thế chuyển nhóm. Các hợp chất giàu năng lượng - cao năng

2. II. Động hóa học

2.1. 1. Một số khái niệm

2.1.1. Tốc độ phản ứng

2.1.2. Phản ứng đơn giản và phức tạp

2.2. 2. Ảnh hưởng cảu nồng độ đến tốc độ phản ứng

2.2.1. Định luật tác dụng khối lượng và bậc phản ứng

2.2.2. Phương trình động học của các phản ứng

2.2.3. ãnh hưởng của nhiệt động đến tốc dộ phản ứng chuyển va chạm và biểu thức Aeehenius

2.3. 3. ảnh hưởng của nhiệt động đến tốc độ phản ứng chuyển va chạm và biểu thức Arrehenius

2.3.1. Biểu thức Van't Hoff

2.3.2. Biểu thức Arrehnius

2.4. 4. Thuyết va chạm và năng lượng hoạt hóa

2.4.1. Thuyết va chạm

2.4.2. Năng lượng hoạt hóa

2.5. 5. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng

2.5.1. Khái niệm về chất xúc tác

2.5.2. Cơ chế và vai trò của chất xúc tác

2.5.3. Một số đặc diểm của xúc tác

2.6. 6. Cân bằng hóa học

2.6.1. phản ứng thuận nghịch. Hằng số cân bằng

2.6.2. Nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier

2.7. 7. Các phản ứng phức tạp

2.7.1. Phản ứng thuận nghịch

2.7.2. Phản ứng nối tiếp

2.7.3. Phản ứng dây chuyền

2.7.4. Phản ứng song song

2.7.5. Phản ứng liên hợp hay phản ứng kèm nhau

2.8. 8. Xác định cơ chế của phản ứng