Kopjimi dhe zhvendosja e fleteve punuese

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kopjimi dhe zhvendosja e fleteve punuese by Mind Map: Kopjimi dhe zhvendosja e fleteve punuese

1. Zhvendosja dhe kopjimi behet me :

1.1. Drag

1.2. Drop

2. Zhvendosja dhe kopjimi me ane te menyse se kontekstit

2.1. Move or copy

2.2. Create a copy

2.3. Ok permes Clipboardit

3. Zhvendosja mund te behet drejtperdrejt me ane te miut.

3.1. Terhiqeni fleten punuese me ane te miut deri ne poziten e re.

3.2. Gjate zhvendosjes paraqitet nje ikon e dokumentit dhe nje shigjet e zeze, e cila tregon poziten aktuale te fletes punuese.

3.3. Kur te arrini ne poziten e deshiruar, lirojeni tastin e miut dhe fleta punueese do te zhvendoset aty.

4. Ne menyr te ngjajshme behet edhe kopjimi i fletes punuese, por ne ratin e kopjimit duhet mbajtur tastin "CTRL".