PHÁP LUẬT VỀ LẬP KẾ HOẠCH, QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÁP LUẬT VỀ LẬP KẾ HOẠCH, QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT by Mind Map: PHÁP LUẬT VỀ LẬP KẾ HOẠCH, QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Đặc điểm

1.1. Tính Lịch sử - Xã hội

1.2. Tính khả biến

1.3. Tính chiến lược vĩ mô

1.4. Tính dài hạn

1.5. Tính tổng hợp

2. Các nguyên tắc Lập

2.1. 1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh;

2.2. 2. Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, xét duyệt;

2.3. 3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên phải thể hiện nhu cầu sử dụng đất của cấp dưới;

2.4. 4. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;

2.5. 5. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường;

2.6. 6. Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh;

2.7. 7. Dân chủ và công khai;

2.8. 8. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của mỗi kỳ phải được quyết định, xét duyệt trong năm cuối của kỳ trước đó.

3. Trách nhiệm của các Cơ Quan

3.1. 1. Chính phủ tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì giúp Chính phủ trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

3.2. 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

3.3. 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

3.4. 4. Bộ Quốc phòng tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng;

3.5. 5. Bộ Công an tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

4. Khái niệm

4.1. Là quá trình hình thành các quyết định nhằm tạo điều kiện đưa đất đai vào sử dụng bền vững để mang lại lợi ích cao nhất. Thực hiện đồng thời hai chức năng: điều chỉnh các mối quan hệ đất đai và tổ chức sử dụng đất như tư liệu sản xuất đặc biệt với mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất của xã hội kết hợp bảo vệ đất và môi trường.”

5. VBQPPL Điều chỉnh

5.1. Luật đất đai 2013

5.2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP

5.3. Thông tư 29/2014/TT-BTNMT

6. Hệ thống lập Quy Hoạch Sử Dụng Đất

6.1. 1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

6.2. 2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

6.3. 3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

6.4. 4. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

6.5. 5. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

7. Kỳ quy hoạch, kế hoạch Sử dụng đất

7.1. 1. Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.

7.2. 2. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm

7.3. 3. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.