Organisation, ledelse og jura

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Organisation, ledelse og jura af Mind Map: Organisation, ledelse og jura

1. Kompetencer

1.1. handler om hvad man kan og ved og om ens evne til at reagere hensigtsmæssigt i en given situation

1.2. Udgøres af to delkompetencer

1.2.1. De basale elementer

1.2.1.1. Viden, færdigheder og holdninger

1.2.1.2. Opøve faglighed

1.2.1.2.1. Forudsætning for kompetencer

1.2.2. De centrale elementer

1.2.2.1. Overblik

1.2.2.2. Samarbejde

1.2.2.3. Selvstændighed

1.2.2.4. Personlig tilgang

1.2.2.5. Samspil og tilstedeværelse af/mellem disse elementer er afgørende for hvor kompetent en handling bliver

1.3. Dobbelte sygeplejekompetence

1.3.1. Klinisk kompetence

1.3.2. Organisatorisk kompetence

1.3.2.1. Organiseringskompetence

1.3.2.2. Organisationskompetence

1.3.3. Arne Orvik

2. Delegering

2.1. Forbeholdt virksomhed

2.1.1. Lægen

2.1.2. Delegering til medhjælp

2.1.3. Rammedelegering

2.1.3.1. Individuelt

2.1.3.2. Gruppevis

2.1.4. Videredelegering

2.1.4.1. Medhjælp overdrager delegeret opgave til anden

2.2. Ikke forbeholdt virksomhed

2.2.1. Sygeplejersken

2.3. Autorisationsloven

2.3.1. §17

2.3.1.1. Handle med omhu og samvittighedsfuldhed

2.4. LEON-princippet

2.4.1. Laveste Effektive Omkostnings Niveau

2.4.2. Billigste og mest effektive løsning

2.4.3. Fleksible og overlappende grænser

2.5. = overdragelse af en opgave til en anden

2.5.1. Opgaveflytning

2.5.1.1. Opgaveglidning

2.5.1.1.1. Opgaver glider uplanlagt

2.5.1.2. Opgaveoverdragelse

2.5.1.2.1. Opgaver overdrages på planlagt vis

2.6. Delegeringens 5 rigtige

2.6.1. Rigtig opgave

2.6.2. Rigtig omstændighed

2.6.3. Rigtig person

2.6.4. Rigtig instruktion/kommunikation

2.6.5. Rigtig supervision

3. Patientforløb

3.1. Accelererede patientforløb

3.2. Forløbsbeskrivelser

3.3. Pakkeforløb

3.4. Referenceprogrammer

4. Plejeformer

4.1. Rundepleje

4.1.1. Egne specifikke opgaver

4.1.2. Hierarkisk struktur

4.2. Gruppepleje

4.2.1. Hierarkisk struktur

4.2.2. Mindre grupper af patienter og personale

4.2.3. Gruppeleder har ansvaret

4.3. Tildelt patientpleje/primærpleje/kontaktpersonordning/helhedspleje

4.3.1. Arbejder individuelt

4.3.2. En primærkontaktperson og sekundærkontaktpersoner

4.4. Tværfaglige teams

4.4.1. Ligeværdighed mellem deltagerne

5. Ledelse

5.1. Organisationens elementer: struktur, proces, kultur - påvirker hinanden indbyrdes

5.2. 5 ledelsesområder

5.2.1. Faglig ledelse

5.2.2. Driftsledelse

5.2.3. Personaleledelse

5.2.4. Kvalitetsledelse

5.2.5. Forandringsledelse

5.3. Ledelsesstile (autoritærr, demokratisk, laissez-faire, værdibaseret, systemisk, ledelse med social kapital)

6. Kvalitetsudvikling

6.1. De 8 nationale mål

6.1.1. Erstatter Den Danske Kvalitetsmodel i 2016

6.1.2. Styrke kvalitet og patientsikkerhed

6.1.3. Målene:

6.1.3.1. Bedre sammenhængende patientforløb

6.1.3.2. Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

6.1.3.3. Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

6.1.3.4. Behandling af høj kvalitet

6.1.3.5. Hurtig udredning og behandling

6.1.3.6. Øget patientinddragelse

6.1.3.7. Flere sunde leveår

6.1.3.8. Mere effektivt sundhedsvæsen

6.2. WHO's kvalitetsdefinition

6.2.1. Fem faktorer for at sikre høj kvalitet

6.2.2. Høj professionel standard, minimal patientrisiko, høj patienttilfredshed, helhed i patientforløbet og effektiv ressourceudnyttelse

6.3. MTV (medicinsk teknologivurdering) og mini-MTV

6.3.1. Forskningsprojekt

6.3.2. systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende en bestemt medicinsk teknologi

6.3.3. Udgøres af en syntese af følgende områder

6.3.3.1. Teknologi

6.3.3.2. Patient

6.3.3.3. Organisation

6.3.3.4. Økonomi

6.4. Audit

6.4.1. Metode til kvalitetsudvikling

6.4.2. Fire trin

6.4.2.1. Valg af klinisk problemstilling

6.4.2.2. Fastlæggelse af kvalitetsmål

6.4.2.3. Kvalitetsvurdering

6.4.2.4. Feedback og implementering af forbedringer

6.4.3. mono- og tværfaglig, intern og ekstern, kvalitativ og kvantitativ

6.5. Edgar Schein

6.5.1. Kulturniveauer

6.5.1.1. Artefakter (synlige iagttagelser, ofte svære at tyde)

6.5.1.2. Skueværdier (værdier, normer og regler. Bevidste)

6.5.1.3. Grundlæggende antagelser (værdier der bliver taget for givet. Danner det kulturelle paradigme)

6.6. Leavit' simple model

6.6.1. Opgaver, struktur, aktører, teknologi

6.6.2. Elementerne er afhængige af og påvirker hinanden

6.7. Den udvidede model af Leavit & Ry

6.8. Kvalitetsudviklingsprocessen

6.8.1. Problemidentifikation

6.8.2. Fastsættelse af kvalitetsmål for god klinisk praksis

6.8.3. Kvalitetsmåling (dataindsamling og dataanalyse)

6.8.4. Kvalitetsvurdering

6.8.5. Årsagsanalyse

6.8.6. Kvalitetsforbedring