FAXE i FÆLLESSKAB Bringer vores potentialer i spil

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
FAXE i FÆLLESSKAB Bringer vores potentialer i spil af Mind Map: FAXE i FÆLLESSKAB Bringer vores potentialer i spil

1. Direktionen

1.1. Direktionssekretariatet

1.1.1. Understøtter Direktion, Borgmester og Byråd i deres arbejde. Løser opgaver omkring køb og salg af ejendomme, udlejning af og opkrævning for kolonihaver og forpagtninger af landbrugsjord, håndterer den fysiske post til kommunen samt kommunens digitale hovedpostkasse. Vi driver dialogprojektet og har en række udviklingsopgaver – bl.a. omkring erhverv og turisme. Direktionssekretariatet er ligeledes ansvarlige for afvikling af valg.

1.1.2. Juridisk team

1.1.2.1. ...driver den juridiske hotline hvor medarbejdere og ledere kan få vejleding i juridiske spørgsmål. Projektledelsen i forbindelse med både kommunal- og regionsrådsvalg, folketingsvalg og valg til Europaparlamentet ligger også i juridisk team.

1.1.3. Kommunikationsteamet

1.1.3.1. ...rådgiver og yder sparring i forbindelse med alle formidlingsformer internt og eksternt. Teamet driver kommunens Facebookside og udarbejder grafiske produkter mv. Det er også kommunikationsteamet der driver arbejdet under Bosætningsstrategien ”Følelsen af Faxe”.

1.2. Center for Børn & Undervisning

1.2.1. Centerstab

1.2.2. Skoler

1.2.2.1. Midt skolen

1.2.2.1.1. Her dannes i hverdagen rammen for 1161 elever fordelt på tre almen afdelinger; Bavne, Møllevang og Sofiendal og tre specialskoler; Centerklasserne, Skolen ved Skoven og Øen. Skolens pædagogiske profil er PALS (Positiv adfærd i læring og samspil). I hverdagen er der udover faglig og metodisk læring fokus på social læring. Eleverne i udskolingen tilbydes at vælge mellem følgende linjer: • Food (ZBC) • Håndværk og design (EUC) • Krop og livsstil (EUC) • International (Midt) • Idræt (Midt) • Medier og kommunikation (Midt) • Naturlig-vis (Midt) Linjerne byder på specialiseret undervisning hver torsdag 20 uger om året i tre år eller 360 undervisningstimer indenfor et givet interesse område.

1.2.2.1.2. Stab

1.2.2.1.3. Afdeling Bavne

1.2.2.1.4. Afdeling Møllevang

1.2.2.1.5. Afdeling Sofiendal

1.2.2.2. Vest skolen

1.2.2.2.1. Afdeling Nordskov

1.2.2.2.2. Afdeling Terslev

1.2.2.2.3. Afdeling Vibeeng

1.2.2.3. Øst skolen

1.2.2.3.1. Afdeling Hylleholt

1.2.2.3.2. Afdeling Karise

1.2.2.3.3. Afdeling Rollo

1.2.2.3.4. Centerklassen (specialskole)

1.2.2.4. Faxe Ungdomsskole

1.2.2.4.1. Ungdomsskolen leverer undervisning til alle kommunens unge mellem 13-17 år. Der er 4 afdelinger og der arbejdes i alle afdelinger for at lave ”uddannelsesparathed; personligt, socialt og fagligt”. Det sker ud fra afdelingernes særlige præmisser og dermed forskellig vægtning på hvilke kompetence der fokuseres på. Ungdomsskolen har særlig fokus på inddragelse af de unge i de løsninger vi skaber, da vi ser dette som en del af den samlede dannelsesproces i vandringen fra barn til ung til voksen.

1.2.2.4.2. Ak10vet / Heltidsundervisning

1.2.2.4.3. Fritidsundervisning

1.2.2.4.4. Ungdomsklubber

1.2.3. Daginstitutioner

1.2.3.1. Område Vest

1.2.3.1.1. Dagplejen / Dagplejeadministration

1.2.3.1.2. Magleuren

1.2.3.1.3. Småfolket / Regnbuen

1.2.3.2. Område Midt

1.2.3.2.1. Børnehaven Lillebo

1.2.3.2.2. Børnehuset Frøen

1.2.3.2.3. Dalby Børnehuse

1.2.3.2.4. Møllen

1.2.3.3. Område Øst

1.2.3.3.1. Område Øst er en 0-6 års institution, der består af 3 afdelinger med ca. 100 børn i hver. Afdelingerne er spredte geografisk over 3 bysamfund, hvilket indebærer en stor mangfoldighed af muligheder, qua de lokale kontekster. Område Øst er kendetegnet ved at være i stor udvikling. Vi ønsker at medvirke til, at de børn, der går i institutionen, opnår kompetencer, der støtter dem til et bæredygtigt liv. Det betyder bl.a. at vi er i gang med at blive DGI certificeret, at vi bruger uderummet og naturen aktivt i hverdagen, at vi har et særligt fokus på barnets sproglige udvikling, at vi arbejder med Ro, nærvær og balance, m.v. Vi ønsker at indgå i samarbejde bredt i kommunen, både internt og eksternt – der hvor vi kan skabe menigfulde samarbejdsflader, til gavn for børnene.

1.2.3.3.2. Børnehuset Heimdal

1.2.3.3.3. Børnehuset Mælkevejen

1.2.3.3.4. Karise Børnehus

1.2.3.4. Selvejende institutioner

1.2.3.4.1. Haslev Menigheds Daginstitutioner

1.2.3.4.2. Troelstrupgård

1.2.3.4.3. Kridthuset (Fakse Menighedsbørnehave)

1.2.3.5. Rådgivning

1.2.3.5.1. Sundhedsplejen

1.2.3.5.2. Tandplejen

1.2.3.5.3. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

1.3. Center for Ejendomme

1.3.1. Centerstab

1.3.1.1. 3,5 person + 1 elev bistår centeret med bogføring, styringsværktøjer, regnskaber mv. Der udarbejdes også politiske sager, indberetninger til diverse styrelser. Vi udsteder gravetilladelser til entreprenører som vil grave i veje og stier. Vi koordinerer og besvarer borgerhenvendelser både i kommunens selvbetjeningsløsninger som ”giv et praj” og på telefon. Dem er der nogle tusind af på park- og vejområdet. Centerstaben er også tovholder på udviklingsprojekter som fx ejendomsstrategien.

1.3.2. Teknisk Service

1.3.2.1. Teknisk Service er en afd. under Center for Ejendomme. Afd. står for at service og vedligehold både inden- og udendørs, samt alle tekniske anlæg i vores bygninger. Vi håndterer mindre flytteopgaver, såsom opstilling af borde/stole m.m. til borgermøder, politiske møder m.m. Der er 9 serviceledere og 22 servicemedarbejdere i afd. Samtidig har vi 2 servicevagter ansat, som kører om aftenen og i weekenden på en del af vores bygninger og tjekker om alt er som det skal være.

1.3.3. Teknisk Service, Sundhedscenter

1.3.3.1. Formålet med Teknisk Service på Faxe Sundhedscenter er at drifte og vedligeholde Sundhedscentret og de omkringliggende bygninger. Teknisk Service udlejer i samarbejde med Center for Ejendomme lokaler, til både offentlige og private aktører. Desuden hjælper vi andre på lokationer i Faxe Kommune, hvor de kompetencer vi har, kan anvendes, så resurserne udnyttes bedst muligt.

1.3.4. Kommunale bygninger

1.3.4.1. Kommunale Bygninger er en afdeling i Center for Ejendomme med 6 teknikere som fungerer som ”ejere” af kommunens bygninger. Står for vedligeholdelse-, bygge- og anlægsopgaver på de kommunale ejendomme. Der gives bygningsmæssige rammer til borgerne, svarende til definerede/besluttede behov jf. ejendomsstrategien. Økonomi- og energioptimerer løbende ejendomsdriften, vedligeholder af klimaskærm og tekniske installationer. Budgetoplæg, beregninger, udbud og kontraktskrivning i forbindelse med anlægssager.

1.3.5. Rengøring og Kantine

1.3.5.1. Rengøring Med en enhed på 80 rengøringsassistenter, yder de hver dag rengøring på Faxe Kommunes skoler, administrationsbygninger daginstitutioner m.m. så alle får et rart indeklima at opholde sig i. Kantine I Kantineenheden bliver der produceret mad til kantinesalg, såsom varme retter og salatbuffet, og til mødeforplejning. Vi sørger for at omgivelserne i kantinen er hyggelig at være i, og dermed levere det som brugerne ønsker indenfor de rammer som er skabt.

1.3.6. Park-afdelingen

1.3.6.1. Park vedligeholder alle ude arealer på skoler, daginstitutioner og ældrecentre. Det er både planlagt og bestillingsarbejde. Vi står også for alt græsslåning, gødskning og eftersåning på Kommunes boldbaner, samt vedligeholder beplantningen på alle klubanlæg. Rottebekæmpelse er et stigende problem og vi har en fast styrke på 5 mand om vinteren og 3 mand om sommeren.

1.3.7. Vej-afdelingen

1.3.7.1. Vejafdelingen, vinter koordinator, vintervagt, tilsyn af gravetilladelser, nyttejob projektet ”Forskønnelse af Faxe”. Ansvar: • At vores veje er fremkommelige • Vejafvanding af grøfter og rendestenbrønde • Renhold af byer og veje fx tømme skraldespande, opsamling af affald, som billister smider langs vejene • Gadefejning af vores bogligveje • Lapning af vores asfaltfortove og cykelstier • Rabatklipning / oversigtsforhold af vejene • Vedligeholdelse af vejskilte på vejene • Meldinger om slaghuller til funktionskontrakterne på vejene til de ansvarlige asfaltfirmaer. Udover ovennævnte, udfører vi anlægsopgaver for fx lokale skoler, børnehaver, og skilteopgaver for Trafik. Herunder belægninger, udskiftning af strandsand / faldunderlag, drænopgaver ved områder, hvor manuelle såvel som maskine kræfter anvendes.

1.4. Center for Familie, Social & Beskæftigelse

1.4.1. Centersekretariatet

1.4.1.1. Centeradministrationen

1.4.1.1.1. Vores kerneopgave er administration af centres drift, samt understøttelse og servicering af ledelsen i centret. Det er vores mål at være et ”Centralt videnscenter for drift og service”. Organisatorisk er vi placeret under Sekretariatslederen sammen med Centerstaben og Task Force. Centeradministrationen ledes af en teamleder. Vi varetager de daglige administrative driftsopgaver, herunder bogføring, løn- og personaleadministration, telefonbetjening og borgermodtagelse. Ligesom vi står for kvalitetssikring, udvikling af Best Practice samt vidensdeling.

1.4.1.2. Centerstab

1.4.1.2.1. I Centerstaben er vi med til at sikre tværgående sammenhæng og koordinering i Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Centerstaben sørger for betjening af Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Vi faciliterer processer, workshops og ledergruppemøder. Vi analyserer data, gennemfører benchmarking, lovgennemgange og spotter trends. Vi bidrager til udvikling af politikker og planer indenfor det specialiserede børne- og voksenområde samt beskæftigelsesområdet. Som eksempler på det kan nævnes kommunens Børne- og Ungepolitik, Handicappolitik, Integrationspolitik samt Beskæftigelsesplan. Centerstaben er organisatorisk placeret under Sekretariatslederen sammen med Centersekretariatet og Task Force. Centerstaben ledes af en teamleder.

1.4.1.3. Task Force

1.4.1.3.1. Task Force har det fulde myndighedsansvar for familien indenfor Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Task Force er ude i familierne og støtte dem med fx mentoropgaver, kontaktperson, familievejledning, lægge budget, lave struktur m.m. Målgruppen for Task Force er familier, hvor en eller begge forældre er uden beskæftigelse og en eller flere børn har særlig behov for støtte. Herudover skal familien tale og forstå dansk. Det kan være en familie, hvor der er mange fagpersoner tilknyttet familien og hvor der kan være behov for en mere helhedsorienteret indsats. Task Forcen består af fire medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, hvis fornemmeste opgave er, at binde trådene sammen på tværs af fagområder til fordel for familierne.

1.4.2. Faxes Sociale Udviklingscenter

1.4.3. Familiehuset / Rusmiddelcenter

1.4.3.1. De fleste familier støder ind i problemer undervejs i livet. Ofte kan familier selv håndtere det og komme på rette spor igen. Andre gange er problemerne blevet så store, at det kræver rådgivning og behandling. I sådanne situationer er Familiehuset en mulighed. I Familiehuset yder vi behandling og rådgivning, der skaber gode relationer og et positivt samspil mellem forældre og børn, så familien kan komme til at fungere bedst muligt igen. Rådgivning og behandling i Familiehuset kræver henvisning fra en sagsbehandler i Børn & Unge. Der er fri henvendelse til åben anonym forældrerådgivning.

1.4.3.2. Hvis alkohol eller stoffer fylder i dit eller dine pårørendes liv, kan du få professionel rådgivning og behandling i Faxe Kommunes Rusmiddelcenter. Alle borgere og samarbejdspartnere kan frit henvende sig for en uforpligtende snak og vejledning. Behandling kan gives anonymt. Vi har tilknyttet læge og psykiatrisk lægekonsulent.

1.4.4. Jobcenter

1.4.5. Jobrehabiliteringscenter

1.4.5.1. Vi afklarer borgere som ellers ikke har nogen tilknytning til nogen af ovennævnte ydelser såfremt de søger revalidering, fleksjob og førtidspension. Vi har ansvaret for rehabiliteringsteamet, et team som skal samarbejde på tværs af de forskellige offentlige myndigheder og sikre en koordineret og sammenhængende indsats for den enkelte borger. Alle sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension skal behandles i teamet. Teamet har en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, socialområdet, herunder socialpsykiatrien, sundhedsområdet, undervisningsområdet , samt repræsentant fra regionen, sundhedskoordinator (lægefaglig).

1.4.5.2. Sygedagpenge

1.4.5.2.1. Bliver du sygemeldt som lønmodtager, selvstændig eller ledig, så bliver du tilknyttet jobrehabiliteringscentret. Her har vi fokus på, at du får en hurtig og effektiv opfølgning på din situation. Målet er, at du kommer tilbage til dit job, så snart det kan lade sig gøre, eller kommer til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi foretager første opfølgning på din arbejdsplads. Vi har fokus med delvis raskmelding hvor du kommer tilbage i dit job på nedsat tid, eller ændrede arbejdsopgaver. Har du en lidelse, der nedsætter din arbejdsevne, kan du i samarbejde med jobrehabiliteringscentret få afklaret, om du opfylder betingelserne for en revalidering, et fleksjob eller andre ordninger.

1.4.5.3. Jobafklaring

1.4.5.3.1. Du skal i et jobafklaringsforløb, hvis du er uarbejdsdygtig efter 22 ugers sygdom og ikke kan få forlænget dine sygedagpenge. Du kan være i jobafklaring op til to år ad gangen, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig. Det vil jobrehabiliteringscentret løbende vurdere.

1.4.5.4. Ressourceforløb

1.4.5.4.1. Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

1.4.5.5. Enkeltydelse

1.4.5.5.1. En enkeltydelse er en mulighed for økonomisk hjælp til helt nødvendige udgifter, som vi vurderer du ikke på nogen anden måde kan betale.

1.4.5.6. Økonomiske ydelser

1.4.5.6.1. Vi udbetaler sygedagpenge til den sygemeldte eller refusion til arbejdsgiver. Vi udbetaler ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaring og ressourceforløb, og vi bevilger enkeltydelser.

1.4.6. Socialcentret

1.4.7. Socialpsykiatri og Neurohabilitering

1.4.7.1. P86

1.4.7.1.1. Midlertidigt døgntilbud i henhold til Lov om Social Service§ 66 og § 107. Målgruppe fra 16 år og op, med funktionsnedsættelser grundet psykiske og/eller sociale omstændigheder. Opgaven er, at fremme den enkeltes mulighed for, at udvikle sig, i retning af at kunne klare sig selv, eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Vi lægger trædesten for det gode liv. P86 er en Recovery-skole. Derfor har vi ingen beboere, men kursister. Her kommer man for, at tilegne sig nye færdigheder i henhold til sin personlige udviklingsplan.

1.4.7.2. T-Huset

1.4.7.2.1. Socialpsykiatrisk mentorstøtte og rehabilitering i henhold til Lov om Social Service § 85. Målgruppe fra 30 år og op, med funktionsnedsættelser grundet psykiske, kognitive og eller sociale omstændigheder. Støtten ydes dels i et bofælleskab med 9 beboere (T-Huset) beliggende på Frederiksgade 8, Haslev, og dels ude i ”byen” i borgeres eget hjem, på væresteder, etc. Opgaven er, at fremme den enkeltes mulighed for, at udvikle sig, i retning af at kunne klare sig selv, eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Vi lægger trædesten for det gode liv.

1.4.7.3. Mentorteamet

1.4.7.3.1. Socialpsykiatrisk mentorstøtte og rehabilitering i henhold til Lov om Social Service § 85. Målgruppe fra 30 år og op, med funktionsnedsættelser grundet psykiske, kognitive og eller sociale omstændigheder. Støtten ydes i borgeres eget hjem eller individuelt eller i grupper på væresteder eller lignende. Opgaven er, at fremme den enkeltes mulighed for, at udvikle sig, i retning af at kunne klare sig selv, eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Vi lægger trædesten for det gode liv.

1.4.8. Socialpædagogisk Center

1.4.8.1. Social Pædagogisk Center er Faxe kommunes botilbud i henhold til Servicelovens §85 og §108 – samt socialpædagogisk ledsagelse i henhold til §97. Vores brede faglighed og professionelle tilgang gør os i stand til at rumme de fleste borgergrupper. Vi tilbyder individuel tilrettelagt socialpædagogisk støtte med udgangspunkt i en anerkendende og narrativ tilgang.Vores mål er at alle borgere bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt ud fra egne kompetencer

1.4.9. Ungecenter Faxe

1.4.9.1. Ungecenter Faxe(UCF) arbejder med Børn, Unge og Familier i alderen 0-30 år. UCF er altid åbent og vi tilbyder fleksible indsatser, der er tilpasset den enkelte. Samarbejde er en vigtigt trædesten for vejen til det gode liv, derfor inviterer vi Jer til ”Godt videre” møder hvor alle, der kan støtte eller har viden, der kan understøtte den unge har mulighed for at bidrage. UCF gør det ikke vanskeligere end nødvendigt; vi benytter Signs og Saftey som metodisk tilgang, hvilket betyder vi ser på hvad der fungerer, hvad der bekymrer og hvad der skal ske…. UCF er én indgang for unge, hvor vi tilstræber så få skift og kontaktpunkter med kommunen.

1.4.10. UU-Sjælland Syd

1.5. Center for HR, Økonomi & IT

1.5.1. HR & Løn

1.5.1.1. HR & Løn afdelingen består af tre teams. Lønteamet sikrer udbetaling af løn, støtte til de centrale lønmedarbejdere og opdaterer personalesager. Jura-teamet bistår lederne ved ansættelser, personalesager og fratrædelser. Udviklingsteamet støtter centre og arbejdspladser med processer målrettet ledere, lederteams, arbejdsmiljøet og nærværsindsatser. Afdelingen er også ansvarlig for at drive Faxe Leder og LæringsAkademi, hvor ledere og medarbejdere i kommunen kompetenceudvikles.

1.5.1.2. Faxe i fællesskab

1.5.1.2.1. Faxe i Fællesskab er en kulturudviklingsenhed som sammen med direktionen, chefer, ledere og ambassadører i Faxe Kommune koordinerer og detailplanlægger indsatser, som kvalificerer samskabelse og innovation i hele Kommunen. Enheden er specialist i facilitering og procesforløb. Den rådgiver om kommunikationstiltag, driver faxeifaellesskab.dk og er aktiv i alle faser af Faxe Leder & LæringsAkademi.

1.5.1.2.2. Besøg Hjemmesiden

1.5.2. Økonomi

1.5.2.1. Økonomi & Indkøb er en stabsfunktion, der medvirker til at alle centre og afdelinger får bedre mulighed for at servicere borgerne. Afdelingen er tovholder på de tværgående økonomiske processer herunder budget, budgetopfølgninger og regnskab samt vedligeholdelse af Økonomisystemet. Hertil løses mange serviceopgaver for eller i samspil med de forskellige centre. Der kan nævnes Forsikring, Udbud og Indkøb, Bankforbindelse, Revision samt Tilsyn med almene boligselskaber. Afdelingen fungerer som øjne og ører for Direktionen i forhold til bl.a. budgetoverholdelse og ledelsestilsyn.

1.5.3. IT

1.5.3.1. IT & Digitalisering skal sikre at kommunens digitale løsninger er driftsstabile, opdaterede og udvikles i takt med organisationens og omverdenens krav til løsningerne. Vi understøtter centrene når nye digitale løsninger overvejes, vi hjælper med at udstille dataudsnit på kort, og vi sikrer at Faxe Kommune lever op til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Vi supporterer kommunens medarbejdere når systemerne driller, vi sikrer at servere og netværk har højest mulig oppetid, og at IT udstyr købes ind på de rigtige indkøbsaftaler. Vi har fokus på IT sikkerhed og sikrer et godt digitalt netværk via Faxe Kommunes intranet og hjemmeside.

1.6. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

1.6.1. Centerstab

1.6.1.1. Vi fungerer som frivillige og foreningers indgang til Kommunen. Vi giver gode råd & vejledning, håndterer henvendelser & ansøgninger om tilskud til deres mangfoldige virke og koordinerer på tværs af små og store fællesskaber, som de/vi skaber. Samtidig varetager vi sekretariatsbetjeningen af Plan & Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Frivilligt Samråd og Billedkunstrådet – og har den daglige kontakt til Frivilligrådet, Kulturregion Storstrøm og andre aktører på kultur og frivillighedsområdet.

1.6.2. Bibliotek & Borgerservice

1.6.2.1. th

1.6.3. Faxe Kommunes Arkiver

1.6.3.1. Faxe Kommunes Arkiver - gemmer kilder til gode historier! Vi bevarer arkiver fra både kommunen og private – digitalt og på papir. Her er adgang til en verden af informationer om beslutninger, lokalsamfund og levet liv. Vi sikrer den fælles kulturarv ved: · Indsamling og modtagelse · Tilgængeliggørelse og formidling · Kortlægning og registrering · Digitalisering og bevaring Vi vejleder om god arkivskik og fører arkivtilsyn med kommunens centre og institutioner. Besøg vores læsesal og mød din historie.

1.6.4. Haslev Svømmehal

1.6.4.1. Haslev Svømmehal skal være det foretrukne aktivitetssted med vand til motion og samvær for borgere i alle aldre. Haslev Svømmehal vil være en anerkendt velfungerende svømmehal, hvor badevandskvalitet ,hygiejne og oplevelsen er i top. Med en proaktiv indsats og god service vil personale og ledelse skabe gode rammer for fælles ejerskab og fælles oplevelser i en velfungerende svømmehal. Hvor samarbejdet mellem Foreninger, klubber og Svømmehallen er optimale For at optimere følelsen af fællesskab i Faxe, afholder klubber og foreninger og Haslev Svømmehal i og omkring Svømmehallen fælles arrangementer.

1.6.5. Musikskolen

1.6.5.1. Faxe Musikskole har til formål at udvikle og fremme elevernes (0-24 år) musikalske evner og instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder gennem sine undervisningstilbud. som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber. Faxe Musikskole er et musikalsk ressourcecenter, der lægger vægt på musikalske fællesskaber, høj musikfaglig viden, samarbejde på tværs og ’åben musikskole’ og bidrager til et aktivt og levende musikmiljø i Faxe Kommune.

1.7. Center for Plan & Miljø

1.7.1. Plan & Byg

1.7.1.1. Beskrivelse: Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien. Lorem Ipsum har været standard fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog til sammenligning af forskellige skrifttyper. Lorem Ipsum har ikke alene overlevet fem århundreder, men har også vundet indpas i elektronisk typografi uden væsentlige ændringer.

1.7.2. Miljø

1.7.2.1. Beskrivelse: Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og typografiindustrien. Lorem Ipsum har været standard fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog til sammenligning af forskellige skrifttyper. Lorem Ipsum har ikke alene overlevet fem århundreder, men har også vundet indpas i elektronisk typografi uden væsentlige ændringer.

1.8. Center for Sundhed & Pleje

1.8.1. Centerstab

1.8.2. Sundhed

1.8.2.1. Faxe Sundhedscenter er et unikt center med både kommunale, regionale og private aktører. Centeret har et attraktivt fagligt miljø, som medvirker til at skabe synergi og gode rammer for sammenhængende forløb og øvrige tilbud til borgerne. Sundhedscenteret summer til dagligt af liv og er et dynamisk sted for alle borgere i kommunen, syge som raske og unge som ældre. Centeret udvikles fortsat og de mange aktører og tilbud skal give borgerne positive oplevelser og inspirere til sunde valg og vaner.

1.8.2.2. Køkkenenheden

1.8.2.2.1. Faxe Kommune har fokus på mad og måltiderne som en integreret del af et samlet tilbud i Center for Sundhed og Pleje. Den overordnede vision er, at maden er tilpasset den enkelte borgers behov og tilberedt af ernæringsfagligt personale. Det er centralt at den gode og sunde mad produceres dagligt på plejecentrene tæt på borgerne. De gode rammer omkring måltidet skabes i samspil med borgerne, som også bidrager med ønsker til maden og tager del i for eksempel kagebagning. Det gøres med det formål at skabe glæde for den enkelte og samtidig styrke borgernes sundhedstilstand.

1.8.2.3. Sundhedsfremme og forebyggelse

1.8.2.3.1. I Faxe Kommune indenfor Sundhedsfremme og Forebyggelse er det vigtigt for os, at vi samtænker indsatser og arbejder tværfagligt. I samarbejde med den enkelte borger og målgruppe nedbrydes forhindringer og den enkeltes mulighed for et sundt og langt liv understøttes. Med vores forskellige kompetencer tilbyder vi forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende forløb til mange målgrupper. Vi koordinerer også i samarbejde med mange forskellige aktører og foreninger både lokale og centrale kampagner.

1.8.2.4. Rehabiliteringscenteret Grøndal

1.8.2.4.1. På Grøndalscentret understøtter vi den enkelte borger med henblik på at borger igen bliver i stand til at være herre i eget liv, så borgen så hurtigt som muligt kan komme tilbage til egne omgivelser dvs. tilbage til eget hjem. For at dette er muligt går vi i dialog med borgeren, pårørende og medarbejdere således at vi bliver i stand til at samskabe tilbud der er helt unikke og til gavn for den enkelte. Det udekørende rehabiliteringsteam hjælper borgerne videre på borgerens egne præmisser. Det sker igennem en dialog med borgeren, pårørende og medarbejdere således at vi bliver i stand til at samskabe tilbud, der er helt unikke og til gavn for den enkelte. Forebyggelseskonsulenterne medvirker til borgernes trivsel og sundhedsfremme igennem besøg, hvor de er i dialog med borgeren og pårørende om den enkeltes livskvalitet.

1.8.2.5. Træningsafdelingen

1.8.2.5.1. I træningsafdelingen er kerneopgaven at understøtte og hjælpe borgere til at mestre deres eget liv så godt som muligt. Vi samarbejder på tværs af afdelinger og centre til gavn for borgerne og tilbyder ergoterapeutisk og fysioterapeutisk bistand i form af visiterende vurderinger, vejledninger og træning. I dialogen med borgeren ud fra ovenstående tilpasses den rette træning lige netop til den enkelt og ud fra dennes behov

1.8.3. Pleje

1.8.3.1. Faxe Vest

1.8.3.2. Faxe Øst

1.8.3.2.1. Vi arbejder med begrebet ”hverdagstrivsel”, hvor vi systematisk deler refleksioner over det som fremmer/hæmmer trivslen i hverdagen. Vi tror på, at når vi jævnligt taler om vores trivsel i arbejdsfællesskabet, bliver vi mere bevidste om hinanden og mere reflekterede over eget bidrag til at lykkes med kerneopgaven og bedre til at samskabe med beboerne, så indholdet i hverdagen bliver mere meningsfuldt for alle.

1.8.3.2.2. Faxe Øst leverer kommunal hjemmepleje/ hjemmesygepleje, med fokus på den rehabiliterende tilgang. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og ressourcer i tilrettelæggelsen af indsatsen i samarbejde med borger og andre relevante aktører. Faxe Øst har sygeplejespecialister indenfor flere forskellige områder. Vi er stolte over vores arbejde samt meget kompetente og professionelle i vores opgaveløsning, hvor synergi skabes mellem vores forskellige faggrupper og i samarbejde med såvel interne og eksterne aktører.

1.8.3.3. Dalby Ældrecenter

1.8.3.4. Frederiksgadecenteret

1.8.3.4.1. Frederiksgadecenteret - skal være et rigtig godt sted at bo, leve og dø. Derfor er Frederiksgadecenteret et aktivt center, med mange muligheder for adspredelse i hverdagen. Det gør vi sammen med beboerne, ved at skabe et aktivt liv bl.a. i vores fantastiske atriumgård, der er indrettet til både haveliv, fysiske aktiviteter som gymnastik eller boldspil eller bare hygge med kaffen og stikkestøjet, et helt unikt sted forår, sommer og efterår. Sammen med beboeren skabes mulighed for et godt liv hver dag.

1.8.3.5. Grøndalshusene 25-33 og nat

1.8.3.5.1. Godt liv hver dag- med aktivt ude liv. I Demenslandsbyen Grøndalshusene tilfører vi hverdagslivet variation og spontanitet. Det gør vi ved, at skabe omgivelser, hvor der er øje for inddragelse og oplevelser for borgerne. Sammen med borgerne får vi ting til at ske, ved konstant, at have fokus på, at styrke muligheder, og udfordre vores egne evner til at kommunikerer på alle niveauer, så aktivt ude liv bliver en succes oplevelse for borgene.

1.8.3.6. Hylleholtcenteret

1.8.3.7. Kongsted Ældrecenter

1.8.3.7.1. Her er det beboernes resurser og behov, der er udgangspunktet for den måde, som personalet målretter plejen/omsorgen og den pædagogiske indsats på. På Kongsted Ældrecenter arbejder vi målrettet efter, at borgen oplever færrest mulige nederlag, og at vi kender borgerens muligheder og begrænsninger. Personalet arbejder med respekt for, hvor det enkelte menneske, er i sit liv. Kongsted Ældrecenter har plads til 19 psykiatriske/svært demente beboere. Centret er opdelt i 3 små bo enheder.

1.8.3.8. Lindevejscenteret

1.8.3.9. Rehabiliteringscenteret Grøndal

1.8.3.10. Plejecentret Tycho Brahes Vej

1.8.3.10.1. Mennesket er skabt til, at glæde sig over oplevelser. Dette har vi, på plejecenteret Tycho Brahes vej, taget højde for i indretningen. Centeret, som er Faxe kommunes nyeste og mest moderen center, er foruden, et stort fælles rum, hvor centerets frivillige skaber oplevelser, også indrettet med 3 forskellige sanserum hvor beboerne kan udforske og opleve forskellige sanse eventyr. Med fokus på muligheder, skaber vi sammen med beboerne et unikt sted at bo.

1.8.3.11. Solhavecenteret

1.8.3.12. Visitationen

1.8.3.12.1. Visitation Pleje henvender sig til borgere, der har behov for hjælp, støtte eller træning til at kunne varetage egen pleje, praktiske opgaver i hjemmet eller har brug for hjælpemidler for at blive så funktionsdygtige som muligt i hverdagen. Sammen med borgeren afdækkes behov og eventuelle ydelser bevilges i henhold til lovgivning og serviceniveau. Når ydelsen er bevilget, bestilles denne hos den leverandør (kommunal eller privat) som borgeren har valgt. Internt er afdelingen organiseret i en række funktioner, som står for forskellige opgaver relateret til visitation og hjælpemidler.

1.8.4. Selvejende Institutioner

1.8.4.1. Søndervang

1.8.4.2. Æblehaven