Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
statestik af Mind Map: statestik

1. observationer kan være hvor mange der har deltaget i en undersøgelse

2. det her link fortæller hvad observattionersæt Optælling af observationer - Statistik i matematik - MatematikFessor

3. summeret frekvens er hvor du ligger de procenter sammen fra frekvens og hvis du har gjort det rigtig skulle den gerne slutte med 100%

4. Et cirkeldiagram er en diagramtype, der giver et godt overblik over statistiske data ved begrænsede observationer - jo flere observationer, des større kompleksitet. En cirkel er 360º og omskrevet til procent, svarer dette til 100%.

5. Middeltal betyder altså gennemsnittet af en række tal. Eksempelvis for tallene/observationerne 1 og 3 er gennemsnittet lig med 2. Middeltal findes rent praktisk ved at lægge alle observationer sammen og derefter dividere med antallet af observationer.

6. Variationsbredde er et simpelt matematisk begreb, der anvendes i statistik. Men hvad er variationsbredde for en størrelse? Variationsbredden betyder simpelthen forskellen mellem den mindste og den største observation i et observationssæt.

7. Typetallet (eller typen) for en række værdier er den værdi, som hyppigst forekommer. Typetallet er i lighed med middelværdien og medianen en måde at beskrive middeltendensen i data. Givet værdierne (1,2,1,4) vil 1 være typetallet fordi det fremkommer to gange, mens 2 og 4 kun fremkommer en gang.

8. Kvartilsættet består af tre tal: øvre kvartil, median og nedre kvartil. Medianen (Med) er det midterste tal af alle observationerne. 50% af observationerne er altså mindre end medianen og 50% er større. Nedre kvartil (Q1) er det tal, som 25% af observationerne er mindre end (og 75% større end).

9. Et boksplot er et begreb, der benyttes inden for den deskriptive statistik. ... En forudsætning for at kunne lave et boksplot er, at man har alle observationer skrevet i rækkefølge med den mindste observation først. Boksen indeholder halvdelen af observationerne, og er adskilt af medianen der opdeler boksen i to dele.

10. hyppighed er hvor du kan se hvad dem der har deltaget i undersøgelsen hvad de har svaret

11. summeret hyppighed er hvor du ligger de tal sammen som du har fra hyppigheden dem ligger du de tal sammen så får du den summeret hyppighed

12. frekvens er hvor du laver den summeret hyppighed om til procent

13. Et pindediagram er en anden type procentdiagram. Et pindediagram er en oplagt måde at afbilde en procentfordeling eller andet talmateriale på. Pindediagram og søjlediagram benyttes ofte næsten som synonymer. Et pindediagram kan både præsenteres med lodrette og vandrette pinde.

14. Et trappediagram benyttes som en grafisk illustration af kumuleret frekvens. Nogen gange er det svært at finde ud af om man skal tegne et trappediagram eller en sumkurve. Man benytter kun en sumkurve, når der er tale om grupperede observationer, hvorimod et trappediagram altid benyttes med ugrupperede observationer.

15. Median. Medianen er den midterste værdi i et sorteret datasæt. Hvis der er et lige antal observationer i datasættet er medianen lig gennemsnittet af de to midterste værdier. Ligesom middelværdien og typetallet er medianen et mål for middeltendensen i et datasæt.