Læringsteorier

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Læringsteorier af Mind Map: Læringsteorier

1. Behavioristiske læringsmodeller

1.1. Behaviorismen

1.1.1. Neobehaviorismen

1.1.1.1. Gagnes

1.1.1.1.1. Begrepslæring

1.1.1.1.2. Overføring av læring

1.1.1.1.3. Mursteinprinsipp

1.1.2. Skinner

1.1.2.1. Operant betinging

1.1.2.1.1. Radikal behaviorisme

1.1.3. Thorndike

1.1.3.1. "effektloven"

1.1.3.2. Forskning med katter (problembokser)

1.1.4. Pavlov

1.1.4.1. Klassisk betinging

1.1.4.2. Forskning med hunder

1.1.5. Watson

1.1.5.1. Avviste intospektive metoder

1.1.5.2. "Albert og Rotta"

1.1.5.3. Klassisk betinging

1.2. Kjennetegn

1.2.1. Stimuli - respons

1.2.2. "Tabula rasa" Kunnskap eksisterer utenfor mennesket og må transporteres inn

1.2.3. Mennesket = dyr

1.2.4. Objektiv

1.2.5. Ingen fri vilje

2. Kognitive læringsmodeller

2.1. Sosiokulturell læringsteori

2.1.1. Vygotsky

2.1.1.1. Proksimal utviklingssone

2.1.1.2. Kultur og sosiale forhold

2.1.1.3. Ytre tale - Indre tale

2.1.2. Bruner

2.1.2.1. Støttende stillas

2.1.2.2. Bygde videre på Vygotskys teori

2.2. Fenomenologi og humanisme

2.2.1. Maslow

2.2.1.1. Behovspyramiden

2.3. Kognitiv psykologi

2.3.1. Piaget

2.3.1.1. Skjema,

2.3.1.2. Assimilasjon/akkomodasjon

2.3.2. Bandura

2.3.2.1. Obervasjon

2.3.2.2. Imitasjon

2.4. Psykoanalytisk teori

2.4.1. Freud

2.4.1.1. Stadier i barnets utvikling

2.4.1.1.1. Medfødte arvelig anlegg

2.4.1.2. Id-ego-superego

2.4.1.3. drømmer

2.5. Sosialpsykologi

2.5.1. Dewey

2.5.1.1. Learning by doing

2.5.2. Mead

2.5.2.1. Speilingsmetafor

2.5.2.2. Symbol

2.6. Kjennetegn

2.6.1. Subjektiv

2.6.2. Indre verden

2.6.3. Hukommelse

2.6.4. Tanker og følelser

2.6.5. Fri vilje

2.6.6. Det meningssøkende mennesket