Metode - HD modul 2

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Metode - HD modul 2 af Mind Map: Metode - HD modul 2

1. Styrker, svagheder, muligheder og begrænsninger

2. Vigtigt ved metodevalg: 1. Sammenhæng til problemformulering 2. Kender egen rolle og påvirkning 3. Metodekombinationer - konsekvenser

3. Hvorfor metode?

3.1. Sikre rammer og retning i opgaven

3.2. Afgrænsning af genstandsfelt og metode understøtter dette

3.3. En proces der sikrer kvalitet

3.4. Sikrer retning og struktur for besvarelsen af din problemformulering

3.5. Fremgangsmåde for at indsamle data

3.6. Bevidsthed om til og fravalg - og deraf konsekvenser

3.7. Forskellige metoder giver perspektiver på problemformulering - deduktiv eller induktiv

3.8. Primær/sekundær data - hvilke tages ind og benyttes

3.9. Reabilitet og Validitet Er det der spørges om i overensstemmelse med problemformuleringen?

3.9.1. Validitet: Er vores måleredskab korrekt?

3.9.2. Reliabilitet: Er vores data pålidelige?

3.10. Triangulering (kombination af flere metoder) mellem kvalitative og kvantitative data - konsekvenser

3.10.1. Fortolkning af data, eks common sense fortolkning

3.11. Afdække problemformulering

3.12. Operationalisering af problemformulering og begreber/modeller/teorier

3.13. Hvilken "verden" vil vi undersøge? (synsvinkel)

3.13.1. Hermeneutisk proces (kombination af metoder)

3.14. Planlægning af dataindsamling - tid og aktivitet

4. Typer af metode?

4.1. Interviews

4.2. Dokumentanalyse

4.3. Observationer

4.3.1. Rolle i observationen - stor / lille?

4.3.2. Feltstudier

4.4. Casestudier - som dokument

4.4.1. Kvalitative vs. kvantitative metoder

4.4.1.1. Spørgeskema

4.5. Aktion research

4.6. Surveys

4.7. Fokusgruppeinterviews

5. Dokumentanalyse

5.1. Kildekritik - afsender, formål, kontekst, type af kilder (bøger, artikler, nettet, FB opslag)

5.1.1. Kodning af dokumentet - omdanne dokumentet til brugbare data - kategorisering (farver, bokse, markeringer)

5.1.2. Udvælgelseskriterier af dokumenter - obs. på egen bias

5.2. Diskursanalyse Magt Ordvalg, sprog

5.3. Statisk eller dynamisk

5.4. Datorelevans

6. Fokusgruppeinterview Se også enkeltinterview

6.1. OBS! på sammensætning af gruppen

6.1.1. Kan styres afhængigt af struktureringsgrad

6.2. Overvejer bevidst sammensætning af respondenter (rekrutterings strategi) - husk forskerbias og egne holdninger

6.3. ulemper: gruppen dynamilkker kan påvirke svaret. svært at få introverte i tale

6.4. Kan styres ved brug af struktureringsgrad

7. Observation

7.1. Observationer - Genstandsfeltet

7.1.1. Feltroller

7.1.1.1. Observatør

7.1.1.1.1. Total observatør

7.1.1.1.2. Observatør som deltager

7.1.1.1.3. Deltager som observatør

7.1.1.1.4. Total deltager

7.1.1.2. Deltagere

7.1.1.3. Tilskrevne roller

7.1.1.4. Forskningseffekt

7.1.2. Omgivelser

7.1.2.1. Beskrivelse af Arena

7.2. Faser

7.2.1. Tilrettelæggelse

7.2.2. Udførsel

7.2.3. Opfølgning

7.3. Formål: flere perspektiver, mere effektiv, dynamik

7.4. Etiske Forhold - åben eller skjult

7.4.1. Feltets kendskab til undersøgeren

7.5. Afdække dynamikker

7.5.1. Sociale sammenhæng

7.6. Mønstre

7.6.1. Adfærd, interaktioner, relationer, konflikter

7.7. Social adfærd

7.8. Registrering

7.8.1. Lukket vs åben

7.9. Feltanalyser

7.10. Case analyser

8. Spørgeskema

8.1. Mulighed for kommentarer

8.2. Kvantitativt

8.2.1. Likert skala

8.3. Pilottest - test og validering af spørgsmål, forhåndsviden om felt

8.4. Indsamlingsmetode (brev, papir, survey, SMS osv. )

8.5. Målgruppe/Segment

8.6. Hvor mange respondenter? - skal være repræsentativt for problemstillingen.

8.7. Anonymt eller med andre kendetegn? - konsekvenser for svar?