Frihed er det bedste guld

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Frihed er det bedste guld af Mind Map: Frihed er det bedste guld

1. Grundloven og friheden

1.1. Religionsfrihed, forsamlingsfrihed, personlig frihed, foreningsfrihed, retfærdig rettergang, ejendomsretten, privatlivets fred.

2. En gammel historie

2.1. Magna Charta; ikke fængsles uden dommergodkendelse.

2.2. Oplysningstiden: Videnskabsfolk og filosoffer mener, mennesker via fornuften kan finde ud af alt.

2.3. 1679 i England blev Magna Charta gennemført, I DK kom en lignende lov i 1795

2.4. John Locke: Alle mennesker er født lige frie og uafhængige. Man skal afgive frihed til almenvellet for at samfundet fungerer

2.5. Montesquieu: Magtens 3deling, lovgivende, dømmende, udøvende magt.

3. Grænser for ytringsfriheden

3.1. Ytringsfrihed er retten til at tro, tænke tale og trykke det man vil.

3.2. Grænser for friheden: pornografi, privatlivets fred, trusler, opfordring til vold, man må ikke overskride andres friheder.

3.3. Blasfemi og racime er der undtagelse ift.

4. Submission

4.1. Theo van Gogh: film der hedder Submission, kritisk overfor Islam. Han blev drabt pga filmen.

4.2. A.F.R i Dk der der ytringsfrihed, alle skal kunne udtrykke sig kritisk om alle emner.

5. Sig, hvad du vil!

5.1. Joseph Goebels: oplysning og propaganda, Der ewige Jude (en film der skulle fremme antisemitismen (modviljen mod jøderne)) afgørende for udrydelsen af jøderne. Forbudt i dag, fordi man er bange for den virkning filmen har på mennesker.

6. Frihed - i Frankrig

6.1. 1789 vedtages den franske erklæring om menneskets og borgerens frihedsrettigheder. Erklæringen er inspireret af den amerikanske uafhængighedserklæring

6.1.1. Retten til frihed (gøre det der ikke skader andre)

6.1.2. Beskyttelse mod fænsling uden dom

6.1.3. ytringsfrihed og religionsfrihed

6.1.4. Beskyttelse af den enkeltes ejendomsret

6.2. Frihedsrettighederme galdt kun for mænd med egen hustand

6.3. Plebejernes manifest; i 1795 ville de fattige franskmænd have ret til mere lige fordeling af det økonomiske overskud

6.4. Den franske revolution (1789-1794): Borgere og håndværkere krævede medbestemmelse, henrettelse af mange af hoffets medlemmer og kongen (1793), hvorefter borgerne havde magten. I 1799 tog Napoleon Bonaparte magten og indførte et slags militærdiktatur.

7. Frihed - i Rusland

7.1. Den russiske revolution (1917): Zaren var enevældig, jorden ejet af få rige godsejere, hovedparten af den russiske befolkning var fattige bønder.Under 1.Verdenskrig gjorde soldater oprør og kommunisterne kom til magten. Rusland blev til Sovjetunionen.

7.1.1. Ingen friheder til befolkningen, men økonomisk og social sikkerhed. Der blev slået hårdt ned på modstandere af det kommunistiske styre.

7.1.2. 1991: Sovjetunionen bryder sammen. Demokratiet indføres, dog overholdes frihedsrettighederne stadig ikke.

8. Også i DK

8.1. 1849: Enevælden erstattes af demokrati i DK (Grundloven)

8.1.1. Kun mænd med egen hustand havde stemmeret, dvs. kun er lille del af befolkningen fik medbestemmelse.

8.1.2. Tyendeloven fra 1854: Tyende (tjenestefolk/ansatte i en husstand) skulle underlægge sig husbonden. Ingen stemmeret. Loven blev afskaffet i 1920 og mand og kvinde blev ligestillet i ægteskabet.

8.1.3. Kvinder: Stemmeret i 1915.

9. Frihed og demokrati

9.1. Censur ift. trykte medier frem til grundlovens indførelse.

10. Skal de forbydes?

10.1. Forsamlingsfriheden gør det muligt at demonstrere og lave foreninger og partier. Dilemma: antidemokratiske foreninger som eks. nynazisterne.

11. Verdenserklæringen om menneskerettighederne

11.1. Efter 2.Verdenskrig oprettedes FN for at sikre det enkelte menneskes grundlæggende rettigheder over for staten. FN´s formål var/er at sikre fred, frihed og retfærdighed. Menneskerettighederne blve vedtaget i 1966 og trådte i kraft i 1976.

12. Overholdes menneskerettighederne?

12.1. Den Internationale straffedomstol og Krigdforbryderdomstolen dømmer ift. overtrædelser af Menneskerettighederne.

12.2. Den Europæiske Mennskerettighedsdomstol.

13. Hvad med de andre rettigheder?

13.1. Fattigdom gør det svært at sikre befolkningerne i Ulandene de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

14. Sammenhæng mellem rettighederne

14.1. Sammenhæng mellem fattigdom og mangel på overholdelse af menneskerettighederne.

15. Nyt punkt