KB Kompetecemål SSH uddannelsen 2021

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
KB Kompetecemål SSH uddannelsen 2021 af Mind Map: KB Kompetecemål SSH uddannelsen 2021

1. 13) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

1.1. Viden om: Arbejdsmiljølovgivning, arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsstillinger, forflytningsteknik, APV

2. 12) Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje.

2.1. Viden om: Smitteveje og afbrydelse af smitteveje, mikroorganismer, håndhygiejne, hygiejniske principper, uniformsetikette.

3. 1) Elleve kan selvstændigt og iitsamarbejde udøvendesom social-og sundhedshjælperi overensstemmelse medborgerens rettigheder, samt deetiske oglovelle regler der medansvarlig som fag-ogmyndighedsperson, herunder de fastlagte kvalitetsstandarder og det serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde.

3.1. Viden om: Servicelov og sundhedslov, regler om magtanvendelse, værge, plejetestamente, kommunale tilbud, sambo aftale.

4. 2) Eleven kan selvstændigt og fagligt handle på observerede ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing.

4.1. Viden om: TOBS, symptomer/tegn på sygdom, Anatomi og fysiologi, 4 dimensioner, Maslow, omsorgsbegrebet, Tom Kitwood, kost, BMI, reagere hensigtsmæssigt på borgerens sundhedstilstand.

5. 3) Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og handle i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde.

5.1. Viden om: forskel på komplekse og ikke komplekse forløb, kompetencer, reflektere og vurdere over handlinger, retningslinjer for medicinadministration.

6. 4) Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere ud fra en rehabiliterende tilgang.

6.1. Viden om: Selvstændig udføre praktisk hjælp - tøjvask, hjælp til indkøb mm og personlig hjælp - bad, nedre toilette, øvre toilette, påklædning mm. og give omsorg.

7. 5) Eleven kan i samarbejde med borgeren understøtte struktur og sammenhæng i borgerens hverdag.

7.1. Viden om: Døgnrytme, egenomsorg, indkøb, herunder bank, post og medicin, motivation, fælles mål i et tværfagligt samarbejde.

8. 6) Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret herunder inddrage pårørende.

8.1. Viden om: Aktiviteter, aktivitetsanalyse, livshistorie, ældrepædagogik, følge træningsplaner, livskvalitet, rehabiliteringsbegrebet, samarbejde med pårørende.

9. 7) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og pårørende arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver.

9.1. Viden om: Sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, KRAM, kendskab til sundhedstilbud, ABC-principper, motivation, Kajandi, Antonowsky, Siri Næss

10. 8) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser ud fra fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveau.

10.1. Viden om: Sygeplejeproces, kvalitetsstandarder, serviceniveau.

11. 9) Eleven kan arbejde motiverende og anvende kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø.

11.1. Viden om: aktiv lytning, anerkendende kommunikation, feedback, samarbejde, kommunikation til borgere med afasi, demens, verbal og nonverbal kommunikation, konflikter og konflikttrappen, giraf- og ulvesprog

12. 10) Eleven kan fagligt dokumentere sin opgavevaretagelse i relevante dokumentationssystemer og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt.

12.1. Viden om: Dokumentation, fagsprog, UTH, sygeplejefaglige optegnelser, tavshedspligt, underretningspligt, oplysningspligt, skriftlig og mundtlig kommunikation.

13. 11) Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler.

13.1. Viden om: Velfærdsteknologi