Copy of Digitale læremidler

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Copy of Digitale læremidler af Mind Map: Copy of Digitale læremidler

1. Omfang?

1.1. Variation af metoder og indholdstyper og forskelligartede elevaktiviteter?

1.2. Dækkende og fyldestgørende i forhold et fag eller fagligt område?

1.3. Et bredt repertoire af indhold,så det henvender sig til flere brugere med forskellige typer af behov, forudsætninger og interesser?

1.4. Afbalanceret faglig vægtning? Er der overvægt af en bestemt type indhold og aktiviteter?

2. Indholdet?

2.1. Relaterer det til elevernes problemhorisont? Er det muligt at integrere det i en meningsfuld sammenhæng?

2.2. Er det troværdigt og pålideligt?

2.3. Formidler det viden på en fyldestgørende måde?

2.4. Er det opdateret i forhold til ny faglig og pædagogisk viden?

2.5. Stemmer det overens med gældende læreplaner?

2.6. Er det autentisk og relevant?

2.7. Behandler det emner og problemstillinger på en meningsfuld måde, der kan relatere til elevernes hverdag og det omgivende samfund?

2.8. Er indholdet eksemplarisk? Repræsenterer det almene og væsentlige dele af en faglig proces?

2.9. Understøtter det en undervisning, der stemmer overens med gældende læseplaner?

3. Undervisningsdifferentiering?

3.1. Er det tilgængeligt for flere typer af elever?

3.2. Er der vejledning til læreren i undervisningsdifferentiering?

3.3. Støtter det undervisningsdifferentiering direkte gennem redskaber til stilladsering, organisering og lærerstøtte?

4. Genbrugelighed?

4.1. Er det et lukket eller åbent system?

4.2. Kan det intefreres med skolens intranet?

4.3. Kan elevernes produkter downloades og bruges i andre sammenhænge?

4.4. Er det muligt og tilladt at redigere og/eller integrere indholdet (billeder,animationer og tekster i lærerens og elevernes eget arbejde?

4.5. Er der tilstrækkelige rettigheder i systemet eller de producerede produkter i den tid eleverne går på skolen?

4.6. Fungerer læremidlet sammen med andre læremidler, som lærer og elever har adgang til?

5. Brugervenlighed?

5.1. Appetitvækkende? Bliver eleverne engageret og udfordret til at deltage?

5.2. God navigationsstruktur (ved man hvor man er og hvor man kan komme hen?

5.3. Er det nemt at orientere sig i grafik, layout, design, overskrifter, link, tekstbokse, fremhævede nøgleord mm.?

5.4. Er det fleksibelt (gode genvejstaster, fejlvalg kan nem omgøres

5.5. Fungerer det teknisk? Er det let at logge sig ind? Gemme og finde produkter? Er der hjælp til at løse tekniske problemer?

6. Læringsudbytte?

6.1. Udvikler eleverne sig på de fleste læringsniveauer (huske og regelfølge, forstå og anvende, analysere og fortolke, vurdere og kritisere og skabe og konstruere)?

6.2. Lærer eleverne nok?

6.3. Har det lærte overføringsværdi (transfer)? Kan det bruges til noget, der rækker ud over den aktuelle skolesammenhæng?

6.4. Bidrager det lærte til at øge elevernes aktionsradius? Har læringsudbyttet et bredt favnende anvendelsesområde? Får eleverne erfaring med flere forskellige konkrete eksempler?

6.5. Udvikler eleverne sig på det metakognitive plan? Er de i stand til at reflektere over deres læringsudbytte og dets anvendelsesmuligheder

7. Tilgængelighed?

7.1. Er læremidlet tilgængeligt i form af en struktur og kompleksitet, der modsvarer elevernes kompetencer?

7.2. Er det læsbart og brugervenligt i kraft af udtrykket og dets rytme (sætningsrytme, lyd- og billedsekvenser og multimodale samspil mellem repræsentationsformer (tale, tekst, billeder, diagrammer, symboler, lydspor mm.)

7.3. Skal man gøre det samme fra gang til gang?

7.4. Er det tilpasset målgruppen?

7.5. Er det intuitivt og let at huske? Er det nemt at lære at anvende (learnability)?

8. Samarbejde

8.1. Støtter læremidlet en dialogisk samarbejdsproces?

8.2. Er det muligt at kommunikere om proces og produkt?

9. Engagerende?

9.1. Er læremidlet fængende ( har det et involverende drive/en spændende fortælling)?

9.2. Er det udfordrende (yder det tilpas modstand?)

9.3. Giver det mening, at arbejde med det igennem længere tid?

10. Intensitet?

10.1. Giver det mulighed for en intens spændingsoplevelse (fx. i kraft af et handlingsmættet plot eller betydningsfulde begivenheder

10.2. Har det en æstetisk sammenhængende form?

10.3. Pirrer det brugerens sanser og nysgerrighed?

10.4. Giver det mulighed for en intens og stemningsmættet oplevelse

11. Originalitet?

11.1. Fremstiller læremidlet et indhold (ene, problemstilling, hændelse) på en original og for læseren nyskabende måde?

11.2. Bryder det vante forestillinger om normer?

11.3. Åbner det for et dialogisk fortolkningsfællesskab?

11.4. Anvender det sprog og andre repræsentationsformer på nyskabende måder?

12. Kompleksitet

12.1. Rummer læremidlet spændinger og kontraster, der udfordrer og kræver forklaring?

12.2. Er det fremstillede værdiunivers sammensat komplekt ( i modsætning til simpelt)?

12.3. Åbner det for en mere kompleks forståelse af verden, eller lukker det sig om sin egen verden?

12.4. Er dets form kompleks (spiller sproget og andre repræsentationsformer sammen med indholdet på udfordrende og fortolkningskrævende måder)?