Multimodale ind- og udtryk

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Multimodale ind- og udtryk af Mind Map: Multimodale ind- og udtryk

1. Multimodalitet

1.1. I begrebet multimodalitet ligger en erkendelse af, at tekster er komplekse og består af flere meningsskabende systemer. Det er nødvendigt med et bredt tekstbegreb for at rumme alt det, som knyttes sammen af meningssakbende ressourcer i de tekster, vi møder i forskellige medier, både i og uden for skolen (se Kress 2012 - fra Eva Maagerø/Faglig læsning og skrivning 2012)

1.2. Multimodal er en betegnelse for tekster der anvender flere tegnsystemer i et samlet udtryk (Marianne Wurtz 2012)

2. Affordans

2.1. Med affordans forstår vi de muligheder, en modalitet har for at skabe mening, og de begrænsninger, der kan følge deraf. I dette ligger en erkendelse af, at én modalitet altid vil være forskellig fra en anden.(se Kress og van Leeuwen 2006 - fra Eva Maagerø/Faglig læsning og skrivning 2012)

2.2. Forskellig affordans vil sige at de semiotiske ressourcer indelholder muligheder, men også begrænsninger for, hvad de passer til at udtrykke (Elise S. Tønnesen 2012)

2.3. Der er en god grund til at skelne mellem modaliteternes affordans og mediernes affordans, fordi det så bliver tydeligt at nutidens elever har brug for at udvikle både den tekstlige kompetence og den tekniske beherskelse af de medier, de bruger til at skabe tekster (Elise S. Tønnesen 2012)

2.4. Nutidens elever har brug for at udvikle både den tekstlige kompetence og den tekniske beherskelse af de medier, de bruger til at skabe tekster (modal affordans og mediets affordans) (Elise S. Tønnesen 2012)

3. Semiotiske ressourcer

3.1. Semiotisk modalitet er alle de måder, som tegn kan formidle betydning på (bogstaver, sproglyde/stød/pauser mm, billeder, bevægelse, layout, musik osv)

3.2. Socialsemiotisk tradition - i denne ligger en forståelse af, at tegn og tekster, som vi bruger til at kommunikere med, bliver til i en social sammenhæng, og det sætter sit præg på den. Elise S. Tønnesen 2012

3.3. Semiotiske ressourcer understrger det store potentiale for betydningsfrembringelse, som de multimodale tekster åbner op for. Det er ikke en kvalitet i sig selv at bruge mange. Kvaliteten ligger i at vælge de rigtige.

4. Saliens

4.1. Saliensbegrebet betegner , at visse elementer i en tekst er særlig fremtrædende eller iøjenfaldende i forhold til omgivelserne. Dermed er begrebet knyttet til kontrastfænomener, som medfører, at noget påkalder sig opmærksomhed i både et kommunikativt, et tekstligt og et perceptionsmæssigt perspektiv. Det saliente i en tekst vil ofte blive opfattet og forstået som det vigtigste på siden, som det der har den største informationsværdi.(Kress og van Leeuwen 2006 - Eva Maagerø/Faglig læsning og skrivning 2012)

5. Literacy

5.1. At kunne uddrage og konstruere mening ved at drage slutninger/inferencer mellem multimodale tekster og egne forkundskaber, og at kunne bruge dette til læsning og skrivning i en social praksis (Marianne Wurtz)

5.2. I multimodale tekster ændres læsekonventionerne, idet læseretningen bestemmes af det multimodale udtryk (Marianne Wurtz 2012)

5.3. Det skrevne sprog spiller nu en rolle i kommunikative sammenhænge og ikke længere ROLLEN (Kress 2003)

5.4. At kunne læse multimodalt er at kunne håndtere flere repræsentationsformer eller modaliteter samtidig (Jeppe Bundsgaard)

5.5. Læsning er en grundlæggende betingelse for videnstilegnelse og deltagelse (OECD/PISA 2009) - altså at lære at læse for at lære at deltage

6. Multimodalt samspil

6.1. begrebsappararet skal udvikles på en måde, så det kan opfange flere former for samspil end dem, som kan fæstnes til ord og billeder ( Carey Jewitt 20008)

6.2. forskellige modaliteter i en tekst formidler den samme information, men på forskellig måder = multimodal redundans (Kress) også kaldet funktionel tyngde

6.3. forskellige modaliteter har specialiserede opgaver og funktioner i kommunikationshandlingen = funktionel specialisering (kress)

6.4. De multimodale samspilsmekanismer: Rytme (tekstlig), komposition og informationssammenkædningen (Anne Løvland 2012)

6.5. Multimodalt design er organiseringen af de forskellige modaliteter ( Dagfrund Sjøhelle 2012)

6.6. Transformation: Perciperer tegnet i samme form eller modalitet. Transduktion: En omformning fra 'en modalitet til en anden.

7. Lærerrollen

7.1. I multimodale skriveforløb indtager læreren en ny rolle kaldet den horisontale vertikaliserede lærer: Hun inddrager elevernes mediekompetencer som potentiale i undervisningen (horisontale rolle) samtidig med at hun leder undervisningen og kvalificerer produkterne med sin faglighed (vertikale rolle) (Sørensen i Marianne Wurtz 2012) Dette bidrager til at skabe en læringskultur, hvor videndeling er en integreret adel af skolekulturen,

7.2. Det er vigtigt at reflektere over, hvad der fremhæves via de modaliteter vi vælger, og hvad der ikke kommer så tydeligt frem (Elise Tønnesen 2012)

7.3. Det vil være interessant at reflektere over, hvad eleverne mister af information og læsekompetence ved at se bort fra de visuelle elementer (Anne Løvland 2012)

7.4. Lærere giver ringe respons på elevers valg af udtryksmåder og virkninger af dette samspils valg (Anne Løvland 2012)

7.5. De digitale udfordringer består i at hente det bedste fra begge traditioner; på den ene side den grundige proces, som arbejdsbogen kræver, på den anden side digitalmediets muligheder for hurtigere produktion og lettere deling (Hoem & Schwebs 2012)