IT strategi - Ringsted Kommune 2013 - 2016

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
IT strategi - Ringsted Kommune 2013 - 2016 af Mind Map: IT strategi - Ringsted Kommune 2013 - 2016

1. Status for IT på Skoler og i Dagtilbud 2013

2. Vision - IT skal være tidssvarende, nemt at anvende og en naturlig del af børn, unge og medarbejdernes hverdag, dér hvor det giver mening

3. Eksempler på elev- og lærerproduktioner, forløb, opgaver, beskrivelser, links m.m.

3.1. Filmproduktioner

3.1.1. IT og Engelsk

3.2. Elevkommentarer

3.3. Ebøger

3.4. -

3.5. -

4. Læsevejledning til den interaktive it strategi

5. Baggrundsmateriale

5.1. Skolernes UdviklingsNetværk (SUN)

5.2. It- og mediekompetencer i folkeskolen (Faghæfte 48)

5.3. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

5.4. National strategi for it i folkeskolen

5.5. Børne- og ungepolitik

6. Skolernes udviklingskatalog

7. Idebank

7.1. Sundhed og IT

7.2. Lektiehjælp via Skype

7.3. Den Digitale Tarzanbane

7.4. -

8. It-strategi for skole- og dagtilbudsområdet 2013-2016

9. Tidsplan

10. Indsatser - DET VI GØR: Her vil de konkret indsatser blive beskrevet og uddybet. Denne del af It strategien opdateres løbende. Indsatser markeret med sort er indsatser som er igangsat.

10.1. Det skal sikres, at alle medarbejdere har viden om og adagang til pædagogiske og didaktiskeværktøjer

10.1.1. Kompetenceløft ITvejlederne - Alle it-vejledere på skoleområdet skal have et kompetenceløft, dels i forhold til vejlederrollen og dels i forhold til understøttelse af arbejdet med mediepatruljer

10.1.1.1. Indsatsen er i gang og der har været afholdt Fælles inspirationsarrengement (om vejledningskultur i relation til inklusionsopgaven)

10.1.1.2. Arbejdet med mediepatruljer er påbegyndt og flere skoler er godt i gang

10.1.2. Kompetenceløft alle medarbejdere - Alle medarbejdere på skoleområdet skal have et kompetenceløft, med henblik på en styrkelse af it-didaktiske kompetencer

10.1.2.1. Kompetenceløft forløb om IT-didaktik og inklusion for alle lærere og flere grupper af pædagoger er i gang på alle skoler og forventes afsluttet i løbet af første kvartal 2014

10.1.3. Mediepatruljer på alle skoler - Der skal oprettes mediepatruljer (elever med særlig interesse for it) på alle skoler

10.1.3.1. Arbejdet med mediepatruljer er påbegyndt og flere skoler er godt i gang

10.1.4. IT-fabrikken - Der skal forberedes og gennemføres en emneuge på alle skoler om it (kaldet "it-fabrikken"), hvor elev til elev læring og praksis simulering er i fokus

10.1.4.1. Fabriksuge for alle skoler er fastsat og planlægningen er i gang

10.1.5. På dagtilbudsområdet igangsættes en behovsafklaring i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne

10.1.5.1. Der afholdes indledende inspirationsworkshop december 2013

10.2. Alle skoler og dagtilbud skal have støtte til it-udvikling fra forvaltningen, netværk, ressourcepersoner og gennem videndeling og gensidig inspiration

10.2.1. Dagtilbudsområdet skal have en it-ressourceperson fra hver enhed der kan understøtte arbejdet med it i de enkelte dagtilbud, og som kan mødes i et netværk understøttet af en it-konsulent for området

10.2.1.1. Det er aftalt at alle dagtilbud skal udpege en it-ressourceperson i starten af 2014

10.2.2. It-ressourcepersoner på dagtilbuds- og skoleområdet skal have et tættere samarbejde

10.2.3. Alle ledere og medarbejdere skal undersøttes i at udvikle en læringskultur, hvor innovation, kreativitet, nysgerrighed og personligt vovemod er i højsædet

10.2.3.1. Understøttes af den gennerelle kompetenceudvikling på skoleområdet og senere på dagtilbudsområdet

10.3. It skal virke og support skal være let tilgængelig, gennemskuelig og hjælpsom for alle

10.3.1. Driftsaftalen (incl. supportnotat) mellem it-afdelingen og skolerne, og på sigt dagtilbud, skal gøres tilgængelig i den interaktive it-stategi

10.3.1.1. Her indsættes pdf af Driftsaftale når denne er færdig ultimo 2013

10.3.1.2. Her indsættes pdf af Supportnotat når dette er færdig ultimo 2013

10.3.2. Optimering af infrastrukturen på alle skoler gennemføres i løbet af foråret/sommeren 2013

10.3.2.1. Folkeskolerne forventes færdige til august 2013 og de øvrige skoler inden efterårsferien 2013

10.3.3. Skoleskyen implementeres på alle skoler i løbet af foråret 2013

10.3.3.1. Løsningen er klar til brug pr. 1 august 2013 på folkeskoleområdet og til efterårsferien på de øvrige skoler

10.3.4. It-vjeldernes rolle og opgaver beskrives og uddybes nærmere

10.3.5. Der arbejdes videre med en ambition om, at alle dagtilbud skal have trådløs netadgang

10.3.6. Aftaler om teknisk og teknisk-pædagogisk support på dagtilbudsområdet skal afklares

10.4. Alle børn, elever og medarbejdere skal have adgang til digitale enheder i relevant omfang

10.4.1. Der arbejdes hen imod, at alle lærere får stillet en digital enhed til rådighed

10.4.1.1. Der er afsat budgetmidler år 2014 og 2015. Processen er påbegyndt.

10.4.2. Alle dagtilbud får mulighed for at anskaffe it-kufferter (med diverse itudstyr)

10.4.2.1. Der er afsat budgetmidler år 2014 og 2015. Processen er påbegyndt.

10.4.3. Alle elever får adgang til at bruge en digital enhed i skolen (-enten deres egen eller skolens) og skal have mulighed for at benytte en digital enhed hjemme

10.4.3.1. Der er udformet budgetønske til denne indsats

10.4.4. Ordningen med it-rygsæk til børn og unge med særlige behov skal optimeres bl.a. med henblikpå en øget individuel tilpasning

10.4.4.1. IKT-vejlederne får mulighed for selv at udlevere IT-rygsækken fra august i skoleåret 2013-14

10.4.4.2. Frederik og Hans undersøger mulighederne i Windows 8, Office 2013 og den nye PDF reader i forhold til optimering af IT-rygsækkene. (F12 med alle programmer og indstillinger).

10.5. Det skal sikres, at det er nemt, naturligt og indlysende for ledere, medarbejdree, elever, forældre, forvaltning at kommunikere med hinanden digitalt

10.5.1. Vi skal arbejde på at alle skoler og dagtilbud bruger de tilgængelige platforme (Skole- og BørneIntra) til administration i størst muligt omfang

10.5.1.1. På dagtilbudsområdet er det vedtaget at BørneIntra fortsat benyttes som digital platform

10.5.2. Dagtilbuddene skal afklare, hvilket intranet de vil bruge (Børne- eller SkoleIntra), samt hvordan det bruges bedst muligt, både på lokalt og kommunalt niveau

10.5.2.1. På dagtilbudsområdet er det vedtaget at BørneIntra fortsat benyttes som digital platform

10.5.2.2. Arbejdet med optimeret brug af BørneIntra er skudt i gang

10.5.3. Vi skal arbejde på at forbedre og optimere digital kommunikation på tværs af skole- og dagtilbudsområdet

10.5.3.1. Undersøgelse påbegyndt

11. Indsatsområder - DET VI HAR PLANLAGT:

11.1. Det skal sikres at alle medarbejdere har viden om og adgang til pædagogiske og didaktiske værktøjer

11.1.1. Planlagte indsatser

11.1.1.1. Alle it-vejledere på skoleområdet skal have et kompetenceløft, dels i forhold til vejlederrollen og dels i forhold til understøttelse af arbejdet med mediepatruljer

11.1.1.2. Alle medarbejdere på skoleområdet skal have et kompetenceløft, med henblik på en styrkelse af it-didaktiske kompetencer

11.1.1.3. Der skal oprettes mediepatruljer (elever med særlig interesse for it) på alle skoler

11.1.1.4. Der skal forbedres og gennemføres en emneuge på alle skoler om it (kaldet "it fabrikken"), hvor elev til elev læring og praksis simulering er i fokus

11.1.1.5. På dagtilbudsområdet igangsættes en behovsafklaring i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne

11.1.2. forudsætninger

11.1.2.1. Kompetenceløftene planlægges i et samarbejde mellem udviklingskosulenter og skoler

11.1.2.2. Skolerne afsætter tid til de planlagte aktiviteter, som en del af de samlede ressourcer afsat til udvikling og opkvalificering af personalet

11.1.2.3. Forvaltningen afsætter konsulentressourder til de planlagte aktiviteter

11.1.2.4. Ledelsen på de enkelte skoler og dagtilbud påtager sig ansvaret, for at der kontinuerligt er fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til it

11.1.2.5. Behovsafkaring på dagtilbudsområdet planlægges i et smarbejde mellem udviklingskonsulenter og dagtilbud

11.2. Alle skoler og dagtilbud skal have støtte til udvikling fra forvaltning,netværk, ressourcepersoner og gennem videndeling og gensidig inspiration

11.2.1. Planlagte indsatser

11.2.1.1. Dagtilbudsområdet skal have en it-konsulent, der har ansvar for udvikling af området

11.2.1.2. it-ressourcepersoner på dagtilbuds- og skoleområdet skal have et tættere samarbejde

11.2.1.3. Alle ledere og medarbejdere skal understøttes i at udvikle en læringskultur, hvor innovation, kreativitet, nysgerrighed og personligt vovemod er i højsældet

11.2.2. Forudsætninger

11.2.2.1. Dagtilbudsområdet skal have en it-konsulent, der har ansvar for udvikling af området

11.2.2.2. Dagtilbudsområdet skal have adgang til teknisk-pædagogisk support

11.2.2.3. Dagtilbuddene skal sætte tid af til de planlagte aktiviteter

11.2.2.4. Strukturen på skoleområdet, med Skolernes UdviklingsNetværk (SUN), hvor bl.a. it-vejlederne mødes i et netværk og udveksler viden og inspiration, skal bibeholdes

11.3. It skal virke og support skal være let tilgængelig, gennemskuelig og hjælpsom for alle

11.3.1. Planlagte indsatser

11.3.1.1. Driftsaftalen (incl. Supportnotat) mellem it-afdelingen og skolerne, og på sigt dagtilbud, skal gøres tilgængelig i den interaktive it-strategi

11.3.1.2. Optimering af infrastrukturen på alle skoler gennemføres i løbet af foråret/sommeren 2013

11.3.1.3. Skoleskyen implementeres på alle skoler i løbet af foråret 2013

11.3.1.4. it-vejlederens rolle og opgaver beskrives og udybbes nærmere

11.3.1.5. Der arbejdes videre med en ambition om, at alle dagtilbud skal have trådløs netadgang

11.3.1.6. Aftaler om teknisk og teknisk-pædagogisk support på dagtilbudsområdet skal afklares

11.3.2. Forudsætninger

11.3.2.1. At der fortsat er et godt og tæt samarbejde mellem it-afdelingen og forvaltningen, og at samarbejdsaftaler tilpasses med jævne mellemrum

11.3.2.2. Dagtilbudsområdet skal have en it-konsulent, der har ansvar for udviklingen af området

11.3.2.3. Dagtilbudsområdet skal have adgang til teknisk-pædagogisk support

11.3.2.4. Strukturen på skoleområdet, med Skolernes UdviklingsNetværk (SUN), hvor bl.a. it-vejlederne mødes i et netværk og udveksler viden og inspiration, skal bibeholdes

11.4. Alle børn, elever og medarbejdere skal have adgang til digitale enheder i relevant omfang

11.4.1. Planlafte indsatser

11.4.1.1. Der arbejdes hen imod, at alle lærere får stillet en digital enhed til rådighed

11.4.1.2. Alle dagtilbud får mulighed for at anskaffe it-kufferter (med diverse it-udstyr)

11.4.1.3. Alle elever får adgang til at bruge en digital enhed i skolen (-enten deres egen eller skolens) og skal have mulighed for at benytte en digital enhed hjemme

11.4.2. Forudsætninger

11.4.2.1. Skolerne skal have hjælp til at omprioritere deres ressourver, så der kan frigives midler til it, f.eks. indkøb af digitale læremidler frem for bogmateriale eller kopiering

11.4.2.2. Dagtilbuddene skal (gennem it-ressourcenetværket) medvirke til at udvikle og definere indholdet af it- kufferter

11.5. Det skal sikres, at det er nemt, naturligt og indlysende for ledere, medarbejdere, elever, forældre og foravaltning at kommunikere med hinanden digitalt

11.5.1. Planlagte indsatser

11.5.1.1. Vi skal arbejde på at alle skoler og dagtilbud bruger de tilgængelige platforme (Skole- og Børneintra) til administration i størst muligt omfang

11.5.1.2. Dagtilbuddene skal afklare, hvilket intranet de vil bruge (Børne- eller Skoleintra), samt hvordan det bruges bedst muligt, både på lokalt og kommunalt niveau

11.5.1.3. Vi skal arbejde på at forbedre og optimere digital kommunikation på tværs af skole- og dagtilbudsområdet

11.5.2. Forudsætninger

11.5.2.1. Alle medarbejdere skal kende og bruge mulighederne i de tilgængelige digitale platforme

11.5.2.2. Elever skal kunne aflevere produkter digitalt, og elever og forældre skal kunne følge elevens udvikling digitalt

11.5.2.3. Forældre skal have nem adgang til at bruge de digitale platforme til at kommunikere og holde sig opdaterede i forhold til skole og dagtilbud

12. Målsætninger

12.1. IT skal understøtte inklusion i praksis

12.2. Vi skal udvikle mere kompetente og kritiske digitale borgere

12.3. It skal understøtte mulighederne for at tilbyde mere og motiverende læring

12.4. It skal understøtte øget læringslyst, så børnene og de unge bliver dygtigere og mere kompetente generelt

13. Det videre arbejde, værktøjskasse

13.1. Projektskabelon

13.2. Skabelon "Fra vision til handling"

13.3. -

14. Teknik

14.1. SkoleSkyen

14.2. Trådløst netværk

14.3. -

15. Skolernes medieplaner

15.1. Link til skolernes lokale planer

15.2. Eksempel

15.3. Eksempel