IT strategi - Ringsted Kommune 2013 - 2016

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
IT strategi - Ringsted Kommune 2013 - 2016 af Mind Map: IT strategi - Ringsted Kommune 2013 - 2016

1. Tidsplan

2. Status for IT på Skoler og i Dagtilbud 2013

3. Indsatser - DET VI GØR: Her vil de konkret indsatser blive beskrevet og uddybet. Denne del af It strategien opdateres løbende. Indsatser markeret med sort er indsatser som er igangsat.

3.1. Det skal sikres, at alle medarbejdere har viden om og adagang til pædagogiske og didaktiskeværktøjer

3.1.1. Kompetenceløft ITvejlederne - Alle it-vejledere på skoleområdet skal have et kompetenceløft, dels i forhold til vejlederrollen og dels i forhold til understøttelse af arbejdet med mediepatruljer

3.1.1.1. Indsatsen er i gang og der har været afholdt Fælles inspirationsarrengement (om vejledningskultur i relation til inklusionsopgaven)

3.1.1.2. Arbejdet med mediepatruljer er påbegyndt og flere skoler er godt i gang

3.1.2. Kompetenceløft alle medarbejdere - Alle medarbejdere på skoleområdet skal have et kompetenceløft, med henblik på en styrkelse af it-didaktiske kompetencer

3.1.2.1. Kompetenceløft forløb om IT-didaktik og inklusion for alle lærere og flere grupper af pædagoger er i gang på alle skoler og forventes afsluttet i løbet af første kvartal 2014

3.1.3. Mediepatruljer på alle skoler - Der skal oprettes mediepatruljer (elever med særlig interesse for it) på alle skoler

3.1.3.1. Arbejdet med mediepatruljer er påbegyndt og flere skoler er godt i gang

3.1.4. IT-fabrikken - Der skal forberedes og gennemføres en emneuge på alle skoler om it (kaldet "it-fabrikken"), hvor elev til elev læring og praksis simulering er i fokus

3.1.4.1. Fabriksuge for alle skoler er fastsat og planlægningen er i gang

3.1.5. På dagtilbudsområdet igangsættes en behovsafklaring i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne

3.1.5.1. Der afholdes indledende inspirationsworkshop december 2013

3.2. Alle skoler og dagtilbud skal have støtte til it-udvikling fra forvaltningen, netværk, ressourcepersoner og gennem videndeling og gensidig inspiration

3.2.1. Dagtilbudsområdet skal have en it-ressourceperson fra hver enhed der kan understøtte arbejdet med it i de enkelte dagtilbud, og som kan mødes i et netværk understøttet af en it-konsulent for området

3.2.1.1. Det er aftalt at alle dagtilbud skal udpege en it-ressourceperson i starten af 2014

3.2.2. It-ressourcepersoner på dagtilbuds- og skoleområdet skal have et tættere samarbejde

3.2.3. Alle ledere og medarbejdere skal undersøttes i at udvikle en læringskultur, hvor innovation, kreativitet, nysgerrighed og personligt vovemod er i højsædet

3.2.3.1. Understøttes af den gennerelle kompetenceudvikling på skoleområdet og senere på dagtilbudsområdet

3.3. It skal virke og support skal være let tilgængelig, gennemskuelig og hjælpsom for alle

3.3.1. Driftsaftalen (incl. supportnotat) mellem it-afdelingen og skolerne, og på sigt dagtilbud, skal gøres tilgængelig i den interaktive it-stategi

3.3.1.1. Her indsættes pdf af Driftsaftale når denne er færdig ultimo 2013

3.3.1.2. Her indsættes pdf af Supportnotat når dette er færdig ultimo 2013

3.3.2. Optimering af infrastrukturen på alle skoler gennemføres i løbet af foråret/sommeren 2013

3.3.2.1. Folkeskolerne forventes færdige til august 2013 og de øvrige skoler inden efterårsferien 2013

3.3.3. Skoleskyen implementeres på alle skoler i løbet af foråret 2013

3.3.3.1. Løsningen er klar til brug pr. 1 august 2013 på folkeskoleområdet og til efterårsferien på de øvrige skoler

3.3.4. It-vjeldernes rolle og opgaver beskrives og uddybes nærmere

3.3.5. Der arbejdes videre med en ambition om, at alle dagtilbud skal have trådløs netadgang

3.3.6. Aftaler om teknisk og teknisk-pædagogisk support på dagtilbudsområdet skal afklares

3.4. Alle børn, elever og medarbejdere skal have adgang til digitale enheder i relevant omfang

3.4.1. Der arbejdes hen imod, at alle lærere får stillet en digital enhed til rådighed

3.4.1.1. Der er afsat budgetmidler år 2014 og 2015. Processen er påbegyndt.

3.4.2. Alle dagtilbud får mulighed for at anskaffe it-kufferter (med diverse itudstyr)

3.4.2.1. Der er afsat budgetmidler år 2014 og 2015. Processen er påbegyndt.

3.4.3. Alle elever får adgang til at bruge en digital enhed i skolen (-enten deres egen eller skolens) og skal have mulighed for at benytte en digital enhed hjemme

3.4.3.1. Der er udformet budgetønske til denne indsats

3.4.4. Ordningen med it-rygsæk til børn og unge med særlige behov skal optimeres bl.a. med henblikpå en øget individuel tilpasning

3.4.4.1. IKT-vejlederne får mulighed for selv at udlevere IT-rygsækken fra august i skoleåret 2013-14

3.4.4.2. Frederik og Hans undersøger mulighederne i Windows 8, Office 2013 og den nye PDF reader i forhold til optimering af IT-rygsækkene. (F12 med alle programmer og indstillinger).

3.5. Det skal sikres, at det er nemt, naturligt og indlysende for ledere, medarbejdree, elever, forældre, forvaltning at kommunikere med hinanden digitalt

3.5.1. Vi skal arbejde på at alle skoler og dagtilbud bruger de tilgængelige platforme (Skole- og BørneIntra) til administration i størst muligt omfang

3.5.1.1. På dagtilbudsområdet er det vedtaget at BørneIntra fortsat benyttes som digital platform

3.5.2. Dagtilbuddene skal afklare, hvilket intranet de vil bruge (Børne- eller SkoleIntra), samt hvordan det bruges bedst muligt, både på lokalt og kommunalt niveau

3.5.2.1. På dagtilbudsområdet er det vedtaget at BørneIntra fortsat benyttes som digital platform

3.5.2.2. Arbejdet med optimeret brug af BørneIntra er skudt i gang

3.5.3. Vi skal arbejde på at forbedre og optimere digital kommunikation på tværs af skole- og dagtilbudsområdet

3.5.3.1. Undersøgelse påbegyndt

4. Vision - IT skal være tidssvarende, nemt at anvende og en naturlig del af børn, unge og medarbejdernes hverdag, dér hvor det giver mening

5. Eksempler på elev- og lærerproduktioner, forløb, opgaver, beskrivelser, links m.m.

5.1. Filmproduktioner

5.1.1. IT og Engelsk

5.2. Elevkommentarer

5.3. Ebøger

5.4. -

5.5. -

6. Læsevejledning til den interaktive it strategi

7. Indsatsområder - DET VI HAR PLANLAGT:

7.1. Det skal sikres at alle medarbejdere har viden om og adgang til pædagogiske og didaktiske værktøjer

7.1.1. Planlagte indsatser

7.1.1.1. Alle it-vejledere på skoleområdet skal have et kompetenceløft, dels i forhold til vejlederrollen og dels i forhold til understøttelse af arbejdet med mediepatruljer

7.1.1.2. Alle medarbejdere på skoleområdet skal have et kompetenceløft, med henblik på en styrkelse af it-didaktiske kompetencer

7.1.1.3. Der skal oprettes mediepatruljer (elever med særlig interesse for it) på alle skoler

7.1.1.4. Der skal forbedres og gennemføres en emneuge på alle skoler om it (kaldet "it fabrikken"), hvor elev til elev læring og praksis simulering er i fokus

7.1.1.5. På dagtilbudsområdet igangsættes en behovsafklaring i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne

7.1.2. forudsætninger

7.1.2.1. Kompetenceløftene planlægges i et samarbejde mellem udviklingskosulenter og skoler

7.1.2.2. Skolerne afsætter tid til de planlagte aktiviteter, som en del af de samlede ressourcer afsat til udvikling og opkvalificering af personalet

7.1.2.3. Forvaltningen afsætter konsulentressourder til de planlagte aktiviteter

7.1.2.4. Ledelsen på de enkelte skoler og dagtilbud påtager sig ansvaret, for at der kontinuerligt er fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til it

7.1.2.5. Behovsafkaring på dagtilbudsområdet planlægges i et smarbejde mellem udviklingskonsulenter og dagtilbud

7.2. Alle skoler og dagtilbud skal have støtte til udvikling fra forvaltning,netværk, ressourcepersoner og gennem videndeling og gensidig inspiration

7.2.1. Planlagte indsatser

7.2.1.1. Dagtilbudsområdet skal have en it-konsulent, der har ansvar for udvikling af området

7.2.1.2. it-ressourcepersoner på dagtilbuds- og skoleområdet skal have et tættere samarbejde

7.2.1.3. Alle ledere og medarbejdere skal understøttes i at udvikle en læringskultur, hvor innovation, kreativitet, nysgerrighed og personligt vovemod er i højsældet

7.2.2. Forudsætninger

7.2.2.1. Dagtilbudsområdet skal have en it-konsulent, der har ansvar for udvikling af området

7.2.2.2. Dagtilbudsområdet skal have adgang til teknisk-pædagogisk support

7.2.2.3. Dagtilbuddene skal sætte tid af til de planlagte aktiviteter

7.2.2.4. Strukturen på skoleområdet, med Skolernes UdviklingsNetværk (SUN), hvor bl.a. it-vejlederne mødes i et netværk og udveksler viden og inspiration, skal bibeholdes

7.3. It skal virke og support skal være let tilgængelig, gennemskuelig og hjælpsom for alle

7.3.1. Planlagte indsatser

7.3.1.1. Driftsaftalen (incl. Supportnotat) mellem it-afdelingen og skolerne, og på sigt dagtilbud, skal gøres tilgængelig i den interaktive it-strategi

7.3.1.2. Optimering af infrastrukturen på alle skoler gennemføres i løbet af foråret/sommeren 2013

7.3.1.3. Skoleskyen implementeres på alle skoler i løbet af foråret 2013

7.3.1.4. it-vejlederens rolle og opgaver beskrives og udybbes nærmere

7.3.1.5. Der arbejdes videre med en ambition om, at alle dagtilbud skal have trådløs netadgang

7.3.1.6. Aftaler om teknisk og teknisk-pædagogisk support på dagtilbudsområdet skal afklares

7.3.2. Forudsætninger

7.3.2.1. At der fortsat er et godt og tæt samarbejde mellem it-afdelingen og forvaltningen, og at samarbejdsaftaler tilpasses med jævne mellemrum

7.3.2.2. Dagtilbudsområdet skal have en it-konsulent, der har ansvar for udviklingen af området

7.3.2.3. Dagtilbudsområdet skal have adgang til teknisk-pædagogisk support

7.3.2.4. Strukturen på skoleområdet, med Skolernes UdviklingsNetværk (SUN), hvor bl.a. it-vejlederne mødes i et netværk og udveksler viden og inspiration, skal bibeholdes

7.4. Alle børn, elever og medarbejdere skal have adgang til digitale enheder i relevant omfang

7.4.1. Planlafte indsatser

7.4.1.1. Der arbejdes hen imod, at alle lærere får stillet en digital enhed til rådighed

7.4.1.2. Alle dagtilbud får mulighed for at anskaffe it-kufferter (med diverse it-udstyr)

7.4.1.3. Alle elever får adgang til at bruge en digital enhed i skolen (-enten deres egen eller skolens) og skal have mulighed for at benytte en digital enhed hjemme

7.4.2. Forudsætninger

7.4.2.1. Skolerne skal have hjælp til at omprioritere deres ressourver, så der kan frigives midler til it, f.eks. indkøb af digitale læremidler frem for bogmateriale eller kopiering

7.4.2.2. Dagtilbuddene skal (gennem it-ressourcenetværket) medvirke til at udvikle og definere indholdet af it- kufferter

7.5. Det skal sikres, at det er nemt, naturligt og indlysende for ledere, medarbejdere, elever, forældre og foravaltning at kommunikere med hinanden digitalt

7.5.1. Planlagte indsatser

7.5.1.1. Vi skal arbejde på at alle skoler og dagtilbud bruger de tilgængelige platforme (Skole- og Børneintra) til administration i størst muligt omfang

7.5.1.2. Dagtilbuddene skal afklare, hvilket intranet de vil bruge (Børne- eller Skoleintra), samt hvordan det bruges bedst muligt, både på lokalt og kommunalt niveau

7.5.1.3. Vi skal arbejde på at forbedre og optimere digital kommunikation på tværs af skole- og dagtilbudsområdet

7.5.2. Forudsætninger

7.5.2.1. Alle medarbejdere skal kende og bruge mulighederne i de tilgængelige digitale platforme

7.5.2.2. Elever skal kunne aflevere produkter digitalt, og elever og forældre skal kunne følge elevens udvikling digitalt

7.5.2.3. Forældre skal have nem adgang til at bruge de digitale platforme til at kommunikere og holde sig opdaterede i forhold til skole og dagtilbud

8. Målsætninger

8.1. IT skal understøtte inklusion i praksis

8.2. Vi skal udvikle mere kompetente og kritiske digitale borgere

8.3. It skal understøtte mulighederne for at tilbyde mere og motiverende læring

8.4. It skal understøtte øget læringslyst, så børnene og de unge bliver dygtigere og mere kompetente generelt

9. Det videre arbejde, værktøjskasse

9.1. Projektskabelon

9.2. Skabelon "Fra vision til handling"

9.3. -

10. Baggrundsmateriale

10.1. Skolernes UdviklingsNetværk (SUN)

10.2. It- og mediekompetencer i folkeskolen (Faghæfte 48)

10.3. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

10.4. National strategi for it i folkeskolen

10.5. Børne- og ungepolitik

11. Skolernes udviklingskatalog

12. Idebank

12.1. Sundhed og IT

12.2. Lektiehjælp via Skype

12.3. Den Digitale Tarzanbane

12.4. -

13. It-strategi for skole- og dagtilbudsområdet 2013-2016

14. Teknik

14.1. SkoleSkyen

14.2. Trådløst netværk

14.3. -

15. Skolernes medieplaner

15.1. Link til skolernes lokale planer

15.2. Eksempel

15.3. Eksempel