Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Almen Didaktik af Mind Map: Almen Didaktik

1. 1. Hvordan kan den professionelle lærer være med til at skabe gode relationer og et læreringsfremmende miljø?

1.1. Litteratur

1.1.1. Illeris - samspilsdimensionen

1.1.2. Vygotsky - læringsfællesskaber

1.1.3. Lave og Wenger - situeret læring

1.1.4. Dale K1-K3 - lærerteamet, professionalitet

1.1.5. Ziehe, det senmoderne

1.2. Lærer-elev & elev-elev relationer

1.3. samarbejde med elever og forældre samt team

2. 2. Hvilken rolle spiller autenticitet i lærerens undervisning?

2.1. Professionalitet vs autenticitet

2.2. Undervisningsdifferentiering

2.3. Klasseledelse - forståelse af magt

2.4. Anerkendelse

2.5. Didaktiske modeller - hvordan vil autentiske lærer anvende dem?

2.6. Elevsyn - hvordan anskuer den autentiske lærer sine elever?

2.7. Litteratur

2.7.1. Per Fibæk Laursen (Almen didaktik)

2.7.2. Bo Jacobsen: Hvordan tilvejebringer læreren et godt arbejdsfællesskab i klassen.

2.7.3. John Hattie - What teachers do matters

2.7.4. Hilde Damsgaard: Kunsten å lede en klasse.

3. 3. Hvilke muligheder har læreren i undervisningen for at tilgodese både individ og fællesskab i det senmoderne samfund?

3.1. Anerkendelse

3.2. ansvar for egen læring (individ)

3.3. Pædagogiske paradoks

3.4. Læreren som vejleder og samtidig autentisk

3.5. relationer der påvirkes af IT

3.6. Hattie: What teachers do matters

3.7. Ziehe: Elever i det senmoderne

3.8. Dannelse - fællesskab og Klafki

3.9. Hvad bliver tilgodeset i læseplaner og folkeskolelov

3.10. Den didaktiske relationsmodel - ovenstående kan ses i perspektiv til denne (eller omvendt).

3.11. Skole-hjemsamarbejde som mulighed

3.12. John Krejsler: Kampen om individet i folkeskolen. Almen Didaktik.

3.13. Folkeskolens dobbelte formål (Almen Didaktik)

4. TIL ULRIK: Hvilken betydning har motivation for elevernes læring og udvikling?

5. 4. Hvilken betydning har lærerens planlægning af undervisningen for elevernes læring og udvikling.

5.1. Planlægningsmodeller

5.2. Dannelse - klafki

5.3. Rosseau - selvstændighed og myndighed. Negativ opdragelse, hvor man påvirker eleven indirekte (fagdidaktisk).

5.4. Folkeskolens dobbelte formål (Almen Didaktik)

5.5. Alt det modellerne ikke kan:

5.5.1. Anerkendelse

5.5.2. Relationer

5.5.3. Det ikke målbare - almen dannelse

5.5.4. Dales K1-K3 - lærerens evne til refleksion har betydning for hvordan undervisningen planlægges

5.5.5. Modeller lægger sig ofte op ad læring - hvordan tilgodeser man så elevernes udvikling?

5.5.6. Opfordring til selvvirksomhed