Kvalitetsvurdering af digitale læremidler

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kvalitetsvurdering af digitale læremidler af Mind Map: Kvalitetsvurdering af digitale læremidler

1. 1. Legitimitet

1.1. Legitimitet i forhold til gældende lovgivning og læreplaner samt nyeste pædagogiske og faglige viden.

2. 2. Indholdskvalitet og faglighed i forhold til et opdateret fagsyn.

2.1. Lav rangering: Utroværdighed og misvisende fremstilling af et fagligt indhold.

2.2. Medium rangering: Faglig forsvarlig fremstilling, der lever op til en rimelig kvalitetsstandard, men som ikke formår at prioritere pædagogisk, fremhæve væsentlige dele af faget og relatere det til elevernes problemhorisont.

2.3. Høj rangering: Her lever læremidlet op til det eksemplariske princip om at koble fag og elev ved at fremstille et fagligt, væsentligt indhold på en meningsfuld måde, der både kan relateres til elevernes erfaring og det omgivende samfund.

3. 3. Læremidlets “support” til læreren til, at eleverne skal organisere sig omkring og arbejde med indholdet

3.1. Lav rangering: Læremidler der lægger op til monotone, ikke differentierede og kontekstløse aktiviteter bliver rangeret lavt.

3.2. Medium rangering: Læremidler som stiller en bred vifte af aktiviteter til rådighed, men ikke integrerer dem i en samlet logik og progression.

3.3. Høj rangering: Læremidler der støtter lærere og elever i at udføre en varieret, målfokuseret og sammenhængende progression..

4. 4. Tilgængelighed. Hav fokus på multimodalitetens betydning og ikke kun det verbalsproglige.

4.1. Lav rangering: Hvis læremidlet har vanskeligt tilgængelig indhold, en lav grad af læsbarhed, ikke tilbyder støtte til læsning og skrivning og er vanskeligt at arbejde selvstændigt med, fordi der er mange abstrakte og kontekstuafhængige aktiviteter.

4.2. Medium rangeret: Tilgængeligt indhold eller design, der øger tilgængelighed.

4.3. Høj rangering: Indhold og design er tilgængeligt dvs. meningsfuldt, nemt at lære og nemt at lære at bruge.

5. 5. Progression og læringsudbytte. Benyt evt. Anderson og Kratwohls taksonomi: a. huske og regelfølge b. forstå og anvende c. analysere og fortolke d. vurdere og kritisere e. skabe og konstruere.

5.1. Lav rangering: Mangel på kontinuitet, ensidig træning med for mange opgaver på samme taksonomiske niveau og en dårlig kobling mellem læringssituation og anvendelsessituation.

5.2. Medium rangering: En progression fra et simpelt niveau, hvor man skal huske og følge regler, til et mere sammensat niveau, hvor man skal analysere, fortolke og vurdere.

5.3. Høj rangering kræver at læremidlet udnytter de digitale muligheder for at motivere, skabe mestringsforventninger, variere eksempler og koble lærings- og anvendelsessituationer.

6. 6. Differentiering. Der skal stilles krav til både inklusion, progression og organisering under ét og samme differentieringsparameter, for det er kombinationen heraf, der skaber undervisningsdifferentiering.

6.1. Lav rangering: En portal med mange træningsaktiviteter på samme læringsniveau (f.eks. læringsspil der træner, at man skal huske og følge regler) og uden inkluderende læse- og skriveteknologier.

6.2. Medium rangeret: Tilbud om inkluderende teknologi og et varieret udbud af emner og aktiviteter, men som ikke støtter metodisk differentiering.

6.3. Høj rangering: Et sammenhængende didaktisk design, der ikke blot er præsenteret i en lærervejledning, men programmeret så læreren får teknologisk støtte til at planlægge , gennemføre og evaluere en både metodisk og indholdsmæssigt differentieret undervisning.

7. 7. Brugervenlighed. Her kan igen benyttes en taksonomi: a. Den lærende er modtager/navigation b. Den lærende responderer/scenariebaserede matchopgaver c. Den lærende giver multiple og varieret respons på tegn/manipulation med grafiske genstande d. virkelighedstro kompleks af tegn og respons/simulation af praksissituationer.

7.1. Lav rangering: mangel på æstetisk appel, vanskeligt at orientere sig i og har en uhensigtsmæssig navigationsstruktur og grad af interaktivitet.

7.2. Høj rangering: Æstetik,navigation og grad af interaktivitet går op i en højere enhed med læremidlets mål og indhold.

8. 8. Sammenhæng. Kan det digitale læremiddel bruges tværfagligt og genbruges på tværs af forskellige systemer og virtuelle læringsmiljøer. Kan der arbejdes videre med det under Creative Commons.

8.1. Medium rangering: læremidler med åbne standarder og et indhold der kan downloades og integreres med andre systemer, men hvor rettighederne begrænser ens muligheder for at arbejde kreativt - eller - vide rettigheder men begrænset tekniske mulighed for at integrere med andre systemer.

8.2. Høj rangering: Optimale muligheder for at arbejde kreativt med indholdet, anvende det på tværs af forskellige kontekster og gøre det til en del af en e-portefølje, for di det ikke er bundet af abonnement eller andre lovmæssige restriktioner.