Traditionelle, moderne og senmoderne samfund

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Traditionelle, moderne og senmoderne samfund af Mind Map: Traditionelle, moderne og senmoderne samfund

1. Identitet

1.1. Individets tanker og personlighed

2. Socialpsykologi

2.1. Hvordan menneskets relationer påvirker deres identitet

3. Sociologer, antropologer og kulturforskere foretrækker at tale om social- eller kulturel identitet end blot om kultur.

4. Sociologer

4.1. Studerer samfundet, dets strukturer, institutioner og sociale interaktioner for at forstå sociale fænomener og menneskelig adfærd.

5. Antropologer

5.1. Forsker i menneskers kultur, samfund og adfærd på tværs af forskellige tidspunkter og steder for at forstå menneskers mangfoldighed og kulturelle udvikling.

6. Kulturforskere

6.1. Undersøger kulturelle udtryk, normer, værdier og traditioner i samfundet for at analysere kulturelle tendenser, udviklinger og forskelle.

7. Alle mennesker inden for et land deler ikke nødvendigvis samme værdier og praksisser

7.1. Individets værdier og praksisser bliver dannet og sammensat af de forskellige sociale og kulturelle fællesskaber, som de indgår i.

8. Ethvert menneskes kulturelle identitet er sammensat af hendes kulturelle og sociale baggrund, og de forskellige kulturelle og sociale fællesskaber, som hun løbende er en del af.

9. National Kultur

9.1. Den samling af normer, værdier, traditioner og adfærdsmønstre, der er karakteristisk for et bestemt land eller en nation.

10. Social baggrund

10.1. De faktorer, der påvirker en persons opvækst og sociale miljø, herunder familie, økonomisk status, uddannelse og geografisk placering.

11. Forbruger Stamme

11.1. En gruppe forbrugere, der deler lignende interesser, præferencer og købsmønstre, og som ofte påvirker hinandens købsbeslutninger.

12. Subkultur

12.1. En mindre gruppe inden for en større kultur, der adskiller sig fra den overordnede kultur ved at have unikke normer, værdier, interesser eller adfærdsmønstre.

13. Etnisk baggrund

13.1. En persons tilhørsforhold til en bestemt etnisk gruppe baseret på fælles kulturelle, sproglige, religiøse eller geografiske træk.

14. Anthony Giddens

14.1. Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

14.2. Valg og mangfoldighed: Livet præget af konstante valg

14.3. Selvrefleksion: Nødvendigheden af at evaluere vores valg

15. Livsførelse som storytelling

15.1. Skabe sammenhængende narrativer om vores liv

15.2. Valg af aktiviteter, venner, job bidrager til identitet

16. Accept i sociale sammenhænge

16.1. Identitetsfortællingen skal anerkendes af andre

16.2. Identitetsforandring

16.3. Kontinuerlig forandring gennem livet

16.4. Påvirket af valg og sociale relationer

17. Identitet i forskellige arenaer

17.1. Skiftende identitet afhængig af sociale sammenhænge

17.2. Sammenhæng og mening søges mellem handlinger og relationer

18. Social konstruktion af identitet

18.1. Identitet formes i social interaktion

18.2. Identitet er ikke fast, men skabes i relation til andre

19. Andre tilgange inden for merkantil kultur

19.1. Jean Baudrillard og David Lewis: Identitet og forbrug

19.2. Majken Schultz: Identitet, virksomhedskultur og branding

20. Traditionelle samfund

20.1. Landbrugssamfund

20.2. Stærk lokal tilknytning

20.3. Faste roller og traditioner

20.4. Identitet tildelt ved fødslen

21. Moderne samfund

21.1. Industrialisering i 1800-tallet

21.2. Urbanisering og fabriksarbejde

21.3. Identitet ikke forudbestemt

21.4. Søgen efter nye fællesskaber

22. Senmoderne samfund

22.1. Udvikling fra industri til viden og service

22.2. Globalisering

22.3. Adskillelse af tid og rum

22.4. Individuel valgfrihed og identitetens flydende natur