KosmosCKap5: "Den naturvidenskabelige arbejdsmetode", "ioner og salte", "analyse og rensning" og ...

9ab opstart på mindmap omn salte og kemiske analyser.

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
KosmosCKap5: "Den naturvidenskabelige arbejdsmetode", "ioner og salte", "analyse og rensning" og "kemi og elektricitet"... af Mind Map: KosmosCKap5: "Den naturvidenskabelige arbejdsmetode", "ioner og salte", "analyse og rensning" og "kemi og elektricitet"...

1. ANALYSE OG RENSNING

1.1. Hvad bruges en pH måling til?

1.1.1. Måling af pH værdi, siger noget om, om stoffet er surt, neutralt eller basisk.

1.2. Hvordan påvises ioner?

1.2.1. Flammefarve

1.2.1.1. Metal Forkortelse Flammefarve

1.2.1.2. Kobber Cu grøn

1.2.1.3. Litium Li rød

1.2.1.4. Natrium Na gul

1.2.1.5. Calcium Ca orange

1.2.1.6. Kalium K lys violiet

1.2.1.7. Magnesium Mg hvid

1.2.1.8. Jern Fe rød

1.2.2. Bundfalds reaktioner. Opskriv ud for hver ion, hvordan bundfaldsreaktionen ser ud

1.2.2.1. Der er regler for opskrivning af kemiske reaktioner!

1.2.2.1.1. Skriv reglen her

1.2.2.2. Gode råd vedrørende forsøg 5.10

1.2.2.2.1. Hvordan ser jeg tegn på en gasudvikling?( i et lille reagensglas hvor du lukker for hullet, vil der opstå et overtryk)

1.2.2.3. chlorid-ionen

1.2.2.3.1. Tilsæt sølvnitrat(AgNO3 som er opløst i ionerne Ag+ og NO3-). Hvis der er Cl- tilstede, vil Ag+ gå sammen med Cl- og danne bundfaldet AgCl(hvidt)

1.2.2.4. sulfationen

1.2.2.4.1. BaCl2(opløst i ionerne Ba++ og Cl-). Hvis der er SO4-- tilstede, vil Ba++ og SO4-- gå sammen og danne BaSO4

1.2.2.5. ammonium-ionen

1.2.2.5.1. NaOH(Na+ og OH-) er en base. Kommer den i kontakt med et stof der indeholder NH4+, vil følgende rektion ske: NaOH+NH4+ = NH3 + H2O . NH3 er en gas der undslipper og den lugter af ammoniak.

1.2.2.6. carbonat-ionen

1.2.2.6.1. En syre der er opløst i vand, indeholder H+ ioner. Hvis der er CO3-- ioner tilstede, vil følgende reaktion ske: 2H+ + CO3-- = CO2 + H2O

1.2.2.7. Skema over bundfældningsreaktioner

1.3. Rensning af stoffer

1.3.1. sedimentering

1.3.2. dekantering

1.3.3. filtrering

1.3.4. inddampning

1.3.5. centrifugering

1.3.6. destillering

1.4. Demineraliseret vand/Ionbyttet vand - hvad er det?

1.4.1. Vandværksvand indeholder metalioner. De kan kemisk fjernes og så har vi de-mineraliseret vand...

2. Hjælp til at copy-paste i mindmeister: husk at klone mit/dette ark først - ellers kan du ikke kopiere som beskrevet!!!

2.1. 1: Når du skal kopiere et punkt og/eller alle dets underpunkter, skal du holde CTRL-tasten nede mens du med venstre musetast markere punktet

2.2. 2: Så skal du kopiere( i windows gør du det ved at trykke "CTRL" og "C" nede samtidig.

2.3. 3: Nu skal du tømme din udklipsholder ind i dit eget mindmap. Tryk på det punkt du skal sætte dit kopieret materiale fast på og tryk i windows "CTRL" og "V" samtidig.

3. Kemi og elektricitet

3.1. Beskriv et "element"

3.2. Hvad er et batteri?

3.3. Hvad er spændingsrækken et udtryk for?(google/fysikkemifaget.dk)

3.4. Hvordan kan man lave elektrokemisk beskyttelse af rust? I skal lave dette forsøg og instruktion i hvordan en elforzinkning udføres, ses i næste boks.

3.4.1. Elektrogalvanisk proces: elforzinkning

3.5. Elektrolyt, er en væske/(stof) der kan lede strøm.

3.6. Hvad er elektrolyse?

3.6.1. I en elektrolyse, har vi en elektrisk strøm der "driver" nogle kemiske reaktioner. Vi har for-kobret nogle metalemner i forsøg 5.13, var emnet fastgjort til den negative elektrode(katode) og tiltrak de positive Cu ioner...

3.6.2. Kan du forsølve dine nøgler?

3.7. Redox-proces

3.7.1. Et stof der afleverer elektroner, siger man "oxideres"

3.7.2. Et stof der modtager elektroner, siger man "reduceres"

3.7.3. Et jernsøm der puttes ned i en opløsning af CuSO4, vil møde ionerne Cu++ og SO4--. Redoxprocessen er her: Fe oxideres ved at aflevere elektroner til Cu++, som herved reduceres til ren Cu...

3.8. RUST forsøget er sat i gang. Fire søm er beskyttet med forskellige "offer - anoder". Dette link indeholder de forskellige elementer vi har arbejdet med, som handler om galvanisk tæring.

3.8.1. Her følger et reaktionsskema for rustprocessen: 4 Fe + 3 O2 + 6 H2O → 4 Fe(OH)3 jern + oxygen + vand → rust (jernhydroxid)

3.8.1.1. Rustprocessen, som den ser ud for en skrue i træ.

3.8.2. Fe oxideres, ilt og vand reduceres - rustprocessen er en redox proces

4. Se den korte præsentation af den naturvidenskablige metode(følg linket) og læs i grundbogen s. 91-94.

4.1. http://slideplayer.dk/slide/2030975/

4.1.1. 1: observation: man ser noget og undres.

4.1.2. 2: formulering af problemstilling: man vil vide hvorfor eller hvordan det observerede giver mening.

4.1.3. 3: opstilling af hypotese: man antager at det observerede "hænger sammen på denne måde". Antagelsen kalder man en hypotese som er en foreløbig forklaring, som i næste skridt skal "bevises"

4.1.4. 4: eksperiment (afprøvning af om hypotesen er rigtig): opskriv hvad eksperimentet går ud på, tegn/tag et billede af eksperimentets design og få styr på "den ene variabel". I eksperimenter skal man kun undersøge en ting ad gangen.

4.1.5. 5: diskussion. Opskriv det iagttagede og resultaterne. Lav en "diskussions-analyse" af eksperimentet og resultaterne. Diskuter også mulige fejlkilder, fx. uhensigtsmæssig placering af opstillingen, nat og dag, temperaturudsving, rengøring/andre elevers utilsigtede indblanding...

4.1.6. 6: konklusion. Hypotesen bekræftes eller afkræftes. Måske man vover at konkludere generelle tendenser... (alle planter skal have sollys)

5. Opbygning

5.1. ioner:

5.1.1. positive ioner

5.1.1.1. Anslåede Na-ioner lyser op! Vi har set forsøget hvor Na atomer "anslås" da der tilsluttes energi i form af strøm til en syltet agurk. Na afgiver sin "overskuds energi" i form af lys, når elektroner hopper tilbage efter at have været anslået.

5.1.1.2. Na+, K+, Zn++, Al+++, Mg++

5.1.2. negative ioner

5.1.2.1. Cl-, SO4--, CO3-,

5.1.2.1.1. Simple neg. ioner ender på "id"

5.1.2.1.2. sammensatte neg. ioner med O(ilt), ender på "at"

5.1.3. enkle/simple ioner

5.1.3.1. Na+, Cl-, Ca++, O--

5.1.4. sammensatte ioner

5.1.4.1. SO4--, NH4+, CO3--

5.2. iongitter. Hvordan er ionerne bundet sammen?

5.3. Ædelgas-regel (dublet/oktet regel). Hvordan er den?

6. Navngivning. Hvordan?

6.1. Lav Teoriopgave 5.5

7. Kemiske formler. Hvordan og i hvilken rækkefølge skrives de op?

7.1. Video om "saltes formler og navne"

7.2. Først den positive ion(metalionen, efterfulgt af den negative ion) Na+Cl- = NaCl

8. opløsning af salte (hvordan brydes iongitteret?)

8.1. Kan salt lede strøm?

8.1.1. Ja, hvis iongitteret er opløst i vand eller varmet op til smelt, så ionerne kan lede strømmen.

8.1.1.1. Nogle salte opløses nemt(er let opløselige) i vand, fordi vand er polært. Nogle salte opløses ikke nemt, de er "tungt opløselige". Saltes iongitter kan også brydes ved opvarmning. Men NaCl har et smeltepunkt på 801 C, derfor benyttes "fixer-salt" ved smelteforsøg i folkeskolen.

8.2. Varmes op til smelt eller opløses i vand.

9. Syre + base = salt og vand. Kan du huske hvad denne proces kaldes ? (vi skal derfor lave forsøg 5.6)

9.1. (en neutralisation)

9.1.1. Har du styr på syre og baser? Det er pensum fra 8.kl - du kan gå på fysikkemifaget eller læse nedenstående EkstrA materiale: https://drive.google.com/file/d/0B6Lok6QS1fUiMWgzd3FyZ3ZIMGs/view?usp=sharing

10. Eksempler på salte: NaCl, CaCl2, CaCO3, AgCl