EMAIL CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG TỐC ĐỘ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EMAIL CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG TỐC ĐỘ by Mind Map: EMAIL CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG TỐC ĐỘ

1. EMAIL TỰ ĐỘNG

1.1. XÁC NHẬN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG TỐC ĐỘ CỦA RICHDAD LOC ( GỬI NGAY )

1.1.1. VIP

1.1.2. FREE

1.2. QUÀ TẶNG DÀNH RIENG CHO BẠN ( 2H SAU )

1.2.1. CHUNG

1.3. GIẢI THÍCH VÀ LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH (7H- SAU 1 NGÀY ĐĂNG KÝ)

1.3.1. CHUNG

1.4. TÔI BIẾT RẰNG CHÚNG TA GIỐNG NHAU

1.4.1. VIP

1.4.2. FREE

1.5. GẦN NHAU HƠN VÀ NHIỀU GIÁ TRỊ HƠN

1.5.1. VIP

1.5.2. FREE

2. EMAIL BẢN TIN

2.1. EMAIL CÒN 2 TUẦN

2.1.1. CHUNG

2.2. EMAIL CÒN 10 NGÀY

2.2.1. CHUNG

2.3. EMAIL CÒN 7 NGÀY

2.3.1. CHUNG

2.4. EMAIL CÒN 5 NGÀY

2.4.1. CHUNG

2.5. EMAIL CÒN 3 NGÀY

2.5.1. VIP

2.5.2. FREE

2.6. EMAIL CÒN 1 NGÀY

2.6.1. VIP

2.6.2. FREE

2.7. EMAIL SÁNG CHƯƠNG TRÌNH

2.7.1. VIP

2.7.2. FREE

2.8. EMAIL CÒN 1 GIỜ ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH

2.8.1. VIP

2.8.2. FREE