Повноваження органів управління ДУ "Фонд енергоефективності"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Повноваження органів управління ДУ "Фонд енергоефективності" by Mind Map: Повноваження органів  управління ДУ "Фонд  енергоефективності"

1. Технічний офіс

1.1. Розробка

1.1.1. Розроблення технічних критеріїв відповідності для банків-партнерів та інших посередників, що залучатимуться до реалізації проектів, що фінансуватимуться Фондом

1.1.2. Розроблення критеріїв відповідності осіб, які можуть залучатися до здійснення верифікації проектів після їх завершення

1.1.3. Розроблення переліку заходів з енергоефективності, для здійснення яких Фонд може надавати часткове відшкодування, а також розроблення та виконання програм, спрямованих на досягнення економічно обґрунтованого рівня енергоефективності

1.1.4. Нагляд за станом реалізації проектів з енергоефективності під час їх виконання

1.2. Виконання

1.2.1. Технічна оцінка проектів з енергоефективності, надання висновків щодо відповідності заявок на часткове відшкодування та проектів технічним вимогам Фонду

1.2.2. Постійний моніторинг та аналіз якості заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду, підготовка відповідних звітів

1.2.3. Здійснення верифікації проектів після їх завершення та організація незалежної верифікації залученими особами

1.2.4. Збір інформації про фактичну економію енергії в результаті здійснення заходів, що фінансуються Фондом

1.2.4.1. Фонд контролює результати здійснення заходів з енергоефективності, у тому числі збирає та протягом трьох років після здійснення таких заходів зберігає дані про їх результати, фактичну економію енергоресурсів, коштів за програмами енергоефективності, що виконуються за участю Фонду

1.2.5. Створення та ведення баз даних щодо проектів, реалізованих у рамках програм Фонду, їх ефективності, а також будь-яких інших баз даних, яких потребує Фонд

1.2.5.1. Збирає, зберігає, аналізує та оприлюднює у порядку, визначеному Наглядовою радою, консолідовану інформацію, звіти про свою діяльність, що містять інформацію про кожний проект, який фінансується за рахунок Фонду, та дані щодо економії енергії, включаючи проекти, в яких Фонд в установленому порядку встановив факт невідповідності якості будівельних робіт, послуг енергетичного аудиту, обладнання, матеріалів правилам та критеріям Фонду

1.3. Інше

1.3.1. надання заявникам консультацій щодо можливого поліпшення технічної складової їхніх заявок на часткове відшкодування

1.3.2. Розроблення рекомендацій з відбору будівельних компаній та інших підрядників для одержувачів фінансування Фонду

1.3.3. Виконання інших функцій, визначених Статутом Фонду

2. Наглядова рада

2.1. Стратегічні документи

2.1.1. Стратегія Фонду / відповідно до Основних напрямків діяльності

2.1.2. Стратегічні цілі діяльності Фонду / відповідно до Основних напрямків діяльності

2.1.3. Річний план діяльності Фонду

2.2. Система контролю та аудиту

2.2.1. Внутрішній аудит

2.2.1.1. Затвердження

2.2.1.1.1. Порядку функціонування системи внутрішнього контролю та аудиту Фонду і контролю за її ефективністю

2.2.1.1.2. Положення про підрозділ внутрішнього аудиту та планів його роботи

2.2.1.2. Контроль

2.2.1.2.1. Контроль за діяльністю Дирекції, внесення пропозицій щодо її вдосконалення

2.2.1.2.2. За діяльністю підрозділ внутрішнього аудиту

2.2.1.2.3. Контроль за усуненням недоліків, виявлених органами державної влади, (що здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю Фонду), підрозділом внутрішнього аудиту та аудитором за результатами проведення зовнішнього аудиту

2.2.2. Зовнішній аудит

2.2.2.1. Порядок проведення зовнішнього аудиту (п. 117 Статуту)

2.2.2.2. Затвердження умов договору

2.2.2.3. Встановлення розміру плати за послуги енергоаудитора

2.2.2.4. Умови конкурсного відбору аудитора для проведення зовнішнього аудиту

2.2.2.5. Призначення аудитора

2.2.2.6. Розгляд та прийняття рішень щодо аудиторського висновку зовнішнього аудитора

2.3. Фінанси

2.3.1. Фінансове планування

2.3.1.1. Затвердження Бюджету Фонду

2.3.1.2. Затвердження Кошторису витрат на утримання Фонду

2.3.2. Затвердження річної фінансової звітності

2.3.2.1. Затвердження річного Фінансового звіту

2.3.2.2. Затвердження звіту про виконання Кошторису витрат на утримання Фонду

2.4. Оргструктура та управління персоналом

2.4.1. Затвердження основних документів

2.4.1.1. Визначення кількісного складу Дирекції

2.4.1.2. Визначення організаційної структури Фонду

2.4.1.3. Затвердження положення про Дирекцію

2.4.1.4. Затвердження положень про структурні підрозділи Фонду

2.4.1.5. Затвердження Порядку добору керівників та працівників Фонду на конкурсній основі

2.4.1.6. Затвердження умов трудових контрактів (в т.ч. винагорода, заохочувальні та компенсаційні витрати)

2.4.1.6.1. Директору

2.4.1.6.2. Фінансовому директору

2.4.1.6.3. Технічному директору

2.4.1.6.4. Керівнику підрозділу внутрішнього аудиту

2.4.1.7. Визначення показників ефективності роботи членів Дирекції та керівника підрозділу внутрішнього аудиту

2.4.2. Призначення та звільнення

2.4.2.1. Директора

2.4.2.2. Фінансового директора

2.4.2.3. Технічного директора

2.4.2.4. Керівника підрозділу внутрішнього аудиту

2.4.2.5. Погодження/затвердження керівників інших структурних підрозділів (призначаються Дирекцією (п 9 ч. 4 ст 4 ЗУ Про ФЕЕ, п. 90 Статуту)

2.4.3. Оцінювання членів Дирекції та керівника підрозділу внутрішнього аудиту відповідно до визначених показників ефективності

2.5. Затвердження Програм i процедур по їх виконанню

2.5.1. Затвердження основних вимог

2.5.1.1. Програми Фонду, продукти і послуги Фонду, що надаються в рамках таких програм

2.5.1.2. Вимоги до проектів, що фінансуються за рахунок Фонду

2.5.1.3. Вимоги щодо енергетичного аудиту, що здійснюється за кошти або із залученням коштів Фонду (до висновку енергетичного аудиту та критерії оцінки таких висновків)

2.5.1.4. Перелік заходів з енергоефективності, вартість яких може бути частково відшкодована в рамках програм Фонду, визначається Наглядовою радою за поданням Дирекції

2.5.1.5. Вимоги щодо обладнання та матеріалів

2.5.1.6. Граничний розмір часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності за окремими програмами Фонду визначається Наглядовою радою за поданням Дирекції

2.5.2. Правила затвердження проектів, що фінансуються за участю Фонду

2.5.2.1. Етапи розгляду та прийняття рішення щодо заявок (підп. 11 ч. 1 ст 13 ЗУ Про ФЕЕ

2.5.2.2. Порядок схвалення заявок

2.5.2.2.1. Порядок оцінювання і схвалення заявок Технічним та Фінансовим офісами (та Дирекцією - абз. 6 ч. 1ст 17 ЗУ Про ФЕЕ)

2.5.2.2.2. Опціонально: Спрощена процедура схвалення заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності (ч. 1 ст. 17 ЗУ Про ФЕЕ

2.5.2.3. Порядок виплати грантів

2.5.2.4. Порядок (вимоги) верифікації заходів/проектів по їх завершенні

2.5.3. Залучення банків/аутсорсинг

2.5.3.1. Порядок прийняття рішення про обрання банків-партнерів, за участю яких здійснюватимуться заходи з енергоефективності, затвердження істотних умов договорів, що укладатимуться з банками-партнерами

2.5.3.2. Порядок прийняття рішення про обрання осіб, які здійснюватимуть верифікацію проектів після їх завершення

2.5.4. Моніторинг програм/контроль/оскарження

2.5.4.1. Порядок подання та розгляду апеляцій щодо відмови у задоволенні заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності

2.5.4.2. Схвалення Порядку моніторингу, аналізу якості (та верифікації) заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду

2.5.4.3. Розгляд та затвердження звітів за результатами моніторингу та аналізу якості заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду

2.6. Додаткові питання

2.6.1. Забезпечення діяльності НР

2.6.1.1. Утворювати постійні та тимчасові комітети, секретаріат

2.6.1.2. Затверджувати та положення про відповідний комітет, секретаріат

2.6.1.3. Регламент проведення засідань Наглядової ради (п. 53 Положення про НР)

2.6.1.4. Графік проведення чергових засідань

2.6.2. Подання для КМУ

2.6.2.1. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Фонду для затвердження Кабінетом Міністрів України

2.6.2.2. Подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо зміни розміру статутного капіталу Фонду

2.6.2.3. Подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо припинення діяльності Фонду, призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) Фонду, затвердження ліквідаційного балансу;

2.6.3. Інші питання діяльності Фонду

2.6.3.1. Прийняття рішення про вчинення правочину, який відповідно до цього Статуту є значним правочином

2.6.3.2. Прийняття рішення про входження до складу об’єднань юридичних осіб, про заснування інших юридичних осіб

2.6.3.3. Затвердження переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Фонду, порядок використання та зберігання таких відомостей

2.6.3.4. Вжиття заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Фонді та сприяння їх урегулюванню

3. Дирекція

3.1. Підготовка рішень Наглядової ради

3.1.1. Підготовка для затвердження Наглядовою радою проектів річного плану, бюджету, проектів кошторису на утримання Фонду та програм Фонду

3.1.2. Інформування Наглядової ради про показники діяльності Фонду, виявлені порушення законодавства, внутрішніх актів Фонду та про фінансовий стан Фонду

3.1.3. Підготовка та подання Наглядовій раді періодичних фінансових та технічних звітів у порядку та формі, що визначаються Наглядовою радою

3.2. Управління персоналом

3.2.1. Призначення та звільнення керівників структурних підрозділів за погодженням (затвердженням) з Наглядовою радою (п. 90 Статуту)

3.2.2. Впровадження визначеної Наглядовою радою організаційної структури Фонду

3.2.3. Розроблення пропозицій щодо зміни та удосконалення організаційної структури Фонду

3.2.4. розроблення положень про структурні підрозділи Фонду

3.3. Щодо програм/продуктів Фонду

3.3.1. Схвалення заявок

3.4. Затвердження

3.4.1. визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Фонду;

3.5. Виконання

3.5.1. Виконання затвердженого річного плану, бюджету, кошторису та програм Фонду

3.5.2. Розпорядження майном та коштами Фонду з урахуванням обмежень, установлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми актами Фонду

3.5.3. Забезпечення безпеки інформаційних систем Фонду

3.5.4. Розгляд звітів за результатами моніторингу, аналізу якості заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду, та їх верифікації, подання відповідних звітів Наглядовій раді та вжиття заходів для усунення недоліків

3.6. Інше

3.6.1. Всі питання, пов’язані з керівництвом поточною діяльністю Фонду, крім питань, що належать до компетенції Наглядової ради

4. Директор

4.1. Управління персоналом

4.1.1. Затверджує штатний розпис Фонду

4.1.2. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду

4.1.2.1. Призначення та звільнення працівників Фонду, крім керівників структурних підрозділів (п. 90 Статуту)

4.1.3. Застосовує до працівників Фонду заходи заохочення, дисциплінарного стягнення, приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності відповідно до законодавства, умов колективного договору Фонду та внутрішніх документів Фонду

4.1.4. Укладає (підписує) від імені Фонду колективний договір, зміни та доповнення до нього

4.2. Представництво інтересів Фонду

4.2.1. Без доручення (довіреності) представляє Фонд, веде переговори від імені Фондубез доручення (довіреності) представляє Фонд, веде переговори від імені Фонду

4.2.2. Видає довіреності на здійснення представництва та вчинення правочинів від імені Фонду

4.2.3. Відкриває та закриває рахунки в банкахвідкриває та закриває рахунки в банках

4.2.4. Розпоряджається відповідно до законодавства майном і коштами Фонду, крім випадків, установлених законодавством та цим Статутом

4.2.5. Учиняє правочини від імені Фонду в порядку, визначеному цим Статутом та законодавством

4.2.6. Підписує документи від імені Фонду, в тому числі розрахункові та банківські, на праві першого підпису

4.3. Організація діяльності Фонду

4.3.1. Організовує роботу Дирекції, скликає засідання та головує на них, забезпечує ведення протоколів, організовує здійснення контролю за виконанням прийнятих Дирекцією рішень

4.3.2. Розмежовує повноваження членів Дирекції відповідно до пунктів 75-81 цього Статутурозмежовує повноваження членів Дирекції відповідно до пунктів 75-81 Статуту

4.3.3. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності та в інтересах Фонду

4.4. Інше

4.4.1. Приймає рішення з питань діяльності Фонду, за винятком питань, що належать до компетенції інших органів та посадових осіб Фонду, відповідно до законодавства та Статуту

4.4.2. Вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Фонду, відповідно до цього Статуту та Положення про Дирекцію

4.4.2.1. Інші Функції Фонду (?)

4.4.2.1.1. Розроблення маркетингових та комунікаційних кампаній, дослідження відповідних ринків (послуг з будівництва, будівельних матеріалів, послуг з енергетичного аудиту тощо)

4.4.2.1.2. Проведення комунікаційних заходів, пов’язаних з підвищенням рівня поінформованості населення у сфері енергозбереження та енергоефективності

4.4.2.1.3. Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Фонду

5. Фінансовий офіс

5.1. Розробка

5.1.1. Надання часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності, грантів юридичним та фізичним особам безпосередньо або через банки-партнери, зокрема для відшкодування частини кредиту, процентної ставки чи її частини, що використовуються з метою реалізації проектів з енергоефективності

5.1.2. Розроблення програм часткового відшкодування вартості економічно обґрунтованих заходів з енергоефективності

5.1.3. Розроблення фінансових критеріїв відповідності для банків-партнерів, що залучатимуться до виконання програм і реалізації проектів Фонду

5.1.4. Регулярний періодичний перегляд програм Фонду

5.2. Виконання

5.2.1. Виконання програм часткового відшкодування вартості економічно обґрунтованих заходів з енергоефективності

5.2.2. Фінансова оцінка проектів з енергоефективності, надання висновків щодо відповідності заявок на фінансування та проектів фінансовим вимогам Фонду

5.3. Інше

5.3.1. Співпраця з банками-партнерами під час розроблення, впровадження та оцінювання якості продуктів Фонду

5.3.2. Співпраця з донорами

5.3.3. Залучення та управління фінансовими ресурсами Фонду

5.3.4. Розроблення фінансових планів і бюджетів, моніторинг та звітність про фінансові результати

5.3.5. Інші функції, передбачені Статутом Фонду

6. Відділ внутрішнього аудиту

6.1. Повноваження

6.1.1. Перевіряє фінансово-господарську діяльність Фонду

6.1.2. Оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій

6.1.3. Проводить моніторинг дотримання посадовими особами та працівниками Фонду вимог законодавства і внутрішніх актів Фонду, затверджених Наглядовою радою та Дирекцією

6.1.4. Перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності

6.1.5. Виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень органами управління, посадовими особами Фонду, виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів

6.1.6. Перевіряє достовірність та своєчасність подання інформації органам державної влади, які в межах компетенції здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю Фонду

6.1.7. Проводить оцінку видів діяльності Фонду, виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних та фізичних осіб - підприємців на договірній основі (аутсорсинг)

6.1.8. Виконує інші функції, пов’язані із здійсненням контролю за діяльністю Фонду

6.2. Права

6.2.1. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має право вимагати позачергового скликання засідання Наглядової ради

6.2.2. Працівники підрозділу мають право на: ознайомлення з документами, інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності Фонду, доступ до системи автоматизації операцій Фонду та на отримання письмових пояснень від посадових осіб і працівників Фонду.