Paradigmes psicològics de l'educació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Paradigmes psicològics de l'educació by Mind Map: Paradigmes psicològics de l'educació

1. Conductisme

1.1. Autor

1.1.1. Watson, Pavlov, Skinner (1913)

1.2. Objecte d'estudi

1.2.1. Comportament observable

1.3. Característiques principals

1.3.1. Instruccions marcades

1.3.1.1. Resposta desitjada

1.3.2. Fomenta la relació entre

1.3.2.1. Informació

1.3.2.2. Estímul

1.3.2.3. Resposta

1.3.2.4. Conseqüències

1.3.3. Aprenentatge associatiu

1.3.3.1. Consolidar èxits

1.3.3.2. Evitar errors

1.4. Rols

1.4.1. Mestre

1.4.1.1. Tècnic: modificació de conducta

1.4.2. Alumne

1.4.2.1. Passiu: resposta a través d’estímuls

1.5. Influència de les TIC

1.5.1. 1970-1980: realització repetitiva d’exercicis

1.5.2. El disseny d’entorns i materials

1.6. Tendències pedagògiques

1.6.1. Connectivisme

1.6.2. Aprenentatge autònom

1.7. App TIC

1.7.1. Duolingo

1.7.2. Memrise

1.7.3. Quizlet

2. Constructivisme

2.1. Autor

2.1.1. Piaget, Vygotsky i Ausubel (1952 i 1978)

2.2. Objecte d'estudi

2.2.1. Interacció del subjecte amb el seu entorn

2.3. Característiques principals

2.3.1. Procés de construcció del coneixement:

2.3.1.1. Més simple

2.3.1.2. Més complex

2.3.2. Conceptes clau

2.3.2.1. Assimilació

2.3.2.2. Acomodació

2.3.3. Aula

2.3.3.1. Espai d'interacció

2.4. Rols

2.4.1. Mestre

2.4.1.1. Facilita que l’alumne participe activament

2.4.2. Alumne

2.4.2.1. Rol actiu: construeix els seus coneixements

2.5. Influència de les TIC

2.5.1. 1990

2.5.1.1. Principis

2.5.1.1.1. Ensenyament basat en Internet o IBT

2.5.1.2. Finals

2.5.1.2.1. Comunicació per mitjà d'internet

2.5.2. Tecnologia web

2.5.2.1. Incipient

2.5.2.2. Dependència dels tècnics

2.5.3. Comunicació docent-estudiant

2.5.3.1. Síncrona

2.5.3.2. Asíncrona

2.6. Tendències pedagògiques

2.6.1. Connectivisme

2.6.2. Aprenentatge autònom

2.6.3. Aprenentatge col·laboratiu

2.6.4. Comunitats de pràctica

2.6.5. Model de presències

2.7. App TIC

2.7.1. Kahoot

2.7.2. B-learning

3. Cognitivisme

3.1. Autor

3.1.1. Bruner (1956)

3.2. Objecte d'estudi

3.2.1. Processos mentals

3.3. Característiques principals

3.3.1. S'aprén a corregir els errors

3.3.1.1. Canvien les accions i representacions mentals

3.3.2. Aprenentatge significatiu, desenvolupant:

3.3.2.1. Habilitats

3.3.2.2. Estratègies d'aprenentatge

3.3.3. Interacció entre el món social i el món físic

3.3.3.1. Creixement

3.3.3.2. Ajust

3.3.3.3. Reestructuració aprenentatges previs

3.4. Rols

3.4.1. Mestre

3.4.1.1. Transmissor de coneixements

3.4.2. Alumne

3.4.2.1. Processador d’informació: passa de passiu a actiu

3.5. Influència de les TIC

3.5.1. Ensenyament assistit per ordinador:

3.5.1.1. Obstaculitzat pels enormes recursos necessaris

3.5.2. 1980

3.5.2.1. Documents textuals

3.5.2.2. Tutorials poc elaborats

3.5.3. Recursos que requereix l’ensenyament assistit per ordinador

3.5.3.1. A l'abast de tots

3.5.4. Sistemes de comunicació de fibra òptica:

3.5.4.1. Expansió en l’àmbit educatiu

3.5.4.1.1. Sistemes d'àudio

3.5.4.1.2. Sistemes de vídeo

3.6. Tendències pedagògiques

3.6.1. Connectivisme

3.6.2. Model de presències

3.7. App TIC

3.7.1. Khan Academy

3.7.2. YouTube

4. Interaccionisme simbòlic

4.1. Autor

4.1.1. George H. Mead (començament segle XX)

4.2. Objecte d'estudi

4.2.1. Comportament social de les persones.

4.3. Característiques principals

4.3.1. Resultat de la interacció social

4.3.1.1. Conducta

4.3.1.2. Pensament humà

4.3.2. Ajudar a treballar els símbols

4.3.3. Donar sentit a les diferents situacions socials

4.3.3.1. Saber el que s'espera de nosaltres

4.3.3.2. Saber el que nosaltres esperem d'ells/elles

4.4. Rols

4.4.1. Mestre

4.4.1.1. Facilitador de situacions d’interacció.

4.4.2. Alumne

4.4.2.1. Construeixen

4.4.2.1.1. Significat

4.4.2.1.2. Aprenentatge

4.5. Influència de les TIC

4.5.1. Nova etapa

4.5.1.1. Més ús d'Internet

4.5.1.2. Popularització de sistemes de comunicació mòbil

4.5.1.3. Gran riquesa multimèdia

4.5.2. Web 2.0

4.5.2.1. Possibilitats de participació i interacció

4.5.3. MOOC

4.5.3.1. Amplien la presentació de continguts

4.6. Tendències pedagògiques

4.6.1. Aprenentatge col·laboratiu

4.6.2. Comunitats de pràctica

4.6.3. Teoria del posicionament

4.6.4. Model de presències

4.7. App TIC

4.7.1. MOOC

4.7.2. Web 2.0