กองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา by Mind Map: กองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

1. ผู้บังคับบัญชา

2. แผนกแผน

2.1. งานแผนงาน/โครงการ

2.2. งานงบประมาณ

2.3. งานฝึก ศึกษา อบรมด้านการสื่อสาร

2.3.1. การฝึกอบรมพัฒนากำลังพล ด้านอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

2.3.2. การฝึกอบรมด้านการสื่อสาร เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย นทพ.

2.3.3. การสนับสนุนการปฏิบัติการด้านการสื่อสาร ตามที่สั่งการผู้บังคับบัญชา

2.4. งานพิจารณาและจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ส.

2.5. งานโทรศํพท์มือถือประจำตำแหน่ง

3. แผนกสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์

3.1. งานโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม

3.2. งานโทรศัพท์ภายใน

3.3. งาน Cable TV

3.4. งานซ่อมบำรุง CCTV

3.5. งานติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร

4. แผนกโทรคมนาคม

4.1. ศูนย์การสื่อสาร

4.2. งานข่ายวิทยุสื่อสาร

4.3. งานรับ-ส่งข่าวราชการทหาร

5. แผนกสารสนเทศ

5.1. งานปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย Internet, Intranet และ รปภ.ไซเบอร์

5.2. งาน IO และ ปชส. ผ่านสื่อ Online

5.3. งานผลิตสื่อผสม (Multi Media)

5.4. งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

5.5. งานควบคุมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

5.6. งานพัฒนาการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone)

6. งานธุรการ งานกำลังพล งานส่งกำลัง