ฟิสิกส์ประยุกต์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ฟิสิกส์ประยุกต์ by Mind Map: ฟิสิกส์ประยุกต์

1. บทที่ 7 คลื่นกล เสียง แสง และการมองเห็น

1.1. ความหมายและองค์ประกอบของคลื่น

1.2. คลื่นเสียง

1.2.1. ความเร็ว ความยาวคลื่น และความถี่ของเสียง

1.2.2. ความเข้ม และระดับความดัง

1.2.3. ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

2. บทที่ 1 หน่วยการวัดและปริมาณทางฟิสิกส์

2.1. หน่วยวัด และ การวัด

2.1.1. ระบบสากลระหว่างชาติ (SI)

2.1.2. หน่วยฐาน

2.1.3. หน่วยอนุพัทธ์

2.1.4. หน่วยเสริม

2.2. คำอุปสรรคในระบบ SI

2.3. ปริมาณทางฟิสิกส์

2.3.1. ปริมาณสเกลาร์

2.3.2. ปริมาณเวกเตอร์

3. บทที่ 2 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

3.1. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

3.1.1. การเคลื่อนที่แนวราบ

3.1.2. การเคลื่อนที่แนวดิ่ง

3.2. การเคลื่อนที่แบบสองมิติ

3.2.1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

3.2.2. การเคลื่อนที่แบบวงกลม

3.3. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

4. บทที่ 3 กฎของนิวตั้นและการประยุกต์ใช้

4.1. มวล น้ำหนัก และ แรง

4.2. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

4.2.1. กฎข้อที่ 1 สมดุลแรง

4.2.2. กฎข้อที่ 2 เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

4.2.3. กฎข้อที่ 3 คู่แรงกิริยา

4.3. การประยุกต์ใช้กฎของนิวตัน

5. บทที่ 4 งาน พลังงาน และ กฎอนุรักษพลังงาน

5.1. งานในทางฟิสิกส์

5.2. พลังงาน

5.2.1. พลังงานจลน์

5.2.2. พลังงานศักย์

5.3. กฎอนุรักษพลังงาน

5.3.1. ระบบปิด

5.3.2. ระบบเปิด

5.4. เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล

6. บทที่ 5 โมเมนตัม และกฎอนุรัษโมเมนตัม

6.1. ความหมายของโมเมนตัม

6.2. การดล และ แรงดล

6.3. การชน และ กฎอนุรัษโมเมนตัม

7. บทที่ 6 สมบัติของสาร

7.1. คุณสมบัติของของแข็ง

8. บทที่ 8 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์

8.1. ความร้อน และหน่วยการวัด

8.2. พลังงานความร้อน

8.3. คุณสมบัติของของไหล

8.3.1. แบบของไหลสถิต

8.3.2. แบบเคลื่อนที่ตามกฎของแบร์นูลลี

8.4. กฎของอุณหพลศาสตร์

8.4.1. กฎข้อที่ 0 ภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์

8.4.2. กฎข้อที่ 1 กฎทรงพลังงาน

8.4.3. กฎข้อที่ 2 การเพิ่มขึ้นของเอนโทรปี

8.4.4. กฎข้อที่ 3 อุณหภูมิศูนย์องศาสัมบูรณ์

9. บทที่ 9 ไฟฟ้า และ แม่เหล็กไฟฟ้า

9.1. ไฟฟ้าสถิต

9.1.1. แรงไฟฟ้า

9.1.2. สนามไฟฟ้า

9.1.3. ศักย์ไฟฟ้า

9.2. ไฟฟ้ากระแสตรงและกฎของโอห์ม

9.2.1. นิยามของกระแส

9.2.2. การวิเคาระห์วงจรไฟฟ้า

9.2.3. พลังงานไฟฟ้า และ กำลัง

9.3. ทฤษฎีบทของแม่เหล็กไฟฟ้า

9.3.1. การเคลื่อนที่ของประจุภายใต้สนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก

9.3.2. แรงเนื่องจากสนามแมกระทำต่อลวดตัวนำ