VĂN HÓA VIỆT NAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VĂN HÓA VIỆT NAM by Mind Map: VĂN HÓA VIỆT NAM

1. Một số thành tố cơ bản

1.1. Ngôn ngữ

1.1.1. Chữ viết

1.1.1.1. chữ quốc ngữ

1.1.1.2. Chữ Nôm

1.1.2. tiếng Việt

1.2. Tôn giáo

1.2.1. Nho giáo

1.2.2. Phật giáo

1.2.3. Đạo giáo

1.2.4. Kitô giáo

1.3. Tín ngưỡng

1.3.1. Tín ngưỡng phồn thực

1.3.2. Tín ngưỡng thờ thành hoàng

1.3.3. Tín ngưỡng thờ mẫu

1.4. Lễ hội

2. Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam

2.1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử

2.1.1. Thời tiền sử

2.1.2. Thời sơ sử

2.1.2.1. Văn hóa Sa Huỳnh

2.1.2.2. Từ văn hóa tiền Đông Sơn đến văn hóa Đông Sơn

2.1.2.3. Văn hóa Đồng Nai

2.2. Văn hóa Việt Nam thiên niên kỉ đầu công nguyên

2.2.1. Văn hóa ở châu thổ Bắc Bộ thời Bắc thuộc

2.2.2. Văn hóa Chămpa

2.2.3. Văn hóa Óc Eo

2.3. Văn hóa Việt Nam thời tự chủ

2.3.1. Bối cảnh văn hóa lịch sử

2.3.2. Đặc trưng văn hóa thời Lý - Trần

2.3.2.1. Về văn hóa vật chất

2.3.2.2. Hệ tư tưởng

2.3.2.3. Nền văn hóa bác học hình thành và phát triển

2.3.3. văn hóa thời Minh thuộc và Hậu Lê

2.3.3.1. Hệ tư tưởng

2.3.3.2. Sự xuất hiện của chữ Quốc ngữ

2.3.3.3. Đàng Trong và sự phát triển văn hóa Việt

2.3.3.4. Sự phát triển của ngành văn hóa nghệ thuật

2.3.4. văn hóa từ thế kỉ XVI đến năm 1858

2.4. Văn hóa Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945

2.4.1. Đặc trưng văn hóa giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1945

2.4.1.1. Hệ tư tưởng

2.4.1.2. Văn hóa vật chất

2.4.1.3. Báo chí ra đời và phát triển

2.4.1.4. Bước chuyển mình của văn học

2.5. Văn hóa Việt Nam từ năm 1945 đến nay

2.5.1. Bối cảnh lịch sử văn hóa

2.5.1.1. Lịch sử 30 năm chống xâm lược

2.5.1.2. Sự thay đổi toàn diện của xã hội VN

2.5.1.3. Sự lãnh đạo của Đảng trên phương diện văn hóa

2.5.2. Đặc điểm của văn hóa từ năm 1945 đến nay

2.5.2.1. Sự phát triển của văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp

2.5.2.2. Giao lưu văn hóa ngày càng mở rộng

2.5.2.3. Kế thừa và nâng cao giá trị của văn hóa truyền thống

3. Không gian văn hóa Việt Nam

3.1. Vùng văn hóa Tây Bắc

3.2. Vùng văn hóa Việt Bắc

3.3. Vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ

3.4. Vùng văn hóa Trung Bộ

3.5. Vùng văn hóa Tây Nguyên

3.6. Vùng văn hóa Nam Bộ

4. Cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hóa

4.1. Chức năng và cấu trúc của văn hóa

4.1.1. Chức năng của văn hóa

4.1.2. Cấu trúc của văn hóa

4.1.2.1. Văn hóa sản xuất

4.1.2.2. Văn hóa vũ trang

4.1.2.3. Văn hóa sinh hoạt

5. Các khái niệm cơ bản

5.1. Văn hóa và văn hóa môi trường

5.1.1. Tự nhiên là cái có trước

5.1.2. Tự nhiên ngoài ta: Môi trường

5.1.3. Cái tự nhiên trong ta: Bản năng

5.1.4. Thích nghi và biến đổi môi trường

5.1.5. Đặc điểm môi trường tự nhiên, hệ sinh thái VN với vấn đề bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa VN

5.2. Văn hóa và môi trường xã hội

5.2.1. Biến đổi xã hội và biến đổi văn hóa

5.3. Phổ hệ (cơ cấu) xã hội VN cổ truyền

5.3.1. Đặc điểm gia đình của người Việt

5.3.2. Làng

5.3.2.1. Phổ xã hội và trường hoạt động cá nhân

5.3.3. Đô thị

5.3.4. Từ Làng đến Nước

5.4. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa

5.4.1. Khái niệm

5.4.2. Giao lưu và tiếp biến trong văn hóa VN

5.4.2.1. Từ cơ tầng văn hóa ĐNA

5.4.2.2. Giao lưu và tiếp biến với văn hóa Trung Hoa

5.4.2.3. Giao lưu và tiếp biến với văn hóa Ấn Độ

5.4.2.4. Giao lưu và tiếp biến với văn hóa phương Tây

5.4.2.5. Giao lưu và tiếp biến trong giai đoạn hiện nay

6. Kết luận

6.1. văn hóa việt nam ngày càng hội nhập với văn hóa thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

7. hfgf