ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ by Mind Map: ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

1. ความร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศ

1.1. ASEAN

1.2. CCOP

2. ความร่วมมือทวิภาคี

2.1. Thai China

2.1.1. Dinosaur Museum จื้อกง

2.1.2. IMR

2.1.3. QIMG

2.1.4. TIO/IRC

2.1.5. YEA/CEA

2.1.6. IRCK/IRC

2.1.7. CC CGS

2.2. Thai Japan

2.2.1. GSJ

2.2.2. Dinosaur Museum Fukui

2.3. Thai Malaysia

2.4. Thai Korea

3. งานที่กองอื่นดูแล

3.1. APGN กธว

3.2. ASOMM กทร

3.3. UNFC กทร

3.4. IGCP 668 679 ผชช

3.5. GOC

4. งาน Back Office

4.1. แผนงาน งบประมาณ

4.2. ต้วชี้วัด

4.3. งานธุรการ ตอบเอกสาร ความเห็น

5. ความร่วมมือ พหุพาคี

5.1. IUGS/IGC

5.2. UNCLOS/ISA

5.3. CLMTV