Tối Ưu Google Ads

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tối Ưu Google Ads by Mind Map: Tối Ưu Google Ads

1. Giới thiệu

1.1. Như thế nào là tối ưu

1.2. Hiện tại các học viên đang gặp khó khăn gì?

2. Chia sẻ theo chủ đề

2.1. Atribution model

2.2. Click tặc

3. Quy trình

3.1. Chuẩn bị

3.1.1. Chiến lược marketing

3.1.1.1. Nhu cầu khách hàng

3.1.1.2. Thông điệp

3.1.1.3. Plan

3.1.1.3.1. Purchase Funnel

3.1.1.3.2. Google Ads Plan

3.1.1.3.3. Digital Plan Phối hợp với các kênh khác

3.1.1.3.4. Tiếp thị lại

3.1.1.4. Cấu trúc chiến dịch

3.1.2. Landing Page

3.1.3. Nội dung quảng cáo

3.2. Thiết lập

3.2.1. Cài đặt chiến dịch

3.2.2. Điểm chất lượng

3.2.2.1. CRT

3.2.2.2. Liên quan

3.2.2.3. Trải nghiệm trang đích

3.2.3. Cài đặt và tối ưu chuyển đổi

3.2.3.1. Cài đặt chuyển đổi

3.2.3.2. Sử dụng CPA

3.3. Theo dõi, tối ưu

3.3.1. Báo cáo tổng quan

3.3.2. Báo cáo điểm chất lượng

3.3.3. Báo cáo cụm từ

3.3.4. Các báo cáo quan trọng khác